Vytvořte si Nájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud pronajímáte byt, dům, obchodní prostory, automobil nebo jinou věc.
  • Pokud věc či její část nepronajímá přímo majitel, ale nájemce, vytvořte si Podnájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Nájemní smlouva na byt

Chci pronajmout

Vyberte jednu z možností.

Přidat komentář
Zrušit
Nemovitostí je:

Vyberte jednu z možností.

Přidat komentář
Zrušit
TATO NÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Pronajímatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Pronajímatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Nájemcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Nájemce“)
Přidat komentář
Zrušit
( Pronajímatel a Nájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Definice
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo
o výměře
m2, nacházející se v
. podlaží budovy
, v
, obec
.
Přidat komentář
Zrušit
2
Prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Pronajímatel prohlašuje, že má plné právo platně pronajmout Věc Nájemci touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Nájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do nájmu přebírá.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Pronajímatel prohlašuje, že Věc
Přidat komentář
Zrušit
3
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Chcete, aby pronajímatel (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s nájemcem?

Pokud chce pronajímatel pronajmout nemovitost, avšak chce ji současně také užívat (např. vlastní kancelář, kterou chce sdílet s jiným podnikatelem, nebo vlastní byt, v jednom pokoji chce sám bydlet a druhý pronajmout), zvolte ano.

3.1
Pronajímatel se tímto zavazuje přenechat Nájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Nájemce se zavazuje platit za to Pronajímateli Nájemné.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Nájemce bere na vědomí, že
bude užívat Věc spolu s ním. Nájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
Přidat komentář
Zrušit
4
Účel nájmu
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Věc je pronajata
Přidat komentář
Zrušit
5
Trvání Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Nájem Věci je ujednán na
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Nájem Věci začíná dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
6
Automatické prodloužení
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
7
Nájemné
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Nájemce se zavazuje platit za nájem Věci nájemné ve výši
+ slovy
za
trvání nájmu.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Pronajímatel
právo zvyšovat Nájemné o částku
.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci
součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
Přidat komentář
Zrušit
8
Jistota (kauce)
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Nájemce se zavazuje poskytnout Pronajímateli jistotu (kauci) ve výši
+ slovy
(dále jako „Jistota“).
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Pronajímatel má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Nájemcem nebo třetími osobami, kterým Nájemce umožnil užívání Věci a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Nájemce vůči Pronajímateli podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Pronajímatel je povinen vrátit Nájemci Jistotu při skončení nájmu Věci. Pronajímatel má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Nájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Nájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
Přidat komentář
Zrušit
9
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Nájemce se zavazuje platit Nájemné
nejpozději
den
, za který je Nájemné placeno.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Nájemné za první měsíc nájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Nájemce
Jistotu
.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Všechna finanční plnění placená Pronajímateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Přidat komentář
Zrušit
10
Převzetí Věci Nájemcem
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Pronajímatel je povinen předat Věc Nájemci
podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Pronajímatel předá Nájemci spolu s Věcí
ks klíčů k Věci.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
11
Předání Věci zpět Pronajímateli
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Nájemce je povinen předat Věc Pronajímateli nejpozději poslední den nájmu podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pronajímateli. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Nájemce spolu s Věcí předá Pronajímateli veškeré klíče k Věci.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Nepředá-li Nájemce Věc zpět Pronajímateli nejpozději poslední den trvání nájmu, má Pronajímatel právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Pronajímatel právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Nájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Nájemce Pronajímatele výslovně opravňuje.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Věci Nájemce, které Pronajímatel vystěhuje z věci podle odst. 11.4 této Smlouvy, má Pronajímatel právo na náklady Nájemce uskladnit a Nájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Pronajímateli nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Pronajímatele ke všem movitým věcem Nájemce umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Pronajímatele za Nájemcem pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s nájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
Přidat komentář
Zrušit
11.7
Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
11.8
Věci Nájemce, ke kterým vznikne Pronajímateli zástavní právo podle toho článku a které má Pronajímatel v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Nájemce, má Pronajímatel právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
Přidat komentář
Zrušit
12
Výpověď nájmu
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Nájemce má právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
Pronajímatel má právo tuto Smlouvu vypovědět za podmínek uvedených v ust. § 2288 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
Poruší-li Nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Nájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Vypoví-li nájem Pronajímatel, má povinnost poučit Nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
Přidat komentář
Zrušit
12.5
Výpovědní doba činí
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
12.6
Nájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
Přidat komentář
Zrušit
13
Spolubydlící
Přidat komentář
Zrušit
13.1
V rámci nájmu Věci podle této Smlouvy má Nájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Pronajímatel si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Nájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Pronajímatele podle tohoto odstavce.
Přidat komentář
Zrušit
14
Podnájem
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Nájemce
právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo (podnájem).
Přidat komentář
Zrušit
15
Další práva a povinnosti
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Nájemce je po dobu trvání nájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit
; pro účely této Smlouvy se běžnou údržbou a drobnými opravami rozumí údržba a opravy Věci, které v jednotlivém případě nepřesáhnou částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Spolu s Věcí předává Pronajímatel Nájemci k užívání i její následující vybavení:
.
Přidat komentář
Zrušit
16
Veřejný rejstřík
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Smluvní strany tímto ujednávají, že nájem Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Přidat komentář
Zrušit
17
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
17.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
18
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
18.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
18.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
18.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
18.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
18.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
18.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
18.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
18.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Přidat komentář
Zrušit
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.