Vytvořte si návrh na určení otcovství na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Matkou dítěte je žena, která je porodila. Otcovství se ale určuje na základě právních domněnek. Právní úprava je obsažena v § 776 a následující občanského zákoníku. Pokud žádná z domněnek nevede k určení otcovství, tak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Toto právě řeší tento vzor.

Podle zákona se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti. K prokázání naplnění této domněnky bude vedeno dokazování. Lze provést i zkoušku DNA. 

S tímto řízením je ze zákona spojeno řízení o péči o nezletilého a určení výživného. Proto bude řízení vedeno i ve vztahu ke zjištění poměrů dítěte, majetkových poměrů rodičů a soud bude muset rozhodnout, v čí péči dítě bude a stanoví výživné.

Návrh podává
Název soudu:
Ulice a č. p.:
Město a PSČ:
V , dne
Nezletilý:
Pohlaví
jméno, datum narození , bytem adresa
Matka
jméno a příjmení
Datum narození:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Matka“)
Domnělý otec
jméno a příjmení
Datum narození:
Trvalé bydliště:
(dále jako „Domnělý otec“)
Věc: Návrh domnělého otce na určení otcovství
_________________________________________________________________
Přílohy:
Doklad o příjmech otce
Rodný list nezletilého
1
Určení otcovství
Podle zákona platí, že nedojde-li k určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku, může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Přitom se má za to, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti (rozhodná doba).
K určení otcovství podle § 776, 777 nebo 778, ani podle § 779 občanského zákoníku nedošlo, proto podávám tento návrh.
S matkou jsem se seznámil jak jste se poznali. Náš vztah se stal intimním. Zhruba v  popsat dobu jsem zjistil, že je matka těhotná.
Protože jsem v rozhodné době s matkou souložil, jsem přesvědčen, že jsem otcem já. Žádné závažné okolnosti přitom moje otcovství nevylučují.
Výzva k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem?
Vyzval jsem matku k podpisu souhlasného prohlášení před matričním úřadem. Ta .
Pevně věřím, že matka mé otcovství v řízení před soudem potvrdí. V případě, že jej popře, navrhuji, aby byl soudem ustanoven znalec z oboru zdravotnictví, odvětví genetika, ke zjištění mého otcovství.
Důkazy:
rodný list dítěte
svědecká výpověď matky
svědecká výpověď domnělého otce
2
Úprava péče a stanovení výživného
Podle § 422 z. z. ř. s. je s řízením o určení otcovství spojeno řízení o péči o nezletilé dítě a o výživě nezletilého dítěte. Z tohoto důvodu uvádím následující.
_____ žije v současné době . Nezletilý zdravotní potíže. Měsíční náklady na nezletilého činí pravidelně + slovy, sestávají z co patří mezi náklady a jsou hrazeny tak, že kdo je hradí.
Znáte podrobnosti o zaměstnání druhého rodiče?
zaměstnán jako pracovní pozice u zaměstnavatela můj průměrný čistý měsíční příjem činí + slovy.
Podrobnosti o zaměstnání a měsíčních příjmech matky neznám a žádám proto soud, aby tyto skutečnosti zjistil u příslušných správních orgánů a případně vyžádal od zaměstnavatele příslušná potvrzení o výši průměrné čisté měsíční mzdy.
Důkazy:
doklad o příjmech otce
3
Petit
S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soud vydal následující:
r o z s u d e k :
I.
Určuje se, že _____, nar. _____, je otcem nezletilého dítěte, kterým je _____, nar. _____, z matky, kterou je _____, nar. _____.
II.
Nezletilý _____, datum narození _____, se svěřuje do .
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého částkou + slovy měsíčně splatnou vždy do každého kolikátého. dne v měsíci předem k rukám matky, počínaje dnem právní moci rozhodnutí.

Styk s nezletilým není nutně třeba upravit. Tato úprava nevyžaduje schválení soudem.

Pokud jsou rodiče schopni domluvit se, bývá lepší styk neupravovat a dohodnout se na styku mimosoudně. 

Otec je oprávněn stýkat se s nezletilým každý týden v roce od od čas hodin do do čas hodin , a dále každý rok , a to konkrétně od datum od čas hodin do datum do čas hodin.
Matka je povinna nezletilého na styk řádně připravit a styk otci umožnit.
nezletilého převezme a odevzdá druhému rodiči v místě bydliště .
Chci žádat náhradu nákladů řízení?
III.
Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.