Vytvořte si Podnájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud si pronajímáte byt nebo jinou věc nikoli od majitele, ale pouze od nájemce, nebo pokud jste nájemce a chcete další osobě byt nebo jinou věc pronajmout.
  • Pokud věc či její část pronajímá přímo majitel, vytvořte si Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podnájemní smlouva

Chci podnajmout
Vyberte jednu z možností.
Podnajímanou nemovitostí je:
Vyberte jednu z možností.
TATO PODNÁJEMNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Nájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Nájemce“)
a
Podnájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Podnájemce“)
( Nájemce a Podnájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v . podlaží budovy , v , obec .
2
Prohlášení
2.1
Nájemce prohlašuje, že vlastník Věci udělil souhlas s podnájmem Věci.
2.2
Nájemce prohlašuje, že má plné právo platně podnajmout Věci Podnájemci touto Smlouvou.
2.3
Podnájemce prohlašuje, že si před uzavřením této Smlouvy Věc prohlédl a seznámil se se stavem Věci a v tomto stavu Věc do podnájmu přebírá.
2.4
Nájemce prohlašuje, že Věc
Chcete, aby nájemce (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s podnájemcem
Vhodné například v případě, pokud má jeden podnikatel pronajatu kancelář a chce ji dále sdílet s jinými podnikateli.
3
Předmět Smlouvy
3.1
Nájemce se tímto zavazuje přenechat Podnájemci Věc včetně všech součástí a příslušenství k dočasnému užívání a Podnájemce se zavazuje platit za to Nájemci Nájemné.
3.2
Podnájemce bere na vědomí, že společné části Jednotky bude sdílet s dalšími v odpovídající míře a je povinen je udržovat v dobrém stavu a nepoškozovat.
3.3
Podnájemce bere na vědomí, že bude užívat Věc spolu s ním. Podnájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
4
Účel podnájmu
4.1
Věc je podnajata
5
Trvání Smlouvy
5.1
Podnájem Věci je ujednán na , a to do .
5.2
Podnájem Věci začíná dne .
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
6
Automatické prodloužení
6.1
Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
7
Nájemné
7.1
Podnájemce se zavazuje platit za podnájem Věci nájemné ve výši + slovy za trvání nájmu.
7.2
Nájemce právo zvyšovat Nájemné o částku .
7.3
Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se tedy nevyúčtovávají.
8
Jistota (kauce)
8.1
Podnájemce se zavazuje poskytnout Nájemci jistotu (kauci) ve výši + slovy (dále jako „Jistota “).
8.2
Nájemce má právo použít Jistotu na pokrytí jakékoliv škody na Věci způsobené Podnájemcem nebo třetími osobami, kterým Podnájemce umožnil užívání Věci, a/nebo na úhradu jakýchkoliv finančních závazků Podnájemce vůči Nájemci podle této Smlouvy.
8.3
Nájemce je povinen vrátit Podnájemci Jistotu při skončení podnájmu Věci. Nájemce má právo započíst proti Jistotě své pohledávky za Podnájemcem vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním.
8.4
Podnájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
9
Platební podmínky
9.1
Podnájemce se zavazuje platit Nájemné nejpozději den za který je Nájemné placeno.
9.2
Nájemné za první měsíc podnájmu Věci podle této Smlouvy je splatné v hotovosti při uzavření této Smlouvy. Podpisem této Smlouvy Smluvní strany potvrzují předání a převzetí daného Nájemného.
9.3
Podnájemce Jistotu .
9.4
Všechna finanční plnění placená Nájemci v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
9.5
O předání a převzetí jakéhokoliv finančního plnění placeného v hotovosti bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující jeho předání.
10
Převzetí Věci Podnájemcem
10.1
Nájemce je povinen předat Věc Podnájemci podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
10.2
Nájemce předá Podnájemci spolu s Věcí počet klíčů ks klíčů k Věci.
10.3
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Podnájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
11
Předání Věci zpět Nájemci
11.1
Podnájemce je povinen předat Věc Nájemci nejpozději poslední den podnájmu podle této Smlouvy.
11.2
O předání a převzetí Věci bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Věci Nájemci. Předávací protokol nebo jiný dokument bude obsahovat stavy měřičů energií a vody.
11.3
Podnájemce spolu s Věcí předá Nájemci veškeré klíče k Věci.
11.4
Nepředá-li Podnájemce Věc zpět Nájemci nejpozději poslední den trvání podnájmu, má Nájemce právo do Věci vstoupit, a to i pokud mu v tom brání překážka, zejména má Nájemce právo otevřít uzamčené dveře, vystěhovat věci Podnájemce a vyměnit zámky u dveří, k čemuž tímto Podnájemce Nájemce výslovně opravňuje.
11.5
Věci Podnájemce, které Nájemce vystěhuje z Věci podle odst. 11.4 této Smlouvy, má Nájemce právo na náklady Podnájemce uskladnit a Podnájemce se zavazuje za toto uskladnění věcí Nájemci nahradit veškeré náklady, které mu tím vzniknou.
11.6
Smluvní strany tímto zřizují zástavní právo ve prospěch Nájemce ke všem movitým věcem Podnájemce, umístěným ode dne vzniku zástavního práva až po jeho zánik ve Věci k zajištění všech budoucích pohledávek Nájemce za Podnájemce pramenících z této Smlouvy, zejména pohledávek na zaplacení nájemného a/nebo služeb souvisejících s podnájmem podle této Smlouvy. Zástavní právo vzniká prvním dnem prodlení se zaplacením jakékoliv pohledávky podle předchozí věty a zaniká úplným zaplacením všech splatných pohledávek.
11.7
Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše + slovy.
11.8
Věci Podnájemce, ke kterým vznikne Nájemci zástavní právo podle tohoto článku a které má Nájemce v držení, zejména jím vystěhované a uskladnění věci Podnájemce, má Nájemce právo zpeněžit způsobem a za podmínek stanovených zákonem.
12
Výpověď podnájmu
12.1
Poruší-li Podnájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má Nájemce právo vypovědět podnájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu Podnájemce bez zbytečného odkladu Věc odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení podnájmu.
12.2
Výpovědní doba činí a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
12.3
Podnájem Věci končí uplynutím výpovědní doby.
12.4
Podnájem končí společně s nájmem Věci. Končí-li nájem Věci, sdělí to Nájemce Podnájemci s uvedením rozhodných skutečností; jimi jsou zejména den skončení nájmu Věci a popřípadě i délka výpovědní doby a počátek jejího běhu.
13
Spolubydlící
13.1
V rámci podnájmu Věci podle této Smlouvy má Podnájemce právo umožnit užívání Věci níže uvedeným (uvedenému) spolubydlícím (spolubydlícímu):
13.2
Nájemce si tímto vyhrazuje právo udělit souhlas s přijetím nového člena do Podnájemcovy domácnosti za podmínek ust. § 2272 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podnájemce nemá právo umožnit užívání Věci třetí osobě bez předchozího souhlasu Nájemce podle tohoto odstavce.
14
Další podnájem
14.1
Podnájemce právo zřídit třetí osobě k Věci další užívací právo (podnájem).
15
Další práva a povinnosti
15.1
Podnájemce je po dobu trvání podnájmu povinen zajišťovat úklid společných částí domu podle vnitřního rozpisu.
15.2
Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit .
15.3
Spolu s Věcí předává Nájemce Podnájemci k užívání i její následující vybavení: specifikace vybavení.
15.4
Smluvní strany tímto ujednávají, že podnájem Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
16
Rozhodné právo
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2201 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17
Závěrečná ustanovení
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.