Vytvořte si Příkazní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Příkazníkem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Příkazník“)
a
Příkazcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Příkazce“)
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Předmět Smlouvy
1.1
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat následující záležitosti:
1.1.1
popis záležitosti;
(dále jako „Příkaz“).
1.2
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2
Práva a povinnosti při plnění příkazu
2.1
Příkazník právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
2.2
Příkazník povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
2.3
Příkazník provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
2.4
Příkazník právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
3
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
3.1
Příkazník právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
3.2
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
3.3
Příkazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
3.4
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do počet dnů dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
3.5
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku + slovy.
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
4
Záloha na náklady a hotové výdaje
4.1
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce + slovy, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě počet dnů dnů od .
5
Lhůta pro provedení Příkazu
5.1
Příkazník se zavazuje provést Příkaz s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
6
Odměna
6.1
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši + slovy (dále jako „Odměna“).
6.2
Odměna je uvedena DPH.
6.3
Příkazník právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
7
Platební podmínky
7.1
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi na výše uvedené adrese .
7.2
Odměna je splatná .
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
8
Právní jednání za Příkazce
8.1
Příkazník právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
8.2
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
9
Trvání a ukončení této Smlouvy
9.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
9.2
Příkazce právo tuto Smlouvu vypovědět, a to .
9.3
Příkazník právo tuto Smlouvu vypovědět, a to .
9.4
Výpovědní doba činí počet dnů dnů a počíná běžet po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10
Odpovědnost za škodu
10.1
Příkazník povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
11
Důvěrnost
11.1
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
11.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
11.1.2
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
11.1.3
cenovou politiku Příkazce,
11.1.4
marketingovou strategii Příkazce,
11.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
11.1.6
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
11.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
(dále jen „Důvěrná informace“).
11.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
11.2.1
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
11.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
11.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
11.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
11.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
11.4
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
11.5
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
12
Smluvní pokuta
12.1
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
12.2
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši % z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
12.3
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
13
Vyšší moc
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
14
Rozhodné právo
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15
Závěrečná ustanovení
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____

Plná moc

Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
a
(dále jako „Příkazce“)
tímto zmocňuje
Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále jako „Příkazník“)
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
;
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.