Vytvořte si Směnnou smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud směňujete vozidlo, nemovitost nebo jakoukoliv jinou věc (konkrétní nastavení je ve smlouvě).
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygenerují i Předávací protokoly.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Směnná smlouva

Chcete směňovat
Nemovitostmi budou
TATO SMĚNNÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Prvním směňujícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „První směňující“)
a
Druhým směňujícím je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Druhý směňující“)
( První směňující a Druhý směňující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice věci prvního směňujícího
1.1
V této Smlouvě „Věc č. 1“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2
Věc č. 1 je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , katastrální pracoviště .
2
Definice věci druhého směňujícího
2.1
V této Smlouvě „Věc č. 2“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
2.2
Věc č. 2 je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , katastrální pracoviště .
2.3
Věc č. 1 a Věc č. 2, společně též jako „Věci“, není-li třeba užít konkrétního označení každé z nich.
3
Předmět Smlouvy
3.1
Předmětem této Smlouvy je směna Věci č. 1 a Věci č. 2 mezi Prvním směňujícím a Druhým směňujícím.
4
Prohlášení Prvního směňujícího
4.1
První směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 1.
4.2
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 1 nevázne žádné zástavní právo.
4.3
Druhý směňující prohlašuje, že si Věc č. 1 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 1 před uzavřením této Smlouvy.
4.4
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 1 není jakkoli omezen.
4.5
První směňující prohlašuje, že Věc č. 1 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 1 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu.
4.6
První směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Prvním směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se První směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
4.7
První směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 1 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 1 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 1 vedena žádná poznámka či plomba.
5
Prohlášení Druhého směňujícího
5.1
Druhý směňující prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci č. 2.
5.2
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci č. 2 nevázne žádné zástavní právo.
5.3
První směňující prohlašuje, že si Věc č. 2 řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci č. 2 před uzavřením této Smlouvy.
5.4
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 nemá žádné právní vady, zejména na ní neváznou žádné dluhy, předkupní práva, věcná práva včetně práv zástavních a podzástavních, služebností a reálných břemen a ani jiná práva třetích osob včetně práv nájemních, a že výkon vlastnických práv k předmětné Věci č. 2 není jakkoli omezen.
5.5
Druhý směňující prohlašuje, že Věc č. 2 není předmětem insolvenčního nebo jiného obdobného řízení ani předmětem výkonu soudního nebo správního rozhodnutí a Věc č. 2 ani žádná její část nebyla vložena do základního kapitálu obchodní společnosti nebo družstva, nadace, nadačního fondu či jiného právního subjektu;
5.6
Druhý směňující prohlašuje, že nebyla k vymožení pohledávky za Druhým směňujícím nařízena exekuce či soudní výkon rozhodnutí, ani se Druhý směňující nenachází v takové situaci, kdy by takováto skutečnost hrozila.
5.7
Druhý směňující prohlašuje, že neexistují žádné jiné smlouvy, dohody nebo splatné či nesplatné pohledávky, které by ohledně Věci č. 2 zakládaly výše uvedená práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, pokud se tam zapisují, a ani nejsou u příslušného katastrálního úřadu ohledně Věci č. 2 podány žádné návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, a v katastru nemovitostí tak není v této souvislosti u Věci č. 2 vedena žádná poznámka či plomba.
6
Předání Věci č. 1
6.1
První směňující je povinen předat Věc č. 1 Druhému směňujícímu .
6.2
Předání a převzetí Věci č. 1 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
6.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že První směňující je povinen Věc č. 1 vyklidit a vyklizenou ji předat Druhému směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Prvním směňujícím a Druhým směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 1.
7
Předání Věci č. 2
7.1
Druhý směňující je povinen předat Věc č. 2 Prvnímu směňujícímu .
7.2
Předání a převzetí Věci č. 2 stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
7.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že Druhý směňující je povinen Věc č. 2 vyklidit a vyklizenou ji předat Prvnímu směňujícímu do třiceti (30) dnů od provedení vkladu vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího dle této Smlouvy, a to v termínu vzájemně odsouhlaseném Druhým směňujícím a Prvním směňujícím, přičemž Smluvní strany jsou povinny postupovat v součinnosti při stanovení vhodného termínu předání Věci č. 2.
8
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 1
8.1
Nebezpečí škody na Věci č. 1 přechází z Prvního směňujícího na Druhého směňujícího momentem .
9
Přechod nebezpečí škody na Věci č. 2
9.1
Nebezpečí škody na Věci č. 2 přechází z Druhého směňujícího na Prvního směňujícího momentem .
10
Katastr nemovitostí
10.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo ke směňovaným Věcem vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
10.2
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 1 ve prospěch Druhého směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
10.3
Návrh na vklad vlastnického práva k Věci č. 2 ve prospěch Prvního směňujícího podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a opačná Smluvní strana je povinna k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
10.4
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
11
Poplatky za Věc č. 1
11.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 1 je povinen zaplatit .
12
Poplatky za Věc č. 2
12.1
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci č. 2 je povinen zaplatit .
13
Vady na Věci č. 1 Prvního směňujícího
13.1
Druhý směňující je povinen Věc č. 1 řádně prohlédnout a sdělit Prvnímu směňujícímu vady Věci č. 1, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 1 nemá žádné zjevné vady.
13.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
13.3
Je-li vada Věci č. 1 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní První směňující vady Věci č. 1 ve lhůtě počet dnů dní od jejího předání.
13.4
Pokud První směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Druhý směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prvního směňujícího, které se První směňující tímto zavazuje uhradit Druhému směňujícímu.
13.5
Je-li vada Věci č. 1 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 1 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 1, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 1, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Druhý směňující nesdělí Prvnímu směňujícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prvního směňujícího, má Druhý směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
14
Vady na Věci č. 2 Druhého směňujícího
14.1
První směňující je povinen Věc č. 2 řádně prohlédnout a sdělit Druhému směňujícímu vady Věci č. 2, a pokud tak neučiní, platí, že Věc č. 2 nemá žádné zjevné vady.
14.2
Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
14.3
Je-li vada Věci č. 2 nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Druhý směňující vady Věci č. 2 ve lhůtě počet dnů dní od jejího předání.
14.4
Pokud Druhý směňující neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má První směňující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Druhého směňujícího, které se Druhý směňující tímto zavazuje uhradit Prvnímu směňujícímu.
14.5
Je-li vada Věci č. 2 podstatným porušením této Smlouvy, má První směňující právo na odstranění vady dodáním nové Věci č. 2 bez vady, nebo dodáním chybějící Věci č. 2, nebo na odstranění vady opravou Věci č. 2, nebo má právo odstoupit od této Smlouvy. Pokud První směňující nesdělí Druhému směňujícímu, jaké právo zvolil bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Druhého směňujícího, má První směňující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
15
Odstoupení od Smlouvy Prvního směňujícího
15.1
První směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Druhého směňujícího uvedené v článku 5 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
15.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
16
Odstoupení od Smlouvy Druhého směňujícího
16.1
Druhý směňující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prvního směňujícího uvedené v článku 4 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
16.2
Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
17
Vyšší moc chrání strany proti neočekávaným událostem.
Vyšší moc
17.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
17.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
17.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
18
Rozhodné právo
18.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2184 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19
Závěrečná ustanovení
19.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
19.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
19.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
19.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
19.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
19.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
19.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
19.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.