Vytvořte si Pracovní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Instrukce

Pracovní smlouva

Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kterého zastupuje , , datum narození
Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
1 Druh práce
1.1 Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici název pracovní pozice (druh práce).
1.2 Pracovní pozice uvedená v odst. 1.1 obsahuje zejména následující pracovní činnosti: popis činnosti.
2 Místo výkonu práce
2.1 Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je název města.
3 Den nástupu do práce
3.1 Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce .
3.3 Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne .
4 Zkušební doba
4.1 Smluvní strany zkušební dobu Zaměstnance, a to v délce počínaje dnem nástupu do práce podle odst. 3.1 této Smlouvy.
5 Trvání pracovního poměru
5.1 Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu , a to do .
6 Pracovní doba
6.1 Délka pracovní doby Zaměstnance činí počet hodin hodin.
6.2 Zaměstnavatel právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
7 Mzda
7.2 Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance slovy.
7.4 Mzda podle odst. 7.2 této Smlouvy sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu počet hodin hodin práce přesčas za kalendářní rok. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odst. 7.5 Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší.
7.5 Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel a Zaměstnanec ujednávají, že Zaměstnavatel poskytne takové náhradní volno ve lhůtě po výkonu dané práce.
7.6 Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě, a to ve výši % průměrného výdělku. Zaměstnanci nepřísluší náhradní volno za práci ve svátek.
7.7 Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši % průměrného výdělku.
7.8 Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši % průměrného výdělku.
8 Užívání věcí Zaměstnavatele
8.1 Zaměstnanec má právo v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele užívat:
9 Platební podmínky
9.1 Mzda je splatná . dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
9.2 Mzda bude Zaměstnanci placena na bankovní účet Zaměstnance, č. ú. , vedený u název banky, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
10 Dovolená
10.1 Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce v jednom kalendářním roce.
11 Výpovědní doba
11.1 V případě, že dojde k výpovědi této Smlouvy podle zákoníku práce jakoukoliv Smluvní stranou, činí výpovědní doba počet měsíců měsíce.
12 Autorská práva
13 Jiná výdělečná činnost Zaměstnance
13.2 Zaměstnavatel tímto uděluje zaměstnanci souhlas s vykonáváním této výdělečné činnosti: popis činnosti.
14 Informování o obsahu pracovního poměru
14.1 Zaměstnavatel tímto informuje Zaměstnance ve smyslu ust. 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že:
14.1.1 bližším označením místa výkonu práce Zaměstnance je adresa,
14.1.2 Zaměstnavatel uzavřenu následující kolektivní smlouvu a/nebo vyšší kolektivní smlouvu: .
15 Povinnost mlčenlivosti
16 Osobní údaje

Nařízení 2016/679 GDPR, viz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1539091573508&uri=CELEX:32016R0679 je sekundární právní předpis orgánů Evropské unie, konkrétně Evropského parlamentu a Rady.

Zde je namístě upozornit, že sekundární právní předpisy EU a zákony členských států existují vedle sebe. GDPR tedy žádným způsobem nezrušil stále platný zákon č. 101, jen má GDPR aplikační přednost. To znamená, že se prve užije výkladu pravidel GDPR a posléze se užije pravidel podle zákona č. 101, v rámci posuzování právního případu.

Oba dva předpisy, jak GDPR, tak zákon č. 101, jsou stále platné a účinné, a proto je na ně odkazováno ve smlouvě.

16.3 Zaměstnanec je v době podpisu této pracovní smlouvy pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
17 Rozhodné právo
18 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne

1 Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaměstnance ze strany Zaměstnavatele
V , dne
V , dne
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Vojtěch Říha

JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
1 500 Kč
  • Konzultace týkající se zevrubně pracovněprávní agendy, srážek z mezd, řádného ukončování pracovních poměrů a veškerých dalších souvisejících agend s přesahem do pracovního práva České republiky a práva Evropské unie.
  • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
  • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
  • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
  • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
  • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.