Vytvořte si Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na míru

27715

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Zemanova advokátní kancelář
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Smlouva o budoucí kupní smlouvě

TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Budoucí prodávající ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Budoucí kupující ")
( Budoucí prodávající a Budoucí kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě
"Podmínka" znamená ;
"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
2 Předmět smlouvy
2.1 Budoucí kupující má právo písemně vyzvat Budoucího prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy ve lhůtě kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí kupující dozví o splnění Podmínky.
2.2 Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
2.3 Budoucí Prodávající je povinen vyhovět výzvě Budoucího kupujícího podle odst. 2.1 této Smlouvy, dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouvu uzavřít.
3 Další práva a povinnosti
3.1 Budoucí Prodávající je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy Věc, jež je předmětem převodu podle Kupní smlouvy, nepřevádět na třetí osoby ani jí nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména, zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
3.2 Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
3.3 Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Kupní smlouvy bude určen ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
3.4 Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Kupní smlouvy.
4 Zánik Smlouvy
4.1 V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do
DD.MM.RRRR
, mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
4.2 V případě, že marně uplyna lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká následujícím dnem tato Smlouva bez dalšího.
5 Smluvní pokuta
5.1 V případě, že se Budoucí Prodávající i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Kupní smlouvy v místě a čase podle odst. 3.3 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím kupujícím Kupní smlouvu, zavazuje se Budoucí prodávající zaplatit Budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši % z Kupní ceny podle Kupní smlouvy za každý den prodlení až do uzavření Kupní smlouvy.
6 Vyšší moc
6.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
6.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
6.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
7 Rozhodné právo
7.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8 Závěrečná ustanovení
8.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________

Příloha č. 1 - Vzor kupní smlouvy

VZOR KUPNÍ SMLOUVY:
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále společně jako " Prodávající ")
a
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
(dále společně jako " Kupující ")
(Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
2
3
3.1 V této Smlouvě "Věc" znamená.
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č.p. (dále jako "Budova") umístěné na pozemku - parcele č. (dále jako "Pozemek").
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti .
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
3.2 V této Smlouvě "Věc" znamená pozemek -
parcelu číslo o výměře m2, se stavbou
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
3.3 V této Smlouvě "Věc" znamená pozemek -
parcelu č. , o výměře m2
, ležící v katastrálním území , obec .
3.4 Věc je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
4 Prohlášení
4.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Věci.
4.2 Prodávající prohlašuje, že Věc není zatížena žádnými právy třetích osob, zejména na Věci nevázne žádné zástavní právo.
4.3 Kupující prohlašuje, že si Věc řádně prohlédl a seznámil se se stavem Věci před uzavřením této Smlouvy.
5 Předmět Smlouvy
5.1 Prodávající tímto prodává Kupujícímu Věc včetně všech součástí a příslušenství a Kupující přijímá Věc do svého výlučného vlastnictví a zavazuje se zaplatit Prodávajícímu za Věc Kupní cenu.
6 Předání věci
6.1 Prodávající je povinen předat Věc Kupujícímu .
6.2 Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
7 Přechod nebezpečí škody
7.1 Nebezpečí škody na Věci přechází z Prodávajícího na Kupujícího momentem .
8 Katastr nemovitostí
8.1 Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že vlastnické právo k Věci vzniká až vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
8.2 Návrh na vklad vlastnického práva k Věci ve prospěch Kupujícího podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a Kupující je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
8.3 V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí splněny.
9 Daně a poplatky
9.1 Smluvní strany tímto výslovně ujednávají, že poplatníkem daně z převodu Věci je .
9.2 Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s převodem Věci je povinen zaplatit .
10 Odstoupení od Smlouvy
10.1 Kupující má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv prohlášení Prodávajícího uvedené v článku 4 této Smlouvy ukáže jako nepravdivé.
10.2 Odstoupení od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
11 Vady Věci
11.1 Kupující je povinen Věc řádně prohlédnout a sdělit Prodávajícímu vady Věci a pokud tak neučiní, platí, že Věc nemá žádné zjevné vady.
11.2 Za sdělení vad se považuje i uvedení těchto vad v předávacím protokolu.
11.3 Je-li vada Věci nepodstatným porušením této Smlouvy, odstraní Prodávající vady Věci ve lhůtě dní od předání vadné Věci.
11.4 Pokud Prodávající neodstraní vady ve výše uvedené lhůtě, má Kupující právo odstranit vady, a to i prostřednictvím třetí osoby, na náklady Prodávajícího, které se Prodávající tímto zavazuje uhradit Kupujícímu.
11.5 Je-li vada Věci podstatným porušením této Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové Věci bez vady nebo dodáním chybějící Věci, nebo na odstranění vady opravou Věci, nebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny, nebo odstoupit od této Smlouvy. Pokud Kupující nesdělí Prodávajícímu, jaké právo zvolil, bez zbytečného odkladu po vytknutí vad u Prodávajícího, má Kupující práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení této Smlouvy.
12 Odpovědnost za škodu
12.1 Prodávající plně odpovídá Kupujícímu za jakoukoliv škodu způsobenou Prodávajícím Kupujícímu jakýmkoliv porušením povinnosti Prodávajícího uvedené v této Smlouvě.
13 Kupní cena
13.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu za Věc částku
částka
(dále jako "Kupní cena").
14 Platební podmínky
14.1 Kupující se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
14.2 Kupní cena je splatná .
14.3 O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny.
15 Smluvní pokuta
15.1 V případě, že se Kupující dostane do prodlení se zaplacením Kupní ceny nebo její části podle článku 14 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Kupní ceny.
15.2 V případě, že se Prodávající dostane do prodlení s předáním Věci podle odst. 6.1 této Smlouvy, zavazuje se Kupujícímu poskytnout slevu z Kupní ceny ve výši % z Kupní ceny za každý den prodlení až do předání Věci.
16 Vyšší moc
16.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
16.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka, nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
16.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
17 Rozhodné právo
17.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2079 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
18 Závěrečná ustanovení
18.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
18.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
18.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
18.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
18.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
18.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
18.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
18.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
PODPIS PŘÍLOHY SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ (nikoli Kupní smlouvy samotné):

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Jaroslav Zeman
Zemanova advokátní kancelář

„Zaměřuji se na právo obchodních společností, právo insolvenční, realitní a problematiku vymáhání pohledávek.“

Mgr. Lucie Macková
Zemanova advokátní kancelář

„Specializuji se zejména na právo občanské, právo obchodních společností, správní právo, veřejné zakázky a zajišťování komplexního právního servisu pro společenství vlastníků jednotek.“

Tip od právníka

  • Použijte pokud si potřebujete zajistit právo v budoucnu koupit nebo prodat nemovitosti, auta nebo jiné věci. Obsahuje i vzor samotné kupní smlouvy.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o budoucí kupní smlouvě uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací