Vytvořte si Smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Instrukce

 • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
 • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
 • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
 • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
 • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
 • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Zhotovitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Dílo“ znamená specifikace díla.
2 Předmět Smlouvy
3 Zhotovení Díla
3.1 Zhotovitel právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
3.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
3.3 Zhotovitel právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
3.5 V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
4 Cena Díla
Cena bude určena
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku slovy (dále jako „Cena“).
4.3 V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do slovy.
5 Platební podmínky
Cena Díla má být zaplacena
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2 Cena za dílo je splatná .
6 Předání Díla
6.1 Zhotovitel povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
6.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do .
6.4 Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla popis předání díla.
7 Vady Díla
7.2 Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
7.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě počet dnů dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
8 Záruka
8.1 Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce počet měsíců měsíců od předání Díla Objednateli.
8.2 Zhotovitel poskytuje záruku
9 Obstarání věci k provedení Díla
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
9.1 Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla, zahrnuta v Ceně Díla.
9.2 Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
9.3 Zhotovitel záruku za jakost Věcí, a to v délce počet měsíců měsíců od .
10 Přechod vlastnického práva
10.1 Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele .
11 Odpovědnost za škodu
Zhotovitel má odpovídat za škodu
12 Přechod nebezpečí škody
12.1 Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem .
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
13 Autorská práva
13.1 Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
13.2 Licence je udělena
13.3 Objednatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to .
14 Odstoupení od Smlouvy
14.1 Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než počet dnů dní.
14.1.3 Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.2 Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1 Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než počet dnů dní.
14.2.3 Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.5 V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
15 Důvěrnost
15.1 Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
15.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
16 Smluvní pokuta
16.1 V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
16.2 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši % z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
16.3 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
16.4 Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
17 Vyšší moc
18 Rozhodné právo
19 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
1 000 Kč
 • Konzultace s advokátem – zhodnocení rizik a dalšího postupu.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací