Vytvořte si Komisionářskou smlouvu

51452

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Komisionářská smlouva

TATO KOMISIONÁŘSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Komitent “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Komisionář “)
( Komitent a Komisionář dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Vymezení některých pojmů
1.1. „Minimální prodejní cenou“ se rozumí nejnižší peněžitá částka bez DPH, za kterou může být konkrétní Zboží nabízeno a prodáno třetím osobám.
1.2. „Prodejní cenou“ se rozumí peněžitá částka bez DPH, za kterou je konkrétní Zboží Komisionářem nabízeno či prodáno třetí osobě.
1.3. „Zbožím“ se rozumí věc, případně souhrn věcí definovaných dále v čl. 3. této Smlouvy, které jsou určeny do komisního prodeje podle této Smlouvy.
+
2. Předmět smlouvy
2.1. Komisionář se touto Smlouvou zavazuje, že bude vlastním jménem pro Komitenta na jeho účet obstarávat prodej Zboží a bude mu poskytovat s tím související služby. Komisionář se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou vyplatit Komitentovi cenu získanou za každé prodané a do komise svěřené Zboží podle dále dohodnutých pravidel.
2.2. Komitent se zavazuje Komisionáři za jeho činnost popsanou v této Smlouvě zaplatit dále sjednanou odměnu.
2.3. Komisionář je oprávněn samostatně stanovit Prodejní cenu a nabízet Zboží podle pravidel stanovených v této Smlouvě.
2.4. Komisionář je povinen stanovit Prodejní cenu tak, aby tato cena nebyla nižší než činí Minimální prodejní cena.
2.5. V případě, že Komisionář Zboží prodá třetí osobě za kupní cenu nižší, než činí Minimální prodejní cena, je Komisionář povinen uhradit Komitentovi rozdíl v ceně a tedy uhradit mu cenu za Zboží ve výši Minimální prodejní ceny. To neplatí, prokáže-li Komisionář, že prodej za určenou cenu nemohl být proveden a že prodejem věci odvrátil škodu Komitentovi hrozící.
+
3. Zboží
3.1. Zbožím se ve smyslu této Smlouvy rozumí seznam následujících věcí:
3.2. Podpisem této Smlouvy Komisionář stvrzuje převzetí shora uvedeného zboží. Strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že Zboží .
+
4. Odměna
4.1. Odměna Komisionáře z této Smlouvy ve smyslu § 2468 občanského zákoníku (dále též „Odměna“) činí rozdíl mezi Prodejní cenou a mezi Minimální prodejní cenou konkrétního prodaného Zboží třetí osobě na základě činnosti Komisionáře podle této Smlouvy.
4.2. V Odměně zahrnuty též veškeré náklady spojené s prodejem Komitentova zboží a Komitent tudíž žádné náklady Komisionáře vynaložené při plnění této Smlouvy nehradí.
+
5. Vyúčtování
5.1. Komisionář se zavazuje průběžně zpracovávat přehled prodaného Zboží, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje podle tohoto přehledu vyhotovit a předat Komitentovi písemné vyúčtování nejpozději do
počet dnů
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
5.2. Komisionář se zavazuje Komitentovi vyplatit kupní cenu sníženou o Odměnu Komisionáře ve smyslu čl. 4. této Smlouvy, a to do
počet dnů
kalendářních dnů po uplynutí posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo Zboží prodáno třetí osobě.
5.3. Současně s předáním písemného vyúčtování podle předchozích odstavců Komisionář vydá Komitentovi vše, co při obstarávání jeho záležitostí získal.
5.4. Komisionář se zavazuje vyhotovit celkový přehled prodaného zboží za každý kalendářní rok, ve kterém trvá tato Smlouva, jehož součástí bude alespoň označení konkrétního Zboží, datum prodeje a cena, za kterou bylo Zboží prodáno. Komisionář se zavazuje Komitentovi předat tento přehled vždy do 31. ledna následujícího roku a v případě, že by došlo k zániku této Smlouvy v průběhu kalendářního roku, do jednoho měsíce od zániku této Smlouvy.
+
6. Další práva a povinnosti stran
6.1. Zboží svěřené Komisionáři k prodeji na základě této Smlouvy zůstává ve vlastnictví Komitenta, dokud vlastnické právo nenabude třetí osoba.
6.2. Komisionář se zavazuje nepřevádět vlastnické právo ke Zboží a nepředávat je třetím osobám před tím, než jimi bude uhrazena Kupní cena. V případě porušení této povinnosti se Komisionář zavazuje zaplatit Komitentovi smluvní pokutu ve výši odpovídající Minimální prodejní ceně Zboží, u kterého došlo porušení této povinnosti.
6.3. Od pokynů Komitenta se může Komisionář odchýlit, je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas; jinak Komitent nemusí uznat jednání za provedené na svůj účet, odmítne-li účinky jednání pro sebe bez zbytečného odkladu poté, co se o obsahu jednání dozvěděl.
6.4. Komisionář chrání Komitentovy zájmy, které zná, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu Komitentova příkazu.
6.5. Po dobu, kdy má Komisionář u sebe věci převzaté od Komitenta nebo pro Komitenta, má povinnosti jako skladovatel. Komisionář je povinen Zboží opatrovat s péčí řádného hospodáře, chránit jej před poškozením a uložit pod uzamčením. Komisionář odpovídá Komitentovi za škodu na věcech mu svěřených do prodeje podle ust. § 2426 občanského zákoníku.
6.6. Komitent se zavazuje poskytnout Komisionáři veškeré informace, podklady a doklady pro řádné splnění povinností z této Smlouvy.
+
7. Doba trvání
7.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu .
7.2. Komitent může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
7.3. Komisionář může Smlouvu kdykoliv vypovědět písemnou výpovědí.
7.4. Výpověď Smlouvy nabude účinnosti posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé Smluvní straně.
7.5. Jakmile dojde k zániku této Smlouvy, je Komisionář povinen vrátit Komitentovi dosud neprodané Zboží svěřené mu na základě této Smlouvy, a to do
počet dnů
kalendářních dnů od zániku této Smlouvy.
+
8. Rozhodné právo
8.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2455 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____

Předávací protokol do komisního prodeje

Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále jako „ Komitent “)
a
Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále jako „ Komisionář “)
Předmět předání
Smluvní strany společně uzavřely Komisionářskou smlouvu ze dne
DD.MM.RRRR
.
Tímto předávacím protokolem přebírá Komisionář do komise ve smyslu uzavřené Komisionářské smlouvy následující Zboží:
Vady věci
Strany podpisem tohoto protokolu stvrzují, že v době předání .
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Bc. Milan Trávníček
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Registrační číslo: 15791

„Působím jako advokát se všeobecným zaměřením. Zejména se však věnuji právu soukromému. “

Tip od právníka

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Komisionářská smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací