Vytvořte si Nájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Instrukce

  • Použijte, pokud pronajímáte byt, dům, obchodní prostory, automobil nebo jinou věc.
  • Pokud věc či její část nepronajímá přímo majitel, ale nájemce, vytvořte si Podnájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Nájemní smlouva na byt

Chci pronajmout

Vyberte jednu z možností.

Nemovitostí je:

Vyberte jednu z možností.

TATO NÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Pronajímatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Pronajímatel“)
a
Nájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Nájemce“)
( Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v . podlaží budovy , v , obec .
2
Prohlášení
2.1
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
2.2
Pronajímatel prohlašuje, že má plné právo platně pronajmout Věc Nájemci touto Smlouvou.
2.3
Nájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do nájmu přebírá.
2.4
Pronajímatel prohlašuje, že Věc
Chcete, aby pronajímatel (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s nájemcem?

Pokud chce pronajímatel pronajmout nemovitost, avšak chce ji současně také užívat (např. vlastní kancelář, kterou chce sdílet s jiným podnikatelem, nebo vlastní byt, v jednom pokoji chce sám bydlet a druhý pronajmout), zvolte ano.

3
Předmět Smlouvy
3.1
Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat Nájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli Nájemné.
3.2
Nájemce bere na vědomí, že bude užívat Věc spolu s ním. Nájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
4
Účel nájmu
4.1
Věc je pronajata
5
Trvání Smlouvy
5.1
Nájem Věci je ujednán na , a to do .
5.2
Nájem Věci začíná dne .
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
6
Automatické prodloužení
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
7
Nájemné
7.1
Nájemce se zavazuje platit za nájem Věci nájemné ve výši + slovy za trvání nájmu.
7.2
Pronajímatel právo zvyšovat Nájemné o částku .
7.3
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
8
Jistota (kauce)
8.1
Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli jistotu (kauci) ve výši + slovy (dále jako „Jistota“).
8.2
Pronajímatel má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Nájemcem nebo třetími osobami, kterým Nájemce umožnil užívání Věci a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Nájemce vůči Pronajímateli podle této Smlouvy.
8.3
Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci Jistotu při skončení nájmu Věci. Pronajímatel má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Nájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
8.4
Nájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
9
Platební podmínky
9.1
Nájemce se zavazuje platit Nájemné nejpozději den , za který je Nájemné placeno.
9.2
Nájemné za první měsíc nájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
9.3
Nájemce Jistotu .
9.4
Všechna finanční plnění placená Pronajímateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
9.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
10
Převzetí Věci Nájemcem
10.1
Pronajímatel je povinen předat Věc Nájemci podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
10.2
Pronajímatel předá Nájemci spolu s Věcí počet klíčů ks klíčů k Věci.
10.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
11
Předání Věci zpět Pronajímateli
11.1
Nájemce je povinen předat Věc Pronajímateli nejpozději poslední den nájmu podle této Smlouvy.
11.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pronajímateli. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
11.3
Nájemce spolu s Věcí předá Pronajímateli veškeré klíče k Věci.
11.4
Nepředá-li Nájemce Věc zpět Pronajímateli nejpozději poslední den trvání nájmu, má Pronajímatel právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Pronajímatel právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Nájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Nájemce Pronajímatele výslovně opravňuje.
11.5
Věci Nájemce, které Pronajímatel vystěhuje z věci podle odst. 11.4 této Smlouvy, má Pronajímatel právo na náklady Nájemce uskladnit a Nájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Pronajímateli nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
11.6
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Pronajímatele ke všem movitým věcem Nájemce umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Pronajímatele za Nájemcem pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s nájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
11.7
Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše + slovy.
11.8
Věci Nájemce, ke kterým vznikne Pronajímateli zástavní právo podle toho článku a které má Pronajímatel v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Nájemce, má Pronajímatel právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
12
Výpověď nájmu
12.1
Nájemce má právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
12.2
Pronajímatel má právo tuto Smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v ust. § 2288 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.3
Poruší-li Nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
12.4
Vypoví-li nájem Pronajímatel, má povinnost poučit Nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
12.5
Výpovědní doba činí měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
12.6
Nájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
13
Spolubydlící
13.1
V rámci nájmu Věci podle této Smlouvy má Nájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
13.2
Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Nájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Pronajímatele podle tohoto odstavce.
14
Podnájem
14.1
Nájemce právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo (podnájem).
15
Další práva a povinnosti
15.1
Nájemce je po dobu trvání nájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
15.2
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit ; pro účely této Smlouvy se běžnou údržbou a drobnými opravami rozumí údržba a opravy Věci, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku + slovy.
15.3
Spolu s Věcí předává Pronajímatel Nájemci k užívání i její následující vybavení: specifikace vybavení.
16
Veřejný rejstřík
16.1
Smluvní strany tímto ujednávají, že nájem Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
17
Rozhodné právo
17.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18
Závěrečná ustanovení
18.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
18.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
18.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
18.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
18.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
18.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
18.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
18.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.