Vytvořte si Pachtovní smlouvu

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Přednastavení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Pachtovní smlouva

TATO PACHTOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Propachtovatel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Pachtýř “)
( Propachtovatel a Pachtýř dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě „Věc“ znamená pozemek –
parcelu č. o výměře m2, ležící v katastrálním území , obec ; přidat parcelu
2. Prohlášení
2.1. Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
2.2. Propachtovatel prohlašuje, že má plné právo platně Věc Pachtýři touto Smlouvou propachtovat.
2.3. Pachtýř prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do pachtu přebírá.
2.4. Propachtovatel prohlašuje, že Věc .
+
3. Předmět Smlouvy
3.1. Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Pachtýř se zavazuje platit za to Propachtovateli pachtovné.
3.2. Mezi Smluvními stranami je výslovně ujednáno, že veškeré výnosy na Věci po dobu trvání této Smlouvy náleží Pachtýři.
4. Účel
4.1. Věc je propachtována za účelem zemědělského pachtu.
5. Trvání Smlouvy
5.1. Pacht Věci je ujednán na , a to do
DD.MM.RRRR
.
5.2. Pacht Věci začíná dne
DD.MM.RRRR
.
+
6. Automatické prodloužení
6.1. Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5. této Smlouvy, písemné oznámení , že trvá na jejím prodloužení.
+
7. Pachtovné
7.1. Pachtýř se zavazuje poskytnout za propachtování Věci + slovy za .
7.2. Propachtovatel právo zvyšovat Pacht o částku .
7.3. Smluvní strany ujednávají, že veškeré služby spojené s propachtováním Věci hradí .
+
8. Platební podmínky
8.1. Pachtovné je splatné vždy k dnu příslušného kalendářního (tedy do začátku následujícího pachtovního roku).
8.2. Všechna finanční plnění placená bankovním převodem ve prospěch Propachtovatele budou zaplacena na bankovní účet Propachtovatele, číslo účtu , vedený u
název banky
.
8.3. Všechna finanční plnění placená Propachtovateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
8.4. Zaplacením jakéhokoliv finančního plnění bankovním převodem se rozumí připsání celé příslušné částky na výše uvedený bankovní účet.
8.5. O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
+
9. Převzetí Věci Pachtýřem
9.1. Propachtovatel je povinen předat Věc Pachtýři podle odstavce 5.2. této Smlouvy.
9.2. Propachtovatel předá Pachtýři spolu s Věcí .
9.3. O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pachtýři.
+
10. Předání Věci zpět Propachtovateli
10.1. Pachtýř je povinen předat Věc Propachtovateli nejpozději poslední den pachtu podle této Smlouvy.
10.2. O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Propachtovateli.
+
11. Ukončení pachtu
11.1. Poruší-li Pachtýř svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Propachtovatel právo vypovědět pacht bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Pachtýř bez zbytečného odkladu Věc odevzdal.
11.2. Pacht lze vypovědět ve lhůtě . Výpověď vyžaduje písemnou formu.
11.3. V případě zvlášť závažného porušení povinností Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
11.4. Pro účely této Smlouvy se za zvlášť závažné porušení smlouvy, kromě důvodů stanovených zákonem, považuje zejména neumožnění užívání a používání Věci, jakož i prodlení s úhradou pachtovného i po výzvě Propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu s přiměřenou lhůtou
počet dnů
dnů k jeho splnění.
11.5. Propachtovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě nesplnění povinností Pachtýře dle čl. 13. a 14.1. a 14.2. této Smlouvy.
11.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy je Pachtýř povinen uhradit poměrnou část pachtovného za uplynulou dobu pachtu.
+
12. Předkupní právo
12.1. Smluvní strany sjednávají touto smlouvou předkupní právo spočívající v povinnosti Propachtovatele nabídnout v případě prodeje či jiného zcizení Věci (nebo její části) tuto Věc (nebo její část) ke koupi Pachtýři.
12.2. Toto předkupní právo se sjednává jako právo věcné v souladu s § 2144 občanského zákoníku.
13. Užívací právo třetí osoby
13.1. Pachtýř právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo.
+
14. Další práva a povinnosti
14.1. Pachtýř bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele oprávněn činit kroky směřující ke kvalitativní změně Věci a jejího hospodářského využití.
14.2. Pachtýř povinen na své náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností na Věci.
14.3. Pachtýř povinen v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe zajišťovat ochranu Věci proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni Věc zorat, aby byla připravena na další sadbu.
14.4. Pachtýř oprávněn vysazovat na Věci trvalé porosty.
14.5. Údržbu Věci hradí .
14.6. Spolu s Věcí předává Propachtovatel Pachtýři k užívání i její následující vybavení:
specifikace vybavení
.
14.7. Smluvní strany sjednávají, že náklady na daň z nemovitosti ponese . Náklady této daně uhradí Pachtýř Propachtovateli vždy ke konci ledna kalendářního roku stejným způsobem jako pachtovné.
14.8. Pachtýř se zavazuje umožnit na písemnou výzvu Propachtovatele průjezd Věcí v případě, že to bude nezbytně nutné pro vjezd na sousední pozemky bez jiného možného příjezdu.
14.9. V případě porušení povinnosti dle tohoto článku je Pachtýř povinen uhradit Propachtovali smluvní pokutu ve výši + slovy Smluvní pokuta je splatná do
počet dnů
dnů od písemné výzvy. Tím není dotčen nárok Propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Pachtýře.
+
15. Veřejný rejstřík
15.1. Smluvní strany tímto ujednávají, že pacht Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
+
16. Rozhodné právo
16.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
17. Závěrečná ustanovení
17.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • Konzultace s advokátem – zhodnocení rizik a dalšího postupu.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na oblast pracovního práva, práva nemovitostí a práva autorského.“

Tip od právníka

.

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Pachtovní smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací