Vytvořte si Smlouvu o rezervaci nemovitosti na míru

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o rezervaci nemovitosti

TATO SMLOUVA O REZERVACI NEMOVITOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Makléř “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Zájemce “)
( Makléř a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Nemovitost“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2 Nemovitost je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
1.3 V této Smlouvě „Rezervační poplatek“ znamená částku + slovy.
2 Prohlášení
2.1 Makléř prohlašuje, že má s vlastníkem Nemovitosti uzavřenu smlouvu, jejímž předmětem je zprostředkování prodeje Nemovitosti.
2.2 Zájemce prohlašuje, že má zájem nabýt vlastnické právo k Nemovitosti.
2.3 Zájemce prohlašuje, že se řádně seznámil s faktickým i právním stavem Nemovitosti.
+
3 Předmět Smlouvy
3.1 Zájemce se zavazuje zaplatit Rezervační poplatek a Makléř se zavazuje stáhnout Nemovitost z inzerce a nenabízet ji dalším zájemcům, a to vše za podmínek uvedených dále v této Smlouvě.
3.2 Makléř prohlašuje, že aktuální kupní cena Nemovitosti dohodnutá s vlastníkem Nemovitosti činí: + slovy . Součástí této ceny je i rezervační poplatek.
+
4 Rezervační poplatek
4.1 Zájemce je povinen zaplatit Rezervační poplatek .
4.2 Převzetí Rezervačního poplatku Makléřem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
+
5 Rezervování Nemovitosti
5.1 Zájemce se zavazuje uzavřít smlouvu, na jejímž základě bude vlastnické právo k Nemovitosti převedeno na Zájemce (dále jako „Převodní smlouva“), nejpozději do
DD.MM.RRRR
.
5.2 Pokud nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. 5.1 této Smlouvy z důvodů neležících na straně Zájemce, zavazuje se Makléř vrátit Rezervační poplatek Zájemci do
počet dnů
pracovních dní uplynutí výše uvedené lhůty.
5.3 Uzavřením Převodní smlouvy se Rezervační poplatek stává zálohou na kupní cenu za Nemovitost.
+
6 Smluvní pokuta
6.1 V případě, že nedojde k uzavření Převodní smlouvy ve lhůtě podle odst. 5.1 této Smlouvy z důvodů ležících na straně Zájemce, je Zájemce povinen zaplatit Makléři smluvní pokutu ve výši Rezervačního poplatku, která je splatná dnem následujícím po dni uvedeném v odst. 5.1 této Smlouvy.
6.2 Za důvody ležící na straně Zájemce se považuje zejména to, pokud:
6.2.1 Zájemce neposkytne potřebnou součinnost při uzavírání Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
6.2.2 se Zájemce nedostaví bez závažného důvodu k podpisu Převodní smlouvy a souvisejících dokumentů;
6.2.3 Zájemce odmítne podepsat Převodní smlouvu a/nebo související dokumenty;
6.3 Smluvní strany ujednávají započtení smluvní pokuty podle odst. 6.1 této Smlouvy vůči Rezervačnímu poplatku, a to k prvnímu dni splatnosti této smluvní pokuty.
6.4 Zánik platnosti a/nebo účinnosti této Smlouvy nemá vliv na povinnost Zájemce zaplatit Makléři smluvní pokutu podle této Smlouvy.
+
7 Okolnosti uzavření této Smlouvy
7.1 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva uzavřena v provozovně Makléře.
7.2 Zájemce tímto výslovně žádá ve smyslu ust. § 1834 občanského zákoníku Makléře, aby začal s plněním této Smlouvy ihned (bez meškání), tedy před uplynutím zákonné čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení Zájemce, který je spotřebitelem, od této Smlouvy.
+
8 Rozhodné právo
8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
9 Závěrečná ustanovení
9.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a kontrolu toho, zda si Vámi předvolené atributy smlouvy neodporují. • Provedeme kontrolu specifikace nemovitostí tak, aby nebyla v rozporu se zápisem v katastru nemovitostí. • Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup či jinak zvolené předvolby. • Bude-li nám ve smlouvě něco praktického chybět, doporučíme její doplnění či úpravu. • Pokud se nebudete sami cítit na sestavení smlouvy o smlouvě budoucí či samotné kupní smlouvy, sestavíme Vám ji a zařídíme také advokátní úschovu.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

  • Smlouva pro realitní makléře zajišťující zaplacení kauce zájemcem o nemovitost.
  • I přesto, že je úprava rezervační smlouvy dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Samotnou nemovitost lze prodat Kupní smlouvou, případně v kombinaci se Smlouvou o budoucí kupní smlouvě.
  • Pronajmout nemovitost můžete Nájemní smlouvou.
  • Pokud jste realitní makléř, vedle této smlouvy by Vás mohla zajímat Zprostředkovatelská smlouva.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o rezervaci nemovitosti uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací