Vytvořte si Obchodní podmínky pro e-shop na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Obchodní podmínky pro e-shop

Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“).
Přidat komentář
Zrušit
1
Definice
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V těchto Obchodních podmínkách.
Přidat komentář
Zrušit
1.1.1
E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy
, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.2
Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.3
Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.4
Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.5
Provozovatel“ znamená
, IČ:
, s místem podnikání
;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.6
Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.7
Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze E-shopu, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze E-shopu;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.8
Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.9
Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.10
Uživatelský účet“ znamená část E-shopu, která je každému jednomu Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
Přidat komentář
Zrušit
1.1.11
Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci;
Přidat komentář
Zrušit
2
Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb, a smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na CD/DVD, event. jiném nosiči.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
Přidat komentář
Zrušit
2.2.1
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Přidat komentář
Zrušit
2.2.2
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
Přidat komentář
Zrušit
2.2.3
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím, aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
Přidat komentář
Zrušit
2.4.1
Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.2
Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu
.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.3
Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.4
Spotřebitel nemůže ve smyslu § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
Nechce všechny možnosti vybrané, ničemu to nevadí. Jedná se o doslovnou citaci zákona.

Nebo vyberte jen ty odstavce, které se hodí pro Váš e-shop. Ne všechny e-shopy budou nabízet všechny produkty. 

Přidat komentář
Zrušit
a
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
b
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
c
o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
Přidat komentář
Zrušit
d
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
Přidat komentář
Zrušit
e
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
Přidat komentář
Zrušit
f
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
Přidat komentář
Zrušit
g
o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
Přidat komentář
Zrušit
h
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
Přidat komentář
Zrušit
i
o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
Přidat komentář
Zrušit
j
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
Přidat komentář
Zrušit
k
uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
Přidat komentář
Zrušit
l
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.5
Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.6
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.7
Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do původního stavu.
Přidat komentář
Zrušit
2.4.8
Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.
Přidat komentář
Zrušit
2.5
Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
Přidat komentář
Zrušit
2.6
Provozovatel
možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy
. Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
3
Proces uzavření Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům koupi Zboží, a to uvedením označení Zboží, podrobných informací o vlastnostech Zboží, ceny Zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, náklady na dopravu a případně nákladů na navrácení Zboží, pokud toto nemůže být ze své podstaty navráceno obvyklou poštovní přepravou.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Pro objednání Zboží Uživatel vloží objednávané Zboží do Nákupního košíku E-shopu kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku" na grafickou ikonu košíku či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o:
Přidat komentář
Zrušit
3.2.1
objednávaném Zboží;
Přidat komentář
Zrušit
3.2.2
způsobu úhrady kupní ceny;
Přidat komentář
Zrušit
3.2.3
způsobu dodání / doručení objednávaného zboží, přitom bude informován o nákladech spojených s takovým dodáním / doručením,
Přidat komentář
Zrušit
dále též jen "Objednávka".
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Uživatelském účtu či v Objednávce vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou e-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Objednávku Uživatel odešle Provozovateli kliknutím na tlačítko s označením „Dokončit objednávku" nebo „Odeslat objednávku" nebo na tlačítko s obdobným významem.
Přidat komentář
Zrušit
3.6
Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí e-mailem na adresu Uživatele uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce.
Přidat komentář
Zrušit
3.7
Provozovatel je oprávněn požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
3.8
Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem je uzavřena doručením přijetí Objednávky (návrhu na uzavření smlouvy), která je Uživateli zaslána dle 3.6 těchto obchodních podmínek.
Přidat komentář
Zrušit
3.9
Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady s tím vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy hradí uživatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
Přidat komentář
Zrušit
3.10
Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
Přidat komentář
Zrušit
4
Kupní smlouva
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
Přidat komentář
Zrušit
4.1.1
Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.2
Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.3
Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.4
Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží Uživateli, a to ve výši uvedené u dané Objednávky v uživatelském prostředí Portálu.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.5
Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní ceny za Zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.6
Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.7
V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.8
V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.9
Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z ceny Zboží
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.10
Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.11
Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem Kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží Uživatelem.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.12
Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v
od uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.13
Provozovatel zašle
Uživateli daňový doklad - fakturu v
podobě, a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce do Uživatelského prostředí E-shopu.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.14
Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s Kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.15
Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí
.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.16
Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho
. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.17
Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.18
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy. přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.
Přidat komentář
Zrušit
4.1.19
Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Uživatelský účet
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové údaje.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se do svého Uživatelského účtu.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
Přidat komentář
Zrušit
5.5
V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1 Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele zadanou do databáze E-shopu. Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě
od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od doručení dané e-mailové zprávy do e-mailové schránky Uživatele (je-li doručováno e-mailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době
, o které smluvní strany shodně konstatují, že je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
Přidat komentář
Zrušit
6
Reklamační řád
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Právo na dodání nového Zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
Přidat komentář
Zrušit
6.5
Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.
Přidat komentář
Zrušit
6.6
Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
6.7
Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
Přidat komentář
Zrušit
6.8
Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
Přidat komentář
Zrušit
6.9
V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
Přidat komentář
Zrušit
6.10
Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.11
Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.
Přidat komentář
Zrušit
6.12
Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
6.13
Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
7
Ochrana osobních údajů
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde:
Přidat komentář
Zrušit
8
Užívání E-shopu
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.
Přidat komentář
Zrušit
9
Prohlášení Provozovatele
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci
.
Přidat komentář
Zrušit
10
Zpětný odběr elektrospotřebičů
Přidat komentář
Zrušit
10.1
S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že umožňuje Uživatelům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u
, a to na adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
11
Elektronická evidence tržeb
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky
Přidat komentář
Zrušit
12
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
Přidat komentář
Zrušit
13
Účinnost
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.