Vytvořte si Nájemní smlouvu na míru

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Přednastavení smlouvy

Jazyk hlavního dokumentu

Dvojjazyčné zobrazení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Nájemní smlouva

TATO NÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Pronajímatel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Nájemce “)
( Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy , v , obec .
2. Prohlášení
2.1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
2.2. Pronajímatel prohlašuje, že má plné právo platně pronajmout Věc Nájemci touto Smlouvou.
2.3. Nájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do nájmu přebírá.
2.4. Pronajímatel prohlašuje, že Věc .
+
3. Předmět Smlouvy
3.1. Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat Nájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli Nájemné.
3.2. Nájemce bere na vědomí, že bude užívat Věc spolu s ním. Nájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
4. Účel nájmu
4.1. Věc je pronajata .
+
5. Trvání Smlouvy
5.1. Nájem Věci je ujednán na , a to do
DD.MM.RRRR
.
5.2. Nájem Věci začíná dne
DD.MM.RRRR
.
+
6. Automatické prodloužení
6.1. Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5. této Smlouvy, písemné oznámení , že trvá na jejím prodloužení.
+
7. Nájemné
7.1. Nájemce se zavazuje platit za nájem Věci nájemné ve výši + slovy za trvání nájmu.
7.2. Pronajímatel právo zvyšovat Nájemné o částku .
7.3. Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky) , přičemž platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
+
8. Služby související s nájmem
8.1. Dodávky elektřiny zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky elektřiny ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.2. Dodávky vody a odvádění odpadních vod zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky vody a odvádění odpadních vod ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.3. Dodávky zemního plynu, , zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky zemního plynu ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.4. Služby spojené se společnými částmi budovy včetně údržby, čištění, osvětlení a provozu zařízení zajišťuje Nájemce se zavazuje hradit náklady za služby spojené se společnými částmi budovy ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.5. Poskytování rozhlasového a televizního vysílání zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za poskytování rozhlasového a televizního vysílání ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.6. Poskytování připojení k internetu zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za poskytování připojení k internetu ve výši + slovy za každý kalendářní měsíc.
8.7. Pronajímatel se zavazuje doručit Nájemci vyúčtování za služby zajišťované Pronajímatelem ve lhůtě
počet měsíců
měsíců od konce daného kalendářního roku, nejpozději však ve lhůtě
počet dnů
dnů od skončení nájmu Věci.
8.8. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré nedoplatky za služby zajišťované Pronajímatelem a Pronajímatel se zavazuje vrátit veškeré přeplatky za služby zajišťované Pronajímatelem. Nedoplatky a přeplatky záloh za služby zajišťované Pronajímatelem jsou splatné ve lhůtě
počet dnů
dnů od doručení vyúčtování za dané služby Nájemci.
+
9. Jistota (kauce)
9.1. Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli jistotu (kauci) ve výši + slovy (dále jako „Jistota“).
9.2. Pronajímatel má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Nájemcem nebo třetími osobami, kterým Nájemce umožnil užívání Věci a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Nájemce vůči Pronajímateli podle této Smlouvy.
9.3. Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci Jistotu při skončení nájmu Věci. Pronajímatel má právo započít proti Jistotě své pohledávky za Nájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
9.4. Nájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
+
10. Platební podmínky
10.1. Nájemce se zavazuje platit Nájemné nejpozději den , za který je Nájemné placeno.
10.2. Zálohy a/nebo pevná cena za služby uvedené v článku 8. této Smlouvy jsou splatné spolu s Nájemným a budou placeny spolu s Nájemným za daný kalendářní měsíc.
10.3. Nájemné za první měsíc nájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
10.4. Nájemce Jistotu .
10.5. Všechna finanční plnění placená Pronajímateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
10.6. O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
+
11. Převzetí Věci Nájemcem
11.1. Pronajímatel je povinen předat Věc Nájemci podle odstavce 5.2. této Smlouvy.
11.2. Pronajímatel předá Nájemci spolu s Věcí
počet klíčů
ks klíčů k Věci.
11.3. O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
+
12. Předání Věci zpět Pronajímateli
12.1. Nájemce je povinen předat Věc Pronajímateli nejpozději poslední den nájmu podle této Smlouvy.
12.2. O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pronajímateli. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
12.3. Nájemce spolu s Věcí předá Pronajímateli veškeré klíče k Věci.
12.4. Nepředá-li Nájemce Věc zpět Pronajímateli nejpozději poslední den trvání nájmu, má Pronajímatel právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Pronajímatel právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Nájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Nájemce Pronajímatele výslovně opravňuje.
12.5. Věci Nájemce, které Pronajímatel vystěhuje z věci podle odst. 12.4. této Smlouvy, má Pronajímatel právo na náklady Nájemce uskladnit a Nájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Pronajímateli nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
12.6. Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Pronajímatele ke všem movitým věcem Nájemce umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Pronajímatele za Nájemcem pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s nájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
12.7. Zajištění zástavním právem podle odstavce 12.6. této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše + slovy.
12.8. Věci Nájemce, ke kterým vznikne Pronajímateli zástavní právo podle toho článku a které má Pronajímatel v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Nájemce, má Pronajímatel právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
+
13. Výpověď nájmu
13.1. Nájemce má právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
13.2. Pronajímatel má právo tuto Smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v ust. § 2288 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
13.3. Poruší-li Nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
13.4. Vypoví-li nájem Pronajímatel, má povinnost poučit Nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
13.5. Výpovědní doba činí měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci , ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
13.6. Nájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
+
14. Spolubydlící
14.1. V rámci nájmu Věci podle této Smlouvy má Nájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
14.2. Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Nájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Pronajímatele podle tohoto odstavce.
+
15. Podnájem
15.1. Nájemce právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo (podnájem).
+
16. Další práva a povinnosti
16.1. Nájemce je po dobu trvání nájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
16.2. Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit ; pro účely této Smlouvy se běžnou údržbou a drobnými opravami rozumí údržba a opravy Věci, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku + slovy.
16.3. Spolu s Věcí předává Pronajímatel Nájemci k užívání i její následující vybavení:
specifikace vybavení
.
+
17. Veřejný rejstřík
17.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že nájem Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
+
18. Rozhodné právo
18.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
19. Závěrečná ustanovení
19.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
19.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
19.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
19.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
19.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
19.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
19.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
19.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • Poskytneme Vám konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu.
Nájemci pomůžeme s:
 • Posouzením platnosti výpovědi z nájmu.
 • Spory s pronajímatelem ve věci povinnosti nájemce provádět a hradit běžnou údržbu a drobné opravy.
Pronajímateli pomůžeme s:
 • Řešením dlužného nájemného.
 • Posouzením platnosti výpovědi z nájmu.

Zabezpečíme:

Poradu s právníkem


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na oblast pracovního práva, práva nemovitostí a práva autorského.“

Tip od právníka

 • Použijte, pokud pronajímáte byt, dům, obchodní prostory, automobil nebo jinou věc.
 • Pokud věc či její část nepronajímá přímo majitel, ale nájemce, vytvořte si Podnájemní smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Nájemní smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací