Vytvořte si Podnájemní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Instrukce

  • Použijte, pokud si pronajímáte byt nebo jinou věc nikoli od majitele, ale pouze od nájemce, nebo pokud jste nájemce a chcete další osobě byt nebo jinou věc pronajmout.
  • Pokud věc či její část pronajímá přímo majitel, vytvořte si Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Podnájemní smlouva

Chci podnajmout
Podnajímanou nemovitostí je:
Nájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Podnájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Věc“ znamená číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy , v , obec .
2 Prohlášení
2.4 Nájemce prohlašuje, že Věc
3 Předmět Smlouvy
Chcete, aby nájemce (nebo někdo jím určený) užíval věc spolu s podnájemcem
3.3 Podnájemce bere na vědomí, že bude užívat Věc spolu s ním. Podnájemce je tedy povinen strpět omezení v užívání Věci pramenící ze skutečnosti, že bude Věc užívat společně s dalšími osobami.
4 Účel podnájmu
4.1 Věc je podnajata
5 Trvání Smlouvy
5.1 Podnájem Věci je ujednán na , a to do .
5.2 Podnájem Věci začíná dne .
Chcete automatické prodlužování této smlouvy?
6 Automatické prodloužení
6.1 Doba trvání této smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších , pokud alespoň jedna ze stran k poštovní přepravě a/nebo doručí , které je uvedeno v článku 5 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
7 Nájemné
7.1 Podnájemce se zavazuje platit za podnájem Věci nájemné ve výši slovy za trvání nájmu.
7.2 Nájemce právo zvyšovat Nájemné o částku .
7.3 Smluvní strany ujednávají, že částka za služby spojené s nájmem Věci součástí Nájemného (tj. částky jsou sloučeny do jedné paušální částky), přičemž platby za poskytované služby se tedy nevyúčtovávají.
8 Jistota (kauce)
8.1 Podnájemce se zavazuje poskytnout Nájemci jistotu (kauci) ve výši slovy (dále jako „Jistota “).
8.4 Podnájemce má právo na úroky z Jistoty od jejího poskytnutí do jejího vrácení nebo spotřebování ve výši zákonné sazby.
9 Platební podmínky
9.1 Podnájemce se zavazuje platit Nájemné nejpozději den za který je Nájemné placeno.
9.3 Podnájemce Jistotu .
9.4 Všechna finanční plnění placená Nájemci v hotovosti budou zaplacena na výše uvedené adrese .
10 Převzetí Věci Podnájemcem
10.1 Nájemce je povinen předat Věc Podnájemci podle odstavce 5.2 této Smlouvy.
10.2 Nájemce předá Podnájemci spolu s Věcí počet klíčů ks klíčů k Věci.
11 Předání Věci zpět Nájemci
11.7 Zajištění zástavním právem podle odstavce 11.6 této Smlouvy se poskytuje pro pohledávky do maximální souhrnné výše slovy.
12 Výpověď podnájmu
12.2 Výpovědní doba činí a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
13 Spolubydlící
14 Další podnájem
14.1 Podnájemce právo zřídit třetí osobě k Věci další užívací právo (podnájem).
15 Další práva a povinnosti
15.2 Běžnou údržbu Věci a drobné opravy související s užíváním Věci je povinen provádět a hradit .
15.3 Spolu s Věcí předává Nájemce Podnájemci k užívání i její následující vybavení: specifikace vybavení.
15.4 Smluvní strany tímto ujednávají, že podnájem Věci podle této Smlouvy zapsán v katastru nemovitostí (jako veřejném rejstříku).
16 Rozhodné právo
17 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k věci?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení nájemného (kvitanci)?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení (kvitanci) o zaplacení zálohy (kauce)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
1 500 Kč
  • Poskytneme Vám konzultaci s advokátem pro zhodnocení rizik a dalšího postupu.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.