Vytvořte si Nájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Instrukce

 • Použijte, pokud pronajímáte byt, dům, obchodní prostory, automobil nebo jinou věc.
 • Pokud věc či její část nepronajímá přímo majitel, ale nájemce, vytvořte si Podnájemní smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Nájemní smlouva

Chci pronajmout
Nemovitostí je:
Pronajímatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Nájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy , v , obec .
2 Prohlášení
2.4 Pronajímatel prohlašuje, že Věc
3 Předmět Smlouvy
Chcete, aby pronajímatel (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s nájemcem?
3.2 Nájemce bere na vědomí, že bude užívat Věc spolu s ním. Nájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
4 Účel nájmu
4.1 Věc je pronajata
5 Trvání Smlouvy
5.1 Nájem Věci je ujednán na , a to do .
5.2 Nájem Věci začíná dne .
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
6 Automatické prodloužení
6.1 Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
7 Nájemné
7.1 Nájemce se zavazuje platit za nájem Věci nájemné ve výši slovy za trvání nájmu.
7.2 Pronajímatel právo zvyšovat Nájemné o částku .
7.3 Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
8 Služby související s nájmem
8.1 Dodávky elektřiny zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky elektřiny ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.2 Dodávky vody a odvádění odpadních vod zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky vody a odvádění odpadních vod ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.3 Dodávky zemního plynu, , zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za dodávky zemního plynu ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.4 Služby spojené se společnými částmi budovy včetně údržby, čištění, osvětlení a provozu zařízení zajišťuje Nájemce se zavazuje hradit náklady za služby spojené se společnými částmi budovy ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.5 Poskytování rozhlasového a televizního vysílání zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za poskytování rozhlasového a televizního vysílání ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.6 Poskytování připojení k internetu zajišťuje a Nájemce se zavazuje hradit náklady za poskytování připojení k internetu ve výši slovy za každý kalendářní měsíc.
8.7 Pronajímatel se zavazuje doručit Nájemci vyúčtování za služby zajišťované Pronajímatelem ve lhůtě počet měsíců měsíců od konce daného kalendářního roku, nejpozději však ve lhůtě počet dnů dnů od skončení nájmu Věci.
8.8 Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli veškeré nedoplatky za služby zajišťované Pronajímatelem a Pronajímatel se zavazuje vrátit veškeré přeplatky za služby zajišťované Pronajímatelem. Nedoplatky a přeplatky záloh za služby zajišťované Pronajímatelem jsou splatné ve lhůtě počet dnů dnů od doručení vyúčtování za dané služby Nájemci.
9 Jistota (kauce)
9.1 Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli jistotu (kauci) ve výši slovy (dále jako „Jistota“).
9.4 Nájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
10 Platební podmínky
10.1 Nájemce se zavazuje platit Nájemné nejpozději den , za který je Nájemné placeno.
10.4 Nájemce Jistotu .
10.5 Všechna finanční plnění placená Pronajímateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
11 Převzetí Věci Nájemcem
11.1 Pronajímatel je povinen předat Věc Nájemci podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
11.2 Pronajímatel předá Nájemci spolu s Věcí počet klíčů ks klíčů k Věci.
12 Předání Věci zpět Pronajímateli
12.7 Zajištění zástavním právem podle odstavce 12.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše slovy.
13 Výpověď nájmu
13.5 Výpovědní doba činí měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
14 Spolubydlící
15 Podnájem
15.1 Nájemce právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo (podnájem).
16 Další práva a povinnosti
16.2 Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit ; pro účely této Smlouvy se běžnou údržbou a drobnými opravami rozumí údržba a opravy Věci, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku slovy.
16.3 Spolu s Věcí předává Pronajímatel Nájemci k užívání i její následující vybavení: specifikace vybavení.
17 Veřejný rejstřík
17.1 Smluvní strany tímto ujednávají, že nájem Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
18 Rozhodné právo
19 Závěrečná ustanovení
V , dne .
V , dne .
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
1 000 Kč
 • Poskytneme Vám konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Pojistěte se proti porušení smlouvy druhou stranou
Získáte právní ochranu AXA ASSISTANCE
210 Kč

Zabezpečíme a zaplatíme

Porada s právníkem s danou specializací
Návrhy kroků a postupů k řešení sporu
Zastupování právní zástupcem
Výlohy za právníka či advokáta
Soudní poplatky
Znalecké posudky
Pojištěný je

Zajistíme řešení těmito způsoby:

Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup
Vyhotovení znaleckého posudku
Vyhotovení znaleckého posudku
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou

Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky

Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.

Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.


Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací