Vytvořte si Smlouvu o dílo na míru

51452

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Přednastavení smlouvy

Jazyk hlavního dokumentu

Dvojjazyčné zobrazení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o dílo

Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě „Dílo“ znamená
specifikace díla
.
2. Předmět Smlouvy
3. Zhotovení Díla
3.1. Zhotovitel právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
3.2. V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
3.3. Zhotovitel právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
3.5. V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
+
4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku + slovy (dále jako „Cena“).
4.3. V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do + slovy.
+
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2. Cena za dílo je splatná .
+
6. Předání Díla
6.1. Zhotovitel povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
6.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do
DD.MM.RRRR
.
6.4. Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla
popis předání díla
.
+
7. Vady Díla
7.2. Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
7.4. Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě
počet dnů
dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
+
8. Záruka
8.1. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce
počet měsíců
měsíců od předání Díla Objednateli.
8.2. Zhotovitel poskytuje záruku .
+
9. Obstarání věci k provedení Díla
9.1. Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla, zahrnuta v Ceně Díla.
9.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat č. 1 č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
9.3. Zhotovitel záruku za jakost Věcí , a to v délce
počet měsíců
měsíců od .
+
10. Přechod vlastnického práva
10.1. Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele .
+
11. Odpovědnost za škodu
+
12. Přechod nebezpečí škody
12.1. Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem .
+
13. Autorská práva
13.1. Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
13.2. Licence je udělena .
13.3. Objednatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to .
+
14. Odstoupení od Smlouvy
14.1. Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1. Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než
počet dnů
dní.
14.1.3. Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
počet dnů
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.2. Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1. Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než
počet dnů
dní.
14.2.3. Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
počet dnů
dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.5. V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
+
15. Důvěrnost
15.1. Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
15.2. Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1. této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
+
16. Smluvní pokuta
16.1. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
16.2. V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3. této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši % z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
16.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
16.4. Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
+
17. Vyšší moc
+
18. Rozhodné právo
+
19. Závěrečná ustanovení
+
V , dne
DD.MM.RRRR
V , dne
DD.MM.RRRR
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • Konzultace s advokátem – zhodnocení rizik a dalšího postupu.
Zabezpečíme a zaplatíme:

Porada s právníkem s danou specializací


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem


Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zabezpečíme:

Poradu s právníkem


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

„Ve své praxi se zaměřuji zejména na oblast pracovního práva, práva nemovitostí a práva autorského.“

Tip od právníka

 • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
 • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
 • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
 • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
 • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
 • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o dílo uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací