Vytvořte si Pachtovní smlouvu

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

.

Pachtovní smlouva

Chci propachtovat
Vyberte jednu z možností.
TATO PACHTOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Propachtovatelem je
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Propachtovatel je v podstatě pronajímatel, může však dostávat místo klasického nájmu část užitků získaných z „propachtované“ věci – např. část úrody.
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Propachtovatel“)
a
Pachtýřem je
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Pachtýř je v podstatě nájemce. Avšak u pachtu se na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat a starat se o ni tak, aby přinášela výnos.
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Pachtýř“)
( Propachtovatel a Pachtýř dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená pozemek –
parcelu č. o výměře m2, ležící v katastrálním území , obec ; přidat parcelu
2
Prohlášení
2.1
Propachtovatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
2.2
Propachtovatel prohlašuje, že má plné právo platně Věc Pachtýři touto Smlouvou propachtovat.
2.3
Pachtýř prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do pachtu přebírá.
2.4
Propachtovatel prohlašuje, že Věc
3
Propachtovat znamená pronajmout za účelem pachtu, tedy hospodaření s danou věcí.
Předmět Smlouvy
3.1
Propachtovatel se tímto zavazuje přenechat Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Pachtýř se zavazuje platit za to Propachtovateli pachtovné.
3.2
Mezi Smluvními stranami je výslovně ujednáno, že veškeré výnosy na Věci po dobu trvání této Smlouvy náleží Pachtýři.
4
Účel
4.1
Věc je propachtována za účelem zemědělského pachtu.
5
Trvání Smlouvy
5.1
Pacht Věci je ujednán na , a to do .
5.2
Pacht Věci začíná dne .
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
6
Automatické prodloužení
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
7
Pachtovné
7.1
Pachtýř se zavazuje poskytnout za propachtování Věci + slovy za .
7.2
Propachtovatel právo zvyšovat Pacht o částku .
7.3
Smluvní strany ujednávají, že veškeré služby spojené s propachtováním Věci hradí .
Je Pachtýř povinen složit kauci (jistotu)?
8
Platební podmínky
8.1
Pachtovné je splatné vždy k dnu příslušného kalendářního (tedy do začátku následujícího pachtovního roku).
8.2
Všechna finanční plnění placená bankovním převodem ve prospěch Propachtovatele budou zaplacena na bankovní účet Propachtovatele, číslo účtu , vedený u název banky.
8.3
Všechna finanční plnění placená Propachtovateli v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
8.4
Zaplacením jakéhokoliv finančního plnění bankovním převodem se rozumí připsání celé příslušné částky na výše uvedený bankovní účet.
8.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
9
Převzetí Věci Pachtýřem
9.1
Propachtovatel je povinen předat Věc Pachtýři podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
9.2
Propachtovatel předá Pachtýři spolu s Věcí .
9.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Pachtýři.
10
Předání Věci zpět Propachtovateli
10.1
Pachtýř je povinen předat Věc Propachtovateli nejpozději poslední den pachtu podle této Smlouvy.
10.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Propachtovateli.
11
Ukončení pachtu
11.1
Poruší-li Pachtýř svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Propachtovatel právo vypovědět pacht bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Pachtýř bez zbytečného odkladu Věc odevzdal.
11.2
Pacht lze vypovědět ve lhůtě . Výpověď vyžaduje písemnou formu.
11.3
V případě zvlášť závažného porušení povinností Smluvní stranou je druhá Smluvní strana oprávněna od této Smlouvy odstoupit.
11.4
Pro účely této Smlouvy se za zvlášť závažné porušení smlouvy, kromě důvodů stanovených zákonem, považuje zejména neumožnění užívání a používání Věci, jakož i prodlení s úhradou pachtovného i po výzvě Propachtovatele k dodatečné úhradě dluhu s přiměřenou lhůtou počet dnů dnů k jeho splnění.
11.5
Propachtovatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit rovněž v případě nesplnění povinností Pachtýře dle čl. 13 a 14.1 a 14.2 této Smlouvy.
11.6
V případě odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce této Smlouvy je Pachtýř povinen uhradit poměrnou část pachtovného za uplynulou dobu pachtu.
Chcete zřídit předkupní právo Pachtýře k propachtované Věci?
12
Předkupní právo
12.1
Smluvní strany sjednávají touto Smlouvou předkupní právo spočívající v povinnosti Propachtovatele nabídnout v případě prodeje či jiného zcizení Věci (nebo její části) tuto Věc (nebo její část) ke koupi Pachtýři.
12.2
Toto předkupní právo se sjednává jako právo věcné v souladu s § 2144 občanského zákoníku.
13
Užívací právo třetí osoby
13.1
Pachtýř právo zřídit třetí osobě k Věci užívací právo.
14
Další práva a povinnosti
14.1
Pachtýř bez předchozího písemného souhlasu Propachtovatele oprávněn činit kroky směřující ke kvalitativní změně Věci a jejího hospodářského využití.
14.2
Pachtýř povinen na své náklady uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s jeho činností na Věci.
14.3
Pachtýř povinen v souladu s pravidly a zásadami správné zemědělské praxe zajišťovat ochranu Věci proti škůdcům a plevelům a po provedené sklizni Věc zorat, aby byla připravena na další sadbu.
14.4
Pachtýř oprávněn vysazovat na Věci trvalé porosty.
14.5
Údržbu Věci hradí .
14.6
Spolu s Věcí předává Propachtovatel Pachtýři k užívání i její následující vybavení: specifikace vybavení.
14.7
Smluvní strany sjednávají, že náklady na daň z nemovitosti ponese . Náklady této daně uhradí Pachtýř Propachtovateli vždy ke konci ledna kalendářního roku stejným způsobem jako pachtovné.
14.8
Pachtýř se zavazuje umožnit na písemnou výzvu Propachtovatele průjezd Věcí v případě, že to bude nezbytně nutné pro vjezd na sousední pozemky bez jiného možného příjezdu.
14.9
V případě porušení povinnosti dle tohoto článku je Pachtýř povinen uhradit Propachtovali smluvní pokutu ve výši + slovy Smluvní pokuta je splatná do počet dnů dnů od písemné výzvy. Tím není dotčen nárok Propachtovatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Pachtýře.
15
Veřejný rejstřík
15.1
Smluvní strany tímto ujednávají, že pacht Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
16
Rozhodné právo
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2332 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17
Závěrečná ustanovení
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.