Vytvořte si Kupní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Zemanova advokátní kancelář

Instrukce

 • Použijte, pokud prodáváte nebo kupujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
 • V případě, že „kupujete“ software, použijte Licenční smlouvu.
 • Pokud si necháváte vytvářet nějakou věc „na zakázku“, použijte Smlouvu o dílo.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Kupní smlouva

Chci převést
Chci převést
Prodávajícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kupujícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Chci převést
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v číslo podlaží podlaží budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a ideální spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a ideální spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2 Věc je zapsána na listu vlastnictví č. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
3 Kupní cena
3.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku slovy (dále jako „Kupní cena“).
4 Platební podmínky
Kupní cena má být zaplacena
4.1 Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
4.2 Kupní cena je splatná .
5 Prohlášení
6 Předání věci
6.1 Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu .
7 Katastr nemovitostí
7.2 Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
8 Daně a poplatky
8.2 Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit .
9 Vady Věci
9.1 Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
9.3 Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě počet dnů dní od předání vadné Věci.
10 Odstoupení od Smlouvy
11 Smluvní pokuta
11.1 V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 4 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
11.2 V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši % z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
12 Odpovědnost za škodu
Prodávající má odpovídat za škodu
13 Vyšší moc

Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.

14 Rozhodné právo
15 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení kupní ceny (kvitanci)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Jaroslav Zeman

Zemanova advokátní kancelář
2 700 Kč
 • V případě koupě/prodeje nemovité věci vytvoříme návrh na vklad do katastru nemovitostí zdarma. V případě zájmu o bezproblémový průběh transakce nabízíme možnost advokátní úschovy za cenu 4 000 Kč bez DPH.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací