Vytvořte si Pracovní smlouvu na míru

47523

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Jazyk hlavního dokumentu

Pracovní smlouva

TATO PRACOVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Kterého zastupuje , , datum narození
(dále jako „ Zaměstnanec “)
a
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Zaměstnavatel “)
( Zaměstnanec a Zaměstnavatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Druh práce
1.1 Zaměstnanec se touto Smlouvou zavazuje pro Zaměstnavatele vykonávat práci na pozici
název pracovní pozice
(druh práce).
1.2 Pracovní pozice uvedená v odst. 1.1 obsahuje zejména následující pracovní činnosti:
popis činnosti
.
2 Místo výkonu práce
2.1 Smluvní strany sjednávají, že místem výkonu práce (tj. řádným pracovištěm) je
název města
.
3 Den nástupu do práce
3.1 Smluvní strany sjednávají jako den nástupu do práce
DD.MM.RRRR
.
Pracovní poměr založený touto Smlouvou vzniká dnem uvedeným v odst. 3.1 této Smlouvy.
Zaměstnanec prokázal Zaměstnavateli zdravotní způsobilost k vykonávané práci pracovnělékařskou prohlídkou či preventivní prohlídkou dne
DD.MM.RRRR
.
4 Zkušební doba
4.1 Smluvní strany zkušební dobu Zaměstnance , a to v délce počínaje dnem nástupu do práce podle odst. 3.1 této Smlouvy.
Zkušební doba podle odstavce 4.1 této Smlouvy se prodlužuje o čas překážek v práci na straně Zaměstnance.
Ve zkušební době má právo Zaměstnavatel i Zaměstnanec zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu.
Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době se doručí druhé Smluvní straně zpravidla alespoň tři dny před dnem, kdy má pracovní poměr skončit, avšak nedodržení této lhůty nezpůsobuje neplatnost zrušení pracovního poměru ve zkušební době.
5 Trvání pracovního poměru
5.1 Pracovní poměr založený touto Smlouvou je na dobu , a to do
DD.MM.RRRR
.
6 Pracovní doba
6.1 Délka pracovní doby Zaměstnance činí
počet hodin
hodin.
6.2 Zaměstnavatel právo rozvrhovat nerovnoměrně na jednotlivé týdny stanovenou týdenní pracovní dobu Zaměstnance s tím, že průměrná týdenní pracovní doba Zaměstnance nesmí přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích.
6.3 Zaměstnanec souhlasí s vysláním na pracovní cesty k plnění úkolů Zaměstnavatele.
7 Mzda
7.1 Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Mzdou se rozumí základní mzda, mzdové příplatky, náhrada mzdy a za podmínek uvedených ve vnitřním mzdovém předpise Zaměstnavatele i ostatní mzdové složky, jsou-li nějaké.
7.2 Základní hrubá měsíční mzda Zaměstnance
částka
.
7.3 Mzda uvedená v odst. 7.2 této Smlouvy je časová mzda.
Mzda podle odst. 7.2 této Smlouvy sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas.
Smluvní strany tímto sjednávají, že Zaměstnavatel Zaměstnanci poskytovat náhradní volno namísto příplatku za práci přesčas.
Smluvní strany ujednávají, že za dobu práce ve svátek Zaměstnavatel poskytovat Zaměstnanci příplatek k dosažené mzdě.
Za dobu noční práce přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši % průměrného výdělku.
Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší Zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši % průměrného výdělku.
Užívání věcí Zaměstnavatele
Platební podmínky
Dovolená
Výpovědní doba
Autorská práva
Jiná výdělečná činnost Zaměstnance
Informování o obsahu pracovního poměru
Povinnost mlčenlivosti
Osobní údaje
8 Rozhodné právo
8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 33 a násl. zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • Konzultace týkající se zevrubně pracovněprávní agendy, srážek z mezd, řádného ukončování pracovních poměrů a veškerých dalších souvisejících agend s přesahem do pracovního práva České republiky a práva Evropské unie.
Zabezpečíme a zaplatíme:

Porada s právníkem s danou specializací


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem


Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zabezpečíme:

Poradu s právníkem


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Vojtěch Říha
JUDr. Dagmar Říhová, advokátní kancelář

„Specializuji se na oblast pracovního a insolvenčního práva.“

Tip od právníka

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Pracovní smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací