Vytvořte si Příkazní smlouvu na míru

27715

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Příkazní smlouva

TATO PŘÍKAZNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Příkazník ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Příkazce ")
( Příkazník a Příkazce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Předmět Smlouvy
1.1 Příkazník se tímto zavazuje pro Příkazce obstarat následující záležitosti:
1.1.1 ;
(dále jako "Příkaz").
1.2 Příkazce se zavazuje za provedení Příkazu Příkazníkovi zaplatit Odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2 Práva a povinnosti při plnění příkazu
2.1 Příkazník právo se odchýlit od pokynů Příkazce , a to Příkazce uzná za vhodné podle svého uvážení.
2.2 Příkazník povinen upozornit Příkazce na zřejmě nesprávný pokyn , a to bez zbytečného odkladu a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Příkazce potvrdí Příkazníkovi, že na splnění pokynu i přesto trvá.
2.3 Příkazník provést Příkaz osobně. Svěří-li Příkazník provedení Příkazu jinému, odpovídá, jako by Příkaz prováděl sám.
2.4 Příkazník právo přerušit provádění Příkazu v případě prodlení Příkazce se zaplacením jakéhokoli finančního plnění Příkazníkovi , a to až do momentu zaplacení finančního plnění, se kterým je Příkazce v prodlení.
3 Náklady a hotové výdaje Příkazníka
3.1 Příkazce právo na úhradu hotových výdajů a účelně vynaložených nákladů souvisejících s provedením Příkazu od Příkazce vedle Odměny.
3.2 Příkazce si vyhrazuje právo veškeré náklady a hotové výdaje Příkazníka předem schválit a neučiní-li tak a Příkazník přesto náklady nebo hotové výdaje vynaloží, nemá Příkazce povinnost taková náklady a hotové výdaje Příkazníkovi nahradit.
3.3 Příkazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a hotových výdajů i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
3.4 Příkazník je povinen Příkazci veškeré náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu řádně vyúčtovat a Příkazce je povinen Příkazníkovi veškeré náklady a hotové výdaje uhradit do dnů od doručení vyúčtování Příkazci.
3.5 Smluvní strany ujednávají, že náklady a hotové výdaje související s prováděním Příkazu nesmí přesáhnout ve svém souhrnu částku
částka
.
4 Záloha na náklady a hotové výdaje
4.1 Příkazce se zavazuje poskytnout Příkazníkovi zálohu na účelně vynaložené náklady a hotovo výdaje Příkazce související s prováděním Příkazu, a to v částce
částka
, kterou se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazci ve lhůtě dnů od .
5 Lhůta pro provedení Příkazu
5.1 Příkazník se zavazuje Provést příkaz s ohledem na náročnost a rozsah Příkazu.
6 Odměna
6.1 Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi za provedení Příkazu odměnu ve výši
částka
(dále jako "Odměna").
6.2 Odměna je uvedena DPH.
6.3 Příkazník právo na zaplacení Odměny i v případě, že se výsledek Příkazu nedostaví. To však neplatí, pokud se výsledek Příkazu nedostaví v důsledku porušení povinností Příkazníka.
7 Platební podmínky
7.1 Příkazce se zavazuje platit jakékoliv finanční plnění podle této Smlouvy Příkazníkovi na výše uvedené adrese .
7.2 Odměna je splatná .
7.3 O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
8 Právní jednání za Příkazce
8.1 Příkazník právo při plnění Příkazu za Příkazce právně jednat , a v této souvislosti se Příkazce zavazuje při uzavření této Smlouvy udělit Příkazníkovi písemnou plnou moc a Příkazník se zavazuje ji akceptovat.
8.2 Plná moc bez dalšího zaniká spolu se zánikem účinností této Smlouvy, nejpozději však spolu se splnění Příkazu.
9 Trvání a ukončení této Smlouvy
9.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do splnění Příkazu.
9.2 Příkazce právo tuto Smlouvu vypovědět , a to .
9.3 Příkazník právo tuto Smlouvu vypovědět , a to .
9.4 Výpovědní doba činí dnů a počíná běžet po dní, ve kterém byla písemná výpověd doručena druhé Smluvní straně.
10 Odpovědnost za škodu
10.1 Příkazce plně odpovídá Příkazníkovi za jakoukoliv škodu způsobenou Příkazcem Příkazníkovi jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě. Příkazce odpovídá Příkazníkovi za jakoukoliv škodu způsobenou Příkazcem Příkazníkovi jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
10.2 Příkazce povinnost nahradit Příkazníkovi škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním Příkazu.
11 Důvěrnost
11.1 Příkazník se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije.
11.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
11.1.2 databázi zákazníků Příkazce ani kontakty na ně,
11.1.3 cenovou politiku Příkazce,
11.1.4 marketingovou strategii Příkazce,
11.1.5 informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Příkazce,
11.1.6 způsob fungování závodu (podniku) Příkazce,
11.1.7 strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Příkazce.
(dále jen „Důvěrná informace“).
11.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 11.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy.
11.2.1 Příkazce udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
11.2.2 právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
11.2.3 takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
11.2.4 je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
11.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
11.4 Příkazce tímto dává Příkazníkovi souhlas k tomu, aby jej Příkazník uváděl jako svého zákazníka.
11.5 Příkazník bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Příkazce.
12 Smluvní pokuta
12.1 V případě, že se Příkazce dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazníkovi smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
12.2 V případě, že se Příkazník dostane do prodlení s provedením Příkazu podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se Příkazci zaplatit smluvní opkutu ve výši % z Odměny za každý den prodlení až do provedení Příkazu, nebo do momentu ukončení účinnosti této Smlouvy, podle toho, která okolnost nastane dříve.
12.3 V případě, že Příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 11 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši
částka
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12.4 Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
13 Vyšší moc
13.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
13.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
13.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
14 Rozhodné právo
14.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
15 Závěrečná ustanovení
15.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
15.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
15.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
15.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
15.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
15.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
15.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
15.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________

Plná moc

Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
a
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako " Příkazce ")
tímto zmocňuje
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále jako " Příkazník ")
v souvislosti s příkazní smlouvou mezi nimi uzavřenou k tomu, aby jej zastupoval při těchto právních úkonech:
- ;
Příkazník má právo vykonávat všechny právní a/nebo faktické úkony spojené s předmětem této plné moci.
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a kontrolu toho, zda si Vámi předvolené atributy smlouvy neodporují; • provedeme kontrolu specifikace činnosti/í, které mají být předmětem smlouvy tak, aby jejich rozsah nebyl příliš úzký či naopak moc široký (neurčitý); • provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek platnosti příkazní smlouvy; • posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup, či jinak zvolené předvolby; • bude-li nám v smlouvě něco praktického chybět, doporučíme její doplnění či úpravu.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

 • Pokud potřebujete obstarat nebo ostaráváte pro někoho určité záležitosti.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
 • I přesto, že je úprava příkazní smlouvy dipozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovali, případně aby nebyly ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísné (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak bytaková ustanovení mohla být neplatná.
 • Pro obstarání záležitstí bude v mnoha případech nutné vystavit ještě plnou moc (zejména pak k jednání s úřady či soudy).
 • Pokud je pro splnění příkazu nutné předat nějaké věci či listiny, doporučujeme si o takovém předání vyhotovit Předávací protkol, tím předejdete problémům při řešení otázky, zda měl Příkazník ostatečné informace a podklady k jednání za Příkazce.
 • Vystavujte si alespoň jednoduché doklady o předání finančních prostředků mezi stranami, dílčí pokyny po podpisu smlouvy se snažte formulovat alespoň emailevou komunikací, abyste se k jejich ověření mohli později vrátit a překontrolovat je. 
 • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
 • Pokud něco vytváříte, můžete použít Smlouvu o dílo.
 • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
 • Pokud si Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Příkazní smlouva uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací