Vytvořte si Kupní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
  • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva na nemovitost

Chci převést
Přidat komentář
Zrušit
Chci převést
Přidat komentář
Zrušit
TATO KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Prodávajícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
.
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
.
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
.
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
.
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Prodávající“).
Přidat komentář
Zrušit
a.
Přidat komentář
Zrušit
Kupujícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
.
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
.
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
.
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
.
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
.
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Kupující“).
Přidat komentář
Zrušit
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „ Smluvní strany “ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“).
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Chci převést
1
Definice
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
Přidat komentář
Zrušit
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
podlaží budovy
(dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č.
(dále jako „Pozemek“)
Přidat komentář
Zrušit
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
Přidat komentář
Zrušit
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Věc je zapsána na listu vlastnictví č.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
, Katastrální pracoviště
.
Přidat komentář
Zrušit
2
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
Přidat komentář
Zrušit
3
Kupní cena
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
+ slovy
(dále jako „Kupní cena“).
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Kupní cena je částkou konečnou.
Přidat komentář
Zrušit
4
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Kupní cena má být zaplacena
4.1
Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Kupní cena je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
Přidat komentář
Zrušit
5
Prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Věc nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a výkon vlastnických práv k předmětné Věci není jakkoli omezen.
Přidat komentář
Zrušit
5.5
Věc není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nadace nadačního fondu či jiného právního subjektu.
Přidat komentář
Zrušit
5.6
Nebyla k vymožení pohledávky za Prodávajícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí ani se Prodávající nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
Přidat komentář
Zrušit
5.7
Neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v Katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci vedena žádná poznámka či plomba.
Přidat komentář
Zrušit
6
Předání věci
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Prodávající je povinen Věc vyklidit a vyklizenou ji předat Kupujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prodávajícím a Kupujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci.
Přidat komentář
Zrušit
7
Katastr nemovitostí
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu
neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
Přidat komentář
Zrušit
8
Daně a poplatky
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Smluvní strany jsou si vědomy skutečnosti, že poplatníkem daně z převodu Věci je Kupující.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit
.
Přidat komentář
Zrušit
9
Vady Věci
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout
a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě
dní od předání vadné Věci.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci nebo na odstranění vady opravou Věci nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo na odstoupení od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
10
Odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
11
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
11.1
V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši
% z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
Přidat komentář
Zrušit
12
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
13
Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

Přidat komentář
Zrušit
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
14
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
15
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
Přidat komentář
Zrušit
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________.
Přidat komentář
Zrušit
_____.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
.
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________.
Přidat komentář
Zrušit
_____.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.