Vytvořte si Servisní smlouvu (SLA) na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Servisní smlouva (SLA)

TATO SERVISNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Poskytovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Klientem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Klient“)
Přidat komentář
Zrušit
( Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
Bude poskytovatel kromě servisu zajišťovat i technický provoz aplikace (tzv. cloudové řešení)?
1.1
Tato Smlouva představuje smlouvu o úrovni poskytovaných služeb (SLA) ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Jejím předmětem je závazek Poskytovatele zajistit pro Klienta garanci kvalitativních parametrů služeb poskytovaných Poskytovatelem Klientovi na základě
(dále jen „Garance“).
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Poskytovatel se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě technicky zajišťovat provozování internetové aplikace s názvem
, jejímiž hlavními funkcionalitami jsou
. Tato internetová aplikace je dostupná z internetové stránky
(dále jako „Provozování internetové aplikace“).
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Poskytovatel se zavazuje poskytovat pro Klienta následující služby:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.1
,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále společně jako „Technická podpora“).
Přidat komentář
Zrušit
1.4
Klient se zavazuje platit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace a poskytování Technické podpory odměnu za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
2
Podmínky Provozování internetové aplikace
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Poskytovatel se zavazuje pro Provozování internetové aplikace zajistit počítačové servery o minimální technické specifikaci
.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Provozovatel se zavazuje zajistit pro Provozování internetové aplikace připojení k internetu (konektivitu) o minimální rychlosti
.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Provozovatel se zavazuje v rámci Provozování internetové aplikace zajistit propojení uvedené aplikace do sítě internet v rozsahu minimálně
% času v každém kalendářním
.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Poskytovatel
právo provádět odstávky serveru, na kterém probíhá Provozování internetové aplikace, a to v čase od
hod. do
hod. (dále jen „Odstávky“). Tyto Odstávky je oprávněn provádět maximálně
nebo podle dohody stran.
Přidat komentář
Zrušit
2.5
Poskytovatel je oprávněn provádět Odstávky
Klienta. Odstávku je Provozovatel povinen oznámit
předem.
Přidat komentář
Zrušit
2.6
Doba Odstávek se pro účely ustanovení odst. 2.3
jako doba výpadku serveru (tj. doba, kdy nebylo zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet).
Přidat komentář
Zrušit
3
Hlášení požadavků
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Klient má povinnost hlásit Poskytovateli požadavky na poskytnutí Technické podpory jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
3.1.1
prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailovou adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
3.1.2
telefonicky na telefonní číslo
;
Přidat komentář
Zrušit
3.1.3
prostřednictvím funkce
v informačním systému
;
Přidat komentář
Zrušit
4
Důležitost požadavků
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Požadavky s nejvyšší důležitostí jsou požadavky týkající se:
Přidat komentář
Zrušit
4.1.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Požadavky s vysokou důležitostí jsou požadavky týkající se:
Přidat komentář
Zrušit
4.2.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Požadavky se střední důležitostí jsou požadavky týkající se:
Přidat komentář
Zrušit
4.3.1
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Požadavky s nízkou důležitostí jsou všechny požadavky, které nespadají ani do jedné z výše uvedených skupin.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
V případě důvodných pochybností o tom, do které skupiny požadavků daný požadavek spadá, platí, že spadá do skupiny s
důležitostí.
Přidat komentář
Zrušit
5
Čas přijímání požadavků
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Poskytovatel je povinen přijímat požadavky Klienta na poskytnutí Technické podpory
, tedy v jakýkoliv čas (24 hodin denně) a v jakýkoliv den, včetně svátků a víkendů.
Přidat komentář
Zrušit
6
První reakce na zaslaný požadavek
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nejvyšší důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s vysokou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek se střední důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Poskytovatel má povinnost odeslat Klientovi první reakci (zejména oznámit přijetí požadavku) na požadavek s nízkou důležitostí nejpozději do
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7
Řešení požadavků
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nejvyšší důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Poskytovatel má povinnost
Klienta s vysokou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Poskytovatel má povinnost
Klienta se střední důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Poskytovatel má povinnost
Klienta s nízkou důležitostí ve lhůtě
od doručení takového požadavku v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
8
Rozsah Technické podpory
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Technickou podporu v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Požadavky, jejichž řešení by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
V případě odmítnutí řešení požadavku podle předchozího odstavce se řešení daného požadavku přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o vyřešení požadavku v takovém případě nemá zájem.
Přidat komentář
Zrušit
9
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Chci sjednat
9.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za Provozování internetové aplikace částku
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Technické podpory v rozsahu sjednaném v čl. 8 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Technické podpory podle této Smlouvy (dále jako „Fixní odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Poskytovatel má právo na odměnu v plné výši i pokud Poskytovatel nevyužije plný rozsah Technické podpory.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
10
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Fixní odměna bude vyúčtována a bude splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele je splatné
v sídle
.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Přidat komentář
Zrušit
11
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
11.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo jakékoliv její části podle článku 10 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s nejvyšší důležitostí podle odstavce 7.1 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta s vysokou důležitostí podle odstavce 7.2 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
V případě, že se Poskytovatel dostane do prodlení se zahájením řešení požadavku Klienta se střední důležitostí podle odstavce 7.3 této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
prodlení až do zahájení řešení daného požadavku Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každý započatý den, ve kterém bude uvedená povinnost Poskytovatele porušena.
Přidat komentář
Zrušit
11.7
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost uvedenou v odst. 2.3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za
, ve které(m) nebude zajištěno propojení dané aplikace do sítě internet nad limit stanovený uvedeným odstavcem.
Přidat komentář
Zrušit
11.8
Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na nárok Klienta na náhradu škody v plném rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
12
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
12.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
13
Trvání a ukončení Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
14
Povinnost mlčenlivosti
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
14.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.3
cenovou politiku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.4
marketingovou strategii Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
14.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
14.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
14.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
14.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
14.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
15
Vyšší moc
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
16
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
17
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.