Vytvořte si Rámcovou smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Pokud pro nějakého klienta opakovaně vytváříte díla nebo poskytujete služby. Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • V případě, že tvoříte dílo pro jednoho klienta jednorázově, můžete použít Smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro dlouhodobý vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Rámcová smlouva o dílo

Smlouva se váže k
TATO RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
a
Zhotovitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)
( Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Dílo“ znamená popis díla.
Chcete, aby před závazným objednáním vytvoření díla Zhotovitel sdělil Objednateli cenu Díla a ten mu ji potvrdil?
2
Objednávka
2.1
Objednatel zašle nezávazný dotaz Zhotoviteli, který musí obsahovat alespoň:
2.1.1
informaci, že se jedná o objednávku,
2.1.2
označení Objednatele,
2.1.3
specifikaci Díla,
2.1.4
způsob předání Díla,
2.1.5
termín provedení Díla.
(dále jako „Objednávka“).
2.2
Objednatel doručí Objednávku Zhotoviteli jedním z následujících způsobů:
2.2.1
písemně na adresu ;
2.2.2
elektronicky na e-mailovou adresu ;
2.2.3
telefonicky na tel. č. ;
(dále jako „Doručení Objednávky“).
3
Přijetí Objednávky
3.1
Na základě Doručení Objednávky sdělí Zhotovitel Objednateli Cenu za Dílo uvedené v dané Objednávce, a to jedním z následujících způsobů:
3.1.1
písemně na adresu ;
3.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu ;
3.1.3
telefonicky na tel. č. ;
(dále jako „Sdělení Ceny“).
3.2
Sdělení Ceny Objednateli je návrhem na uzavření Smlouvy o Dílo ze strany Zhotovitele.
4
Potvrzení objednávky
4.1
Objednatel má právo na základě Sdělení Ceny potvrdit svou Objednávku (dále jako „Potvrzení Objednávky“).
4.2
Potvrzení Objednávky se považuje za bezvýhradné přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny).
4.3
Potvrzení Objednávky doručí Objednatel Zhotoviteli jedním ze způsobů uvedených v odstavci 2.2 této Smlouvy.
4.4
Za Potvrzení Objednávky se nepovažuje zejména pouhé oznámení (potvrzení) o doručení Sdělení Ceny.
5
Uzavření Smlouvy o Dílo
5.1
Doručením Potvrzení Objednávky Zhotoviteli je uzavřena Smlouva o Dílo.
5.2
Nevyjádří-li se Objednatel žádným způsobem ke Sdělení Ceny ve lhůtě počet dnů dnů od doručení Sdělení Ceny, platí, že Objednatel návrh na uzavření Smlouvy o dílo (Sdělení Ceny) .
6
Smlouva o dílo
6.1
Předmětem Smlouvy o Dílo je závazek Zhotovitele zhotovit pro Objednatele Dílo specifikované v Objednávce a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli Cenu za Dílo, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě a ve Smlouvě o dílo.
6.2
Smlouvu o dílo tvoří zejména Objednávka a Sdělení Ceny.
6.3
Smlouva o dílo se řídí touto Smlouvou.
6.4
V případě, že Smlouva o dílo stanoví práva a povinnosti odlišně od této Smlouvy, mají přednost ustanovení .
7
Zhotovení Díla
7.1
Zhotovitel právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
7.2
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
7.3
Zhotovitel povinen provést Dílo osobně.
7.4
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
7.5
V případě předčasného ukončení plnění ze strany Zhotovitele podle této Smlouvy Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
7.6
Objednatel zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
8
Předání Díla
8.1
Zhotovitel povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
8.2
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli, pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
8.3
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, provede Zhotovitel Dílo ve lhůtě přiměřené rozsahu a náročnosti Díla.
8.4
Nebude-li ve Smlouvě o dílo (Objednávce) uvedeno jinak, ujednávají Smluvní strany, že způsob předání Díla popis předání díla.
8.5
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
9
Cena za Dílo
9.1
Nedohodnou-li se Smluvní strany ve Smlouvě o Dílo jinak, platí že Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu určenou vynásobením hodin práce nutného k provedení Díla vzhledem k jeho povaze, rozsahu a náročnosti a hodinové sazby + slovy .
10
Platební podmínky
10.1
Cena za Dílo je splatná dne .
10.2
Cena za Dílo není splatná dříve, než den následující po dni, ve kterém Zhotovitel doručí řádný daňový doklad – fakturu Objednateli.
10.3
Bude-li na příslušném daňovém dokladu – faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější, než je uvedeno v této Smlouvě, platí datum uvedené na dané faktuře.
10.4
Objednatel zaplatí cenu Díla .
11
Vady Díla
11.1
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
11.2
Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
11.3
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
11.4
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě počet dnů dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
11.5
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele, a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
12
Záruka
12.1
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce počet měsíců měsíců od předání Díla Objednateli.
12.2
Zhotovitel poskytuje záruku
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
13
Odpovědnost za škodu
13.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o Dílo a/nebo v souvislosti s plněním Smlouvy o Dílo.
14
Přechod nebezpečí škody
14.1
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem .
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
15
Autorská práva
15.1
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu licenci, a to , na dobu (dále jako „licence“).
15.2
Licence je udělena
15.3
Objednatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to .
15.4
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
15.5
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
15.6
Zhotovitel právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
16
Přechod vlastnického práva
16.1
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele .
17
Důvěrnost
17.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy a/nebo Smlouvy o Dílo, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
17.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě a/nebo Smlouvě o dílo,
17.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
17.1.3
cenovou politiku Objednatele,
17.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
17.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
17.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
17.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
(dále jen „Důvěrná informace“).
17.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 17.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
17.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
17.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
17.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci Smlouvy o dílo,
17.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
17.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
17.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
17.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
18
Smluvní pokuta
18.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny Díla nebo její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
18.2
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s provedením Díla ve lhůtě uvedené v Objednávce a nebude-li tam uvedena, pak ve lhůtě podle odst. 8.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši % z ceny Díla za každý den prodlení až do provedení Díla.
18.3
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 17 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
18.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
19
Trvání a ukončení Smlouvy
19.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu , a to do .
19.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou , která počíná běžet , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
19.3
Ukončení účinnosti této Smlouvy nemá vliv na Smlouvy o dílo, které byly uzavřeny v době účinnosti této Smlouvy, a dále na ustanovení článků 15, 17 a 18 této Smlouvy.
20
Rozhodné právo
20.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
21
Vyšší moc
21.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
21.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
21.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
22
Závěrečná ustanovení
22.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
22.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
22.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
22.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
22.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
22.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
22.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
22.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.