Vytvořte si Pracovní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Vojtěch Říha, JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

Tip od právníka

Pracovní smlouva

TATO PRACOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Je zaměstnanec mladší 18 let nebo má omezenou svéprávnost?
Jméno:
Datum narození: DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kterého zastupuje , , datum narození
(dále jako „Zaměstnanec“)
a
Zaměstnavatelem je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zaměstnavatel“)
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Druh práce
1.1 Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici název pracovní pozice (druh práce).
1.2 Pracovní pozice uvedená v odst. 1.1 obsahuje zejména následující pracovní činnosti: popis činnosti.
2 Místo výkonu práce
2.1 Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je název města.
3 Den nástupu do práce
3.1 Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce DD.MM.RRRR.
3.2 Pracovní poměr založený touto Smlouvou vzniká dnem uvedeným v odst. 3.1 této Smlouvy.
3.3 Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne DD.MM.RRRR.
4 Zkušební doba
4.1 Smluvní strany zkušební dobu Zaměstnance, a to v délce počínaje dnem nástupu do práce podle odst. 3.1 této Smlouvy.
4.2 Zkušební doba podle odstavce 4.1 této Smlouvy se prodlužuje o čas překážek v práci na straně Zaměstnance.
4.3 Ve zkušební době má právo Zaměstnavatel i Zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
4.4 Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době se doručí druhé Smluvní straně zpravidla alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit, avšak nedodržení této lhůty nezpůsobuje neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
5 Trvání pracovního poměru
5.1 Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu , a to do DD.MM.RRRR.
6 Pracovní doba
6.1 Délka pracovní doby Zaměstnance činí počet hodin hodin.
6.2 Zaměstnavatel právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
6.3 Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty k plnění úkolů Zaměstnavatele.
7 Mzda
7.1 Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí základní mzda, mzdové příplatky, náhrada mzdy a za podmínek uvedených ve vnitřním mzdovém předpise Zaměstnavatele i ostatní mzdové složky, jsou-li nějaké.
7.2 Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance slovy.
7.3 Mzda uvedená v odst. 7.2 této Smlouvy je časová mzda.
7.4 Mzda podle odst. 7.2 této Smlouvy sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas, a to v rozsahu počet hodin hodin práce přesčas za kalendářní rok. Dosažená mzda a příplatek ani náhradní volno podle odst. 7.5 Zaměstnanci za tuto dobu nepřísluší.
7.5 Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas. Zaměstnavatel a Zaměstnanec ujednávají, že Zaměstnavatel poskytne takové náhradní volno ve lhůtě po výkonu dané práce.
7.6 Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě, a to ve výši % průměrného výdělku. Zaměstnanci nepřísluší náhradní volno za práci ve svátek.
7.7 Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši % průměrného výdělku.
7.8 Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši % průměrného výdělku.
8 Užívání věcí Zaměstnavatele
8.1 Zaměstnanec má právo v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele užívat:
8.1.1 služební vozidlo;
8.1.2 služební telefon;
8.1.3 služební notebook;
8.2 Pravidla pro užívání výše uvedených věcí a/nebo zařízení, způsob a forma úhrady výdajů s tím spojených a další věci jsou blíže upraveny vnitropodnikovými předpisy Zaměstnavatele.
9 Platební podmínky
9.1 Mzda je splatná . dnem měsíce následujícího po měsíci, za který je mzda vyplácena, pokud takový den připadne na den pracovního volna, tak nejbližší následující pracovní den.
9.2 Mzda bude Zaměstnanci placena na bankovní účet Zaměstnance, č. ú. , vedený u název banky, s čímž Zaměstnanec vyslovuje souhlas.
10 Dovolená
10.1 Zaměstnanec má právo čerpat dovolenou v celkové délce v jednom kalendářním roce.
10.2 Datum čerpání dovolené Zaměstnance určuje Zaměstnavatel.
11 Výpovědní doba
11.1 V případě, že dojde k výpovědi této Smlouvy podle zákoníku práce jakoukoliv Smluvní stranou, činí výpovědní doba počet měsíců měsíce.
11.2 Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
12 Autorská práva
12.1 Smluvní strany ujednávají, že Zaměstnanec bude v rámci výkonu práce pro Zaměstnavatele, tj. ke splnění svých pracovních povinností, vytvářet autorská díla (dále jako „zaměstnanecká díla“). Zaměstnavatel vykonává svým jménem a na svůj účet Zaměstnancova majetková práva k zaměstnaneckým dílům.
12.2 Zaměstnanec tímto poskytuje Zaměstnavateli svolení k tomu, aby Zaměstnavatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoliv Zaměstnavatelem zvolenou třetí osobu.
12.3 Zaměstnanec tímto poskytuje třetí osobě, které Zaměstnavatel postoupí právo výkonu majetkových autorských práv, svolení k tomu, aby postoupila právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu dále na kteroukoliv třetí osobu a takovým třetím osobám neomezeně dále.
12.4 Zaměstnavatel nemá povinnost vykonávat majetková práva k zaměstnaneckému dílu a nemá povinnost poskytovat Zaměstnanci licenci k zaměstnaneckému dílu.
12.5 Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu zaměstnaneckého díla, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby Zaměstnavatel uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnosti pod svou obchodní firmou nebo jakýmkoliv jiným, jím zvoleným označením.
12.6 Zaměstnanec tímto udílí Zaměstnavateli svolení k dokončení svého nehotového zaměstnaneckého díla.
12.7 Smluvní strany výslovně ujednávají, že Zaměstnanec nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu ve smyslu ust. § 58 odst. 6 autorského zákona v souvislosti se zaměstnaneckým dílem.
12.8 Skončení pracovního poměru Zaměstnance u Zaměstnavatele nemá vliv na účinnost ustanovení tohoto článku.
13 Jiná výdělečná činnost Zaměstnance
13.1 Zaměstnanec může vedle svého zaměstnání podle této Smlouvy vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu u Zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti Zaměstnavatele, jen s jeho předchozím výslovným písemným souhlasem.
13.2 Zaměstnavatel tímto uděluje zaměstnanci souhlas s vykonáváním této výdělečné činnosti: popis činnosti.
14 Informování o obsahu pracovního poměru
14.1 Zaměstnavatel tímto informuje Zaměstnance ve smyslu ust. 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, že:
14.1.1 bližším označením místa výkonu práce Zaměstnance je adresa,
14.1.2 Zaměstnavatel uzavřenu následující kolektivní smlouvu a/nebo vyšší kolektivní smlouvu: .
14.2 Smluvní strany činí nesporným, že tato Smlouva obsahuje údaje o všech právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, o nichž má být Zaměstnanec informován podle ust. § 37 odst. 1 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
15 Povinnost mlčenlivosti
15.1 Zaměstnanec se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s pracovním poměrem u Zaměstnavatele, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zaměstnavatel, (ii) databázi zákazníků Zaměstnavatele ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zaměstnavatele, (iv) marketingovou strategii Zaměstnavatele, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zaměstnavatele, (vi) způsob fungování podniku Zaměstnavatele, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zaměstnavatele (dále jen „Důvěrná informace“).
15.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zaměstnavatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci pracovních pokynů Zaměstnavatele a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
15.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
16 Osobní údaje
16.1 Zaměstnanec tímto uděluje výslovný souhlas Zaměstnavateli se zpracováním osobních údajů Zaměstnance podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem realizace plnění podle této Smlouvy a pro vnitřní účely Zaměstnavatele. Zaměstnavatel má právo zpracovat osobní údaje elektronickými prostředky způsobem umožňujícím uložení osobních údajů v elektronických databázích a zpracování těchto údajů počítačovými programy používanými Zaměstnavatelem a/nebo osobami, které pro zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku. Zaměstnanec výslovně opravňuje Zaměstnavatele v rámci výše uvedeného souhlasu k předání osobních údajů Zaměstnance osobám, které pro Zaměstnavatele vykonávají vnitřní správu jeho podniku, zejména osobám zajišťujícím pro Zaměstnavatele účetní, právní a finanční služby.
16.2 Zaměstnanec je v době podpisu této pracovní smlouvy pojištěncem u zdravotní pojišťovny poskytující veřejné zdravotní pojištění podle zvláštního právního předpisu, kdy je pojištěncem u V případě změny zdravotní pojišťovny je Zaměstnanec povinen tuto změnu oznámit neprodleně Zaměstnavateli.
17 Rozhodné právo
17.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 33 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
18 Závěrečná ustanovení
18.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
18.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
18.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
18.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
18.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
18.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
18.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
18.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne DD.MM.RRRR.
_____________________________________.
_____.
V , dne DD.MM.RRRR.
_____________________________________.
_____.

Pracovní smlouva

THIS EMPLOYMENT CONTRACT (HEREINAFTER “THE CONTRACT") HAS BEEN ENTERED INTO ON THE DAY, MONTH AND YEAR STATED BELOW BY AND BETWEEN
Name:
Date of birth: DD-MM-YYYY
Personal Identification No.:
Permanent address:
Telephone:
E-mail:
Represented by , , date of birth
(hereinafter referred to as the “Employee”)
and
Name:
ID no.:
Place of business:
Telephone:
E-mail:
(hereinafter referred to as the "Employer“)
( and Employer hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party")
THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS:
1 Type of Work
1.1 By virtue of this Contract the Employee agrees to work as (type of Work).
1.2 The job description under Paragraph 1.1 includes, without limitation, the following activities: .
2 Place of Work
2.1 The Parties agree that the place of work, (i.e. ordinary workplace) will be .
3 Commencement Date
3.1 The Parties have agreed that the commencement date will be DD-MM-YYYY.
3.2 The employment hereunder commences on the date specified in Paragraph 3.1 of this Agreement.
3.3 The Employee has demonstrated to the Employer that he or she is fit for the job by means of an occupational medical examination or a preventive check-up made on DD-MM-YYYY.
4 Trial Period
4.1 The Parties on a trial period for the Employee of starting on the commencement date stipulated in Paragraph 3.1 of this Agreement.
4.2 The trial period does not run as long as impediments to work on the Employee’s part last 4.1 .
4.3 Either the Employee or the Employer may terminate the employment during the trial period on any grounds or without stating the grounds for termination.
4.4 The notice of termination during the trial period must be delivered to the other Party usually not later than three days before the employment ceases to exist; the failure to observe the time limit does not render the termination of employment during the trial period unlawful.
5 Term of Employment
5.1 The Employment hereunder is concluded for , until DD-MM-YYYY.
6 Working Hours
6.1 The Employee’s working hours equal hours.
6.2 The Employer entitled to schedule working hours of the Employee unevenly. Average weekly working hours may not exceed the weekly working hours laid down by law for a maximum of 26 consecutive weeks.
6.3 The Employee agrees to go on business trips to perform work tasks of the Employer.
7 Salary
7.1 The Employee is entitled to a salary for the work done. The salary includes the base salary, premiums, compensation of salary and other salary items, if any, as defined in the internal salary rules of the Employer.
7.2 The base gross salary of the Employee .
7.3 The salary under Paragraph 7.2 hereof is a salary determined by time worked.
7.4 The salary under Paragraph 7.2 hereof agreed taking into account overtime work , in the extent of overtime work hours in one calendar year For such time the Employee is not entitled to the salary, premiums or compensatory time-off under Paragraph 7.5 .
7.5 The Parties agree that the Employer give his Employee a compensatory time-off instead of the overtime work premium. The Employer and the Employee agree that the Employer shall give such compensatory time-off within after the Work performance.
7.6 The Parties agree that the Employer provide the Employee with premiums for working on public holidays in addition to regular salary, in the amount of % of average salary. The Employee is not entitled to compensatory time-off for working on public holidays.
7.7 For night work the Employee is entitled to the regular salary and a premium in the minimum amount of % of his average salary.
7.8 For working on Saturdays and Sundays the Employee is entitled to the regular salary and a premium in the minimum amount of % of average salary.
8 Using Employer’s Property
8.1 In relation to the employment the Employee may use the following Employer’s property.
8.1.1 a company car;
8.1.2 a telephone;
8.1.3 a notebook;
8.2 The rules for using the above property and/or equipment and the method of payment for the costs incurred in relation to the use are defined in an internal regulation of the Employer.
9 Payment Terms
9.1 The salary is payable on day of the month following the month for which the salary is paid; if such a day falls on a day off, it is paid on the next working day.
9.2 The Employee agrees that the salary will be paid to the Employee's bank account no. , kept with the bank .
10 Annual Leave
10.1 The total annual leave entitlement of the Employee is in one calendar year.
10.2 The time when the Employee takes the annual leave will be determined by the Employer.
11 Notice Period
11.1 If this Contract is terminated by either of the Parties in accordance with the Labour Code, the notice period equals months.
11.2 The notice period starts running on the first day of the calendar month following the receipt of the notice and terminates on the last day of the respective calendar month.
12 Copyright
12.1 The Parties agree that as part of his or her work for the Employer, i.e. to complete the Employee’s tasks, the Employee will create copyright works (hereinafter the “Work for Hire”). The Employer exercises Employee’s property rights related to the Works for Hire in its own name and on its own behalf..
12.2 The Employee hereby consents to the fact that the Employer may assign the right to exercise the property copyright rights to the Works for Hire to any third party designated by the Employer.
12.3 The Employee hereby consents to the fact that such a third party may further assign the right to exercise the property copyright rights to the Works for Hire to other third parties and such third parties may assign the rights further without any limitation.
12.4 The Employer is not obliged to exercise the property rights to the Works for Hire and is not obliged to provide the Employee with a license to the Work for Hire.
12.5 The Employee hereby consents to the fact that the Employer may publish, modify, process or translate the Work for Hire, may merge it with other works, include it in an anthology and further consents to the fact that the Employer may publically present the Work for Hire under its business name or any other designation determined by the Employer.
12.6 The Employee hereby consents to the fact that the Employer may complete an unfinished Work for Hire.
12.7 The Parties expressly agree that with respect to the Works for Hire the Employee is not entitled to any additional remuneration under Section 58 (6) of the Copyright Act.
12.8 The termination of the Employee’s employment with the Employer is without prejudice to the provisions of this Article.
13 Other Activities of Profit of the Employee
13.1 In addition to the standard employment hereunder, the Employee may only engage in activities of profit identical with the objects of the Employer with express prior written consent of the Employer.
13.2 The Employer hereby consents to the fact that the Employee may engage in the following activities of profit: .
14 Details of Employment
14.1 The Employer hereby informs the Employee in accordance with Section 37 (1) of Act No. 262/2006 Sb., the Labour Code, as amended, that:
14.1.1 The specification of the Employee’s place of work is ,
14.1.2 The Employer to the following collective agreement or a higher-rank collective agreement: .
14.2 It is undisputed between the Parties that this Contract includes information on all rights and obligations arising from employment that the Employee is to be acquainted with under Section 37 (1) of Act No. 262/2006 Sb., the Labour Code, as amended.
15 Non-disclosure
15.1 The Employee agrees to refrain from disclosing or using any information, including information of trade and/or production value, that he or she has learnt in connection with the employment with the Employer; the non-disclosure obligations of the Employee include, without limitation, refraining from disclosing, or using (i) any such information contained in any contract or agreement that the Employer has entered into, (ii) database of the clients of the Employer, or their contact details, (iii) pricing policy of the Employer, (iv) marketing policy of the Employer, (v) information about any existing contracts and contractors of the Employer, (vi) operation principles of the business of the Employer, (vii) strategic decisions and business plans of the Employer (hereinafter only “Confidential Information”)..
15.2 The non-disclosure obligation under Article 15 hereof shall apply, except when (i) the other Party has granted its prior written consent with such disclosure or use of the Confidential Information; (ii) legislation or a public authority requires them to disclose or use the Confidential Information; (iii) such disclosure or use of the Confidential Information is necessary for complying with the instructions of the Employer and/or (iv) it has been permitted under any contract or agreement made by and between the Parties.
15.3 The Confidential Information does not include any information that is publicly available at the time of its disclosure or use.
16 Personal Data
16.1 The Employee hereby grants an express consent to the Employer with processing of his or her personal data under Act No. 101/2000 Sb., on personal data protection, as amended, to make the performance hereof possible as well as for internal use by the Employer. The Employer may process the personal data by electronic means making it possible to store personal data in electronic databases and to process such data by software used by the Employer and/or persons that carry out the internal administration of the Employer’s business. As part of the above consent the Employee expressly authorizes the Employer to transfer his or her personal data to persons that carry out the internal administration of the Employer’s business including, without limitation, providers of accounting, legal and financial services.
16.2 At the time of the execution hereof, the Employee is insured by a medical insurance company providing statutory medical insurance under a special law or regulation, namely the Employee is insured by the following medical insurance company If the medical insurance company is changed, the Employee must notify the Employer thereof without undue delay.
17 Governing Law
17.1 This Contract is governed by the laws of the Czech Republic, namely Section 33 et seq. of Act No. 262/2006, the Labour Code, as amended.
18 Final Provisions
18.1 Unless the context indicates otherwise in the Agreement, references to a singular form also include the plural and vice versa; references to a specific gender also include the other genders. Headings are used for convenience only and they do not affect the interpretation of the Contract.
18.2 Any unenforceable or invalid provisions contained herein do not affect the enforceability or validity of the remainder of the provisions hereof, unless the nature of such a provision or its content implies that it is not severable from the remaining contents of the Contract.
18.3 This Contract constitutes an entire agreement between the Parties in relation to the subject-matter hereof and it supersedes any previous arrangements in respect of the subject-matter hereof.
18.4 This Contract may be modified by written amendments executed by both Parties.
18.5 This Contract has been drawn up in two counterparts. Each Party will receive one counterpart hereof.
18.6 Each Party will bear its own costs incurred as a result of entering into this Contract.
18.7 This Contract comes into force and effect upon its execution by both Parties.
18.8 The PParties have read the Contract, they agree with its contents and declare that it has been entered into freely.
IN WITNESS WHEREOF THE PARTIES AFFIX THEIR RESPECTIVE SIGNATURES
In , on DD-MM-YYYY.
_____________________________________.
_____.
In , on DD-MM-YYYY.
_____________________________________.
_____.
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

Mgr. Vojtěch Říha

JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
1 500 Kč
 • Konzultace týkající se zevrubně pracovněprávní agendy, srážek z mezd, řádného ukončování pracovních poměrů a veškerých dalších souvisejících agend s přesahem do pracovního práva České republiky a práva Evropské unie.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Pojistěte se proti porušení smlouvy druhou stranou
Získáte právní ochranu AXA ASSISTANCE
210 Kč

Zabezpečíme a zaplatíme

Porada s právníkem s danou specializací
Návrhy kroků a postupů k řešení sporu
Zastupování právní zástupcem
Výlohy za právníka či advokáta
Soudní poplatky
Znalecké posudky
Pojištěný je

Zajistíme řešení těmito způsoby:

Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup
Vyhotovení znaleckého posudku
Vyhotovení znaleckého posudku
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou

Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky

Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.

Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.


Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací