Vytvořte si Pachtovní smlouvu

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

.

Pachtovní smlouva

Přidat komentář
Zrušit
Chci propachtovat
Vyberte jednu z možností.
TATO PACHTOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Propachtovatelem je
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Propachtovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Pachtýřem je
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Pachtýř“)
Přidat komentář
Zrušit
( Propachtovatel a Pachtýř dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Definice
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená pozemek –
Přidat komentář
Zrušit
parcelu č.
o výměře
m2, ležící v katastrálním území
, obec
; přidat parcelu
Přidat komentář
Zrušit
2
Prohlášení
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Propachtovatel prohlašuje, že má plné právo platně Věc Pachtýři touto Smlouvou propachtovat.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Pachtýř prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do pachtu přebírá.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Propachtovatel prohlašuje, že Věc
Přidat komentář
Zrušit
3
Předmět Smlouvy
Propachtovat znamená pronajmout za účelem pachtu, tedy hospodaření s danou věcí.
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Pachtýř se zavazuje platit za to Propachtovateli pachtovné.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Mezi Smluvními stranami je výslovně ujednáno, že veškeré výnosy na Věci po dobu trvání této Smlouvy náleží Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
4
Účel
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Věc je propachtována za účelem zemědělského pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
5
Trvání Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Pacht Věci je ujednán na
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Pacht Věci začíná dne
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
6
Automatické prodloužení
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
7
Pachtovné
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Pachtýř se zavazuje poskytnout za propachtování Věci
+ slovy
za
.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Propachtovatel
právo zvyšovat Pacht o částku
.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Smluvní strany ujednávají, že veškeré služby spojené s propachtováním Věci hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
Je Pachtýř povinen složit kauci (jistotu)?
Přidat komentář
Zrušit
8
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Pachtovné je splatné vždy k
dnu příslušného kalendářního
(tedy do začátku následujícího pachtovního roku).
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Všechna finanční plnění placená bankovním převodem ve prospěch Propachtovatele budou zaplacena na bankovní účet Propachtovatele, číslo účtu
, vedený u
.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Všechna finanční plnění placená Propachtovateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Zaplacením jakéhokoliv finančního plnění bankovním převodem se rozumí připsání celé příslušné částky na výše uvedený bankovní účet.
Přidat komentář
Zrušit
8.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
Přidat komentář
Zrušit
9
Převzetí Věci Pachtýřem
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Propachtovatel je povinen předat Věc Pachtýři
podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Propachtovatel předá Pachtýři spolu s Věcí
.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
10
Předání Věci zpět Propachtovateli
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Pachtýř je povinen předat Věc Propachtovateli nejpozději poslední den pachtu podle této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Propachtovateli.
Přidat komentář
Zrušit
11
Ukončení pachtu
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Poruší-li Pachtýř svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Propachtovatel právo vypovědět pacht bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Pachtýř bez zbytečného odkladu Věc odevzdal.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Pacht lze vypovědět ve lhůtě
. Výpověď vyžaduje písemnou formu.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
V případě zvlášť závažného porušení povinností Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Pro účely této Smlouvy se za zvlášť závažné porušení smlouvy, kromě důvodů stanovených zákonem, považuje zejména neumožnění užívání a používání Věci, jakož i prodlení s úhradou pachtovného i po výzvě Propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu s přiměřenou lhůtou
dnů k jeho splnění.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Propachtovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě nesplnění povinností Pachtýře dle čl. 13 a 14.1 a 14.2 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
11.6
V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy je Pachtýř povinen uhradit poměrnou část pachtovného za uplynulou dobu pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete zřídit předkupní právo Pachtýře k propachtované Věci?
Přidat komentář
Zrušit
12
Předkupní právo
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou předkupní právo spočívající v povinnosti Propachtovatele nabídnout v případě prodeje či jiného zcizení Věci (nebo její části) tuto Věc (nebo její část) ke koupi Pachtýři.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
Toto předkupní právo se sjednává jako právo věcné v souladu s § 2144 občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
13
Užívací právo třetí osoby
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Pachtýř
právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo.
Přidat komentář
Zrušit
14
Další práva a povinnosti
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Pachtýř
bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele oprávněn činit kroky směřující ke kvalitativní změně Věci a jejího hospodářského využití.
Přidat komentář
Zrušit
14.2
Pachtýř
povinen na své náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností na Věci.
Přidat komentář
Zrušit
14.3
Pachtýř
povinen v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe zajišťovat ochranu Věci proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni Věc zorat, aby byla připravena na další sadbu.
Přidat komentář
Zrušit
14.4
Pachtýř
oprávněn vysazovat na Věci trvalé porosty.
Přidat komentář
Zrušit
14.5
Údržbu Věci hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
14.6
Spolu s Věcí předává Propachtovatel Pachtýři k užívání i její následující vybavení:
.
Přidat komentář
Zrušit
14.7
Smluvní strany sjednávají, že náklady na daň z nemovitosti ponese
. Náklady této daně uhradí Pachtýř Propachtovateli vždy ke konci ledna kalendářního roku stejným způsobem jako pachtovné.
Přidat komentář
Zrušit
14.8
Pachtýř se zavazuje umožnit na písemnou výzvu Propachtovatele průjezd Věcí v případě, že to bude nezbytně nutné pro vjezd na sousední pozemky bez jiného možného příjezdu.
Přidat komentář
Zrušit
14.9
V případě porušení povinnosti dle tohoto článku je Pachtýř povinen uhradit Propachtovali smluvní pokutu ve výši
+ slovy
Smluvní pokuta je splatná do
dnů od písemné výzvy. Tím není dotčen nárok Propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Pachtýře.
Přidat komentář
Zrušit
15
Veřejný rejstřík
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Smluvní strany tímto ujednávají, že pacht Věci podle této Smlouvy
zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
Přidat komentář
Zrušit
16
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
17
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.