Vytvořte si Příkazní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Pavel Kosař, Mgr. Pavel Kosař

Instrukce

  • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pro obstarání záležitostí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
  • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protokol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník dostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
  • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň e-mailovou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.

Příkazní smlouva

Přidat komentář
Zrušit
TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Příkazníkem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Příkazník“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Příkazcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Příkazce“)
Přidat komentář
Zrušit
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat
následující záležitosti:
Přidat komentář
Zrušit
1.1.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Příkaz“).
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti při plnění příkazu
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Příkazník
právo se odchýlit od pokynů Příkazce, a to
Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Příkazník
povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Příkazník
provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Příkazník
právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi, a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
Přidat komentář
Zrušit
3
Náklady a hotové výdaje Příkazníka
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Příkazník
právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost takové náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Příkazník
právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do
dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
+ slovy
.
Přidat komentář
Zrušit
4
Záloha na náklady a hotové výdaje
Přidat komentář
Zrušit
Bude příkazce dávat příkazníkovi zálohu na jeho hotové výdaje (tedy nikoli na odměnu)?
4.1
Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotové výdaje Příkazníka související s prováděním Příkazu, a to v částce
+ slovy
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi ve lhůtě
dnů od
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Lhůta pro provedení Příkazu
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Příkazník se zavazuje provést Příkaz
s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
6
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Odměna je uvedena
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Příkazník
právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
Přidat komentář
Zrušit
7
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena Příkazníkovi
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
7.1
Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
8
Právní jednání za Příkazce
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Příkazník
právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat, a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy, nejpozději však spolu se splněním Příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
9
Trvání a ukončení této Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Příkazce
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Příkazník
právo tuto Smlouvu vypovědět, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Výpovědní doba činí
dnů a počíná běžet
po dni, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
10
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Příkazník má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
10.1
Příkazník
povinnost nahradit Příkazci škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
11
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
11.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.2
databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.3
cenovou politiku Příkazce,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.4
marketingovou strategii Příkazce,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.6
způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
Přidat komentář
Zrušit
11.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
11.2.1
Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
11.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
Přidat komentář
Zrušit
12
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
12.1
V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
Přidat komentář
Zrušit
13
Vyšší moc
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
14
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
15
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
15.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
15.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
15.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
15.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit

Plná moc

Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Příkazce“)
Přidat komentář
Zrušit
tímto zmocňuje
Přidat komentář
Zrušit
Jméno: _____
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození: _____
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo: _____
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště: _____
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Příkazník“)
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
Přidat komentář
Zrušit
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Příkazník má právo vykonávat všechna právní jednání a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Pavel Kosař | Mgr. Pavel Kosař
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.