Vytvořte si Pracovní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Tip od právníka

Pracovní smlouva

Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Jméno:
Datum narození: DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kterého zastupuje , , datum narození
Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
1 Druh práce
1.1 Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici název pracovní pozice (druh práce).
1.2 Pracovní pozice uvedená v odst. 1.1 obsahuje zejména následující pracovní činnosti: popis činnosti.
2 Místo výkonu práce
2.1 Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je název města.
3 Den nástupu do práce
3.1 Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce DD.MM.RRRR.
3.3 Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne DD.MM.RRRR.
4 Zkušební doba
4.1 Smluvní strany zkušební dobu Zaměstnance, a to v délce počínaje dnem nástupu do práce podle odst. 3.1 této Smlouvy.
5 Trvání pracovního poměru
5.1 Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu , a to do DD.MM.RRRR.
6 Pracovní doba
6.1 Délka pracovní doby Zaměstnance činí počet hodin hodin.
6.2 Zaměstnavatel právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
7 Mzda
7.2 Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance slovy.
7.4 Mzda podle odst. 7.2 této Smlouvy sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu počet hodin hodin práce přesčas za kalendářní rok. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odst. 7.5 Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší.
7.5 Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel a Zaměstnanec ujednávají, že Zaměstnavatel poskytne takové náhradní volno ve lhůtě po výkonu dané práce.
7.6 Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě, a to ve výši % průměrného výdělku. Zaměstnanci nepřísluší náhradní volno za práci ve svátek.
7.7 Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši % průměrného výdělku.
7.8 Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši % průměrného výdělku.
8 Užívání věcí Zaměstnavatele
8.1 Zaměstnanec má právo v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele užívat:
9 Platební podmínky
9.1 Mzda je splatná . dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
9.2 Mzda bude Zaměstnanci placena na bankovní účet Zaměstnance, č. ú. , vedený u název banky, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
10 Dovolená
10.1 Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce v jednom kalendářním roce.
11 Výpovědní doba
11.1 V případě, že dojde k výpovědi této Smlouvy podle zákoníku práce jakoukoliv Smluvní stranou, činí výpovědní doba počet měsíců měsíce.
12 Autorská práva
13 Jiná výdělečná činnost Zaměstnance
13.2 Zaměstnavatel tímto uděluje zaměstnanci souhlas s vykonáváním této výdělečné činnosti: popis činnosti.
14 Informování o obsahu pracovního poměru
14.1 Zaměstnavatel tímto informuje Zaměstnance ve smyslu ust. 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že:
14.1.1 bližším označením místa výkonu práce Zaměstnance je adresa,
14.1.2 Zaměstnavatel uzavřenu následující kolektivní smlouvu a/nebo vyšší kolektivní smlouvu: .
15 Povinnost mlčenlivosti
16 Osobní údaje
16.3 Zaměstnanec je v době podpisu této pracovní smlouvy pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
17 Rozhodné právo
18 Závěrečná ustanovení
V , dne DD.MM.RRRR.
V , dne DD.MM.RRRR.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro pracovněprávní účely

1 Souhlas se zpracováním osobních údajů Zaměstnance ze strany Zaměstnavatele
V , dne DD.MM.RRRR
V , dne DD.MM.RRRR
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Vojtěch Říha

JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
1 500 Kč
 • Konzultace týkající se zevrubně pracovněprávní agendy, srážek z mezd, řádného ukončování pracovních poměrů a veškerých dalších souvisejících agend s přesahem do pracovního práva České republiky a práva Evropské unie.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Pojistěte se proti porušení smlouvy druhou stranou
Získáte právní ochranu AXA ASSISTANCE
210 Kč

Zabezpečíme a zaplatíme

Porada s právníkem s danou specializací
Návrhy kroků a postupů k řešení sporu
Zastupování právní zástupcem
Výlohy za právníka či advokáta
Soudní poplatky
Znalecké posudky
Pojištěný je

Zajistíme řešení těmito způsoby:

Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup
Vyhotovení znaleckého posudku
Vyhotovení znaleckého posudku
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou

Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky

Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.

Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.


Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací