Vytvořte si Servisní smlouvu (SLA) na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Servisní smlouva (SLA)

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Poskytovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Poskytovatel“)
a
Klientem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Klient“)
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Bude poskytovatel kromě servisu zajišťovat i technický provoz aplikace (tzv. cloudové řešení)?
1
Předmět Smlouvy
1.1
Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě (dále jen „Garance“).
1.2
Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě technicky zajišťovat provozování internetové aplikace s názvem název aplikace, jejímiž hlavními funkcionalitami jsou popis funkcionalit. Tato internetová aplikace je dostupná z internetové stránky webová adresa (dále jako „Provozování internetové aplikace“).
1.3
Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby:
1.3.1
popis služby,
(dále společně jako „Technická podpora“).
1.4
Klient se zavazuje platit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace a poskytování Technické podpory odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2
Podmínky Provozování internetové aplikace
2.1
Poskytovatel se zavazuje pro Provozování internetové aplikace zajistit počítačové servery o minimální technické specifikaci popis hardwarového vybavení.
2.2
Provozovatel se zavazuje zajistit pro Provozování internetové aplikace připojení k internetu (konektivitu) o minimální rychlosti rychlost internetové linky.
2.3
Provozovatel se zavazuje v rámci Provozování internetové aplikace zajistit propojení uvedené aplikace do sítě internet v rozsahu minimálně % času v každém kalendářním .
2.4
Poskytovatel právo provádět odstávky serveru, na kterém probíhá Provozování internetové aplikace, a to v čase od hod. do hod. (dále jen „Odstávky“). Tyto Odstávky je oprávněn provádět maximálně nebo podle dohody stran.
2.5
Poskytovatel je oprávněn provádět Odstávky Klienta. Odstávku je Provozovatel povinen oznámit předem.
2.6
Doba Odstávek se pro účely ustanovení odst. 2.3 jako doba výpadku serveru (tj. doba, kdy nebylo zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet).
3
Hlášení požadavků
3.1
Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
3.1.1
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu ;
3.1.2
telefonicky na telefonní číslo ;
3.1.3
prostřednictvím funkce v informačním systému ;
4
Důležitost požadavků
4.1
Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:
4.1.1
popis požadavku;
4.2
Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se:
4.2.1
popis požadavku;
4.3
Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se:
4.3.1
popis požadavku;
4.4
Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin.
4.5
V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s důležitostí.
5
Čas přijímání požadavků
5.1
Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnutí Technické podpory , tedy v jakýkoliv čas (24 hodin denně) a v jakýkoliv den, včetně svátků a víkendů.
6
První reakce na zaslaný požadavek
6.1
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
6.2
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
6.3
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
6.4
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
7
Řešení požadavků
7.1
Poskytovatel má povinnost Klienta s nejvyšší důležitostí ve lhůtě od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
7.2
Poskytovatel má povinnost Klienta s vysokou důležitostí ve lhůtě od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
7.3
Poskytovatel má povinnost Klienta se střední důležitostí ve lhůtě od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
7.4
Poskytovatel má povinnost Klienta s nízkou důležitostí ve lhůtě od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
8
Rozsah Technické podpory
8.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu nejvýše člověkohodin .
8.2
Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
8.3
V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem.
Chci sjednat
9
Odměna
9.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace částku + slovy (dále jako „Odměna“).
9.2
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Technické podpory v rozsahu sjednaném v čl. 8 této Smlouvy fixní odměnu ve výši + slovy za každý jeden kalendářní poskytování Technické podpory podle této Smlouvy (dále jako „Fixní odměna“).
9.3
Poskytovatel má právo na odměnu v plné výši i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Technické podpory.
9.4
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny DPH.
10
Platební podmínky
10.1
Odměna je splatná kolikátého dne v měsíci. dne , za který je Odměna placena.
10.2
Fixní odměna bude vyúčtována a bude splatná .
10.3
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné v sídle .
10.4
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
10.5
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
11
Smluvní pokuta
11.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
11.2
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 7.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši + slovy za prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
11.3
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 7.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši + slovy za prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
11.4
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta se střední důležitostí podle odstavce 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši + slovy za prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
11.5
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
11.6
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
11.7
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za , ve které(m) nebude zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet nad limit stanovený uvedeným odstavcem.
11.8
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Klienta na náhradu škody v plném rozsahu.
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
12
Odpovědnost za škodu
12.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
13
Trvání a ukončení Smlouvy
13.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu .
13.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou , která počíná běžet , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
14
Povinnost mlčenlivosti
14.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
14.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
14.1.3
cenovou politiku Klienta,
14.1.4
marketingovou strategii Klienta,
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
14.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
(dále jen „Důvěrná informace“).
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
14.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
14.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
14.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
15
Vyšší moc
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
16
Rozhodné právo
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17
Závěrečná ustanovení
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.