Vytvořte si Smlouvu o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti

TATO SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU OBCHODNÍHO PODÍLU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Budoucím převodcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Budoucí převodce“)
a
Budoucím nabyvatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Je uzavření Smlouvy o převodu podílu vázáno na splnění podmínky?
1
Definice
1.1
V této Smlouvě
Podmínka“ znamená popis podmínky;
Smlouva o převodu podílu“ znamená Smlouvu o převodu podílu ve společnosti, jejíž text tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.
Kdo má právo vyzvat k uzavření Smlouvy o převodu podílu?
2
Předmět smlouvy
2.1
Budoucí nabyvatel má právo písemně vyzvat Budoucího převodce k uzavření Smlouvy o převodu podílu ve lhůtě počet dnů kalendářních dnů ode dne, kdy se Budoucí nabyvatel dozví o splnění Podmínky.
2.2
Lhůta pro výzvu se považuje za zachovanou, bude-li výzva předána nejpozději poslední den lhůty přepravci (držiteli poštovní licence) k doručení.
2.3
Budoucí převodce je povinen vyhovět výzvě Budoucího nabyvatele podle odst. 2.1 této Smlouvy a dostavit se ve stanoveném termínu k uzavření Smlouvy o převodu podílu a Smlouvu o převodu podílu uzavřít.
3
Další práva a povinnosti
3.1
Budoucí převodce je povinen po dobu trvání účinnosti této Smlouvy podíl, jenž je předmětem převodu podle Smlouvy o převodu podílu, nepřevádět na třetí osoby ani ho nezatěžovat žádným právem ve prospěch třetích osob, zejména zástavním právem či jiným obdobným právem ve prospěch třetích osob.
3.2
Budoucí převodce je povinen jednat s péčí řádného hospodáře a dále učinit veškerá právní a/nebo faktická jednání tak, aby se nesnížila hodnota společnosti, ve které má podle Smlouvy o převodu podílu nabýt Budoucí nabyvatel daný podíl.
3.3
Výzva podle odst. 2.1 této Smlouvy bude učiněna písemně a musí být doručena na adresu dané Smluvní strany, která je uvedena výše v této Smlouvě.
3.4
Smluvní strany ujednávají, že místo, termín a čas uzavření Smlouvy o převodu podílu budou určeny ve výzvě učiněné podle odst. 2.1 této Smlouvy.
3.5
Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při plnění této Smlouvy, zejména při uzavírání Smlouvy o převodu podílu.
4
Zánik Smlouvy
4.1
V případě, že Podmínka nebude splněna nejpozději do , mají obě Smluvní strany právo od této Smlouvy odstoupit.
4.2
V případě, že marně uplyne lhůta pro výzvu uvedená v odst. 2.1 této Smlouvy, zaniká tato Smlouva bez dalšího následujícím dnem.
5
Smluvní pokuta
5.1
V případě, že se Budoucí převodce i přes řádně doručenou výzvu nedostaví k uzavření Smlouvy o převodu podílu v místě a čase podle odst. 3.4 této Smlouvy a/nebo se dostaví, avšak neuzavře s Budoucím nabyvatelem Smlouvu o převodu podílu, zavazuje se Budoucí převodce zaplatit Budoucímu nabyvateli smluvní pokutu ve výši % z Kupní ceny podle Smlouvy o převodu podílu za každý den prodlení až do uzavření Smlouvy o převodu podílu.
6
Vyšší moc
6.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
6.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
6.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
7
Rozhodné právo
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8
Závěrečná ustanovení
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____

Příloha č. 1 - Smlouva o převodu podílu

Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále jako „Budoucí převodce“)
a
Jméno: _____
Datum narození: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
(dále jako „Budoucí nabyvatel“)
( Budoucí převodce a Budoucí nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Touto smlouvu se převádí podíl ve
Touto smlouvu se převádí
1
Definice
V této Smlouvě
Společnost“ znamená obchodní společnost obchodní firma, IČO: , se sídlem adresa.
Podíl“ znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti %, kterému odpovídá vklad ve výši + slovy, druh podílu: .
Chcete, aby převodce musel před převodem obchodního podílu splnit nějaké podmínky?
Např. že musí poskytnout dané společnosti nějaké služby, konzultace a podobně. Netýká se povinnosti zaplatit kupní cenu.
2
Předmět smlouvy
2.1
Převodce tímto převádí na Nabyvatele Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
3
Kupní cena
3.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku + slovy (dále jako „Kupní cena“).
Kupní cena má být zaplacena
4
Platební podmínky
4.1
Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část .
4.2
Kupní cena je splatná .
4.3
O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
5
Odkládací podmínky
5.1
Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění níže uvedených podmínek:
5.1.1
má povinnost popis podmínky;
5.2
V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do , zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
6
Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
6.1
Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
7
Důvěrnost
7.1
Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
7.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
7.1.2
databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
7.1.3
cenovou politiku druhé Smluvní strany,
7.1.4
marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
7.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
7.1.6
způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
7.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
(dále jen „Důvěrná informace“).
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
7.2.1
druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
7.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
7.2.3
takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
7.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
7.4
Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
8
Smluvní pokuta
8.1
V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8.2
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
9
Rozhodné právo
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.