Vytvořte si Smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
  • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
  • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
Vytvoření nebo oprava hmotné věci může být např. oprava střechy či vytvoření stroje; softwarem může být tvorba internetových stránek, e-shopu či aplikace; službou (konzultací) může být např. poradenství v oblasti marketingu nebo zhotovení analýzy trhu; jiné dílo je např. vytvoření grafického návrhu nebo loga.
TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zhotovitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)
a
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Dílo“ znamená specifikace díla.
1.2
Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
2
Předmět Smlouvy
2.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3
Zhotovení Díla
3.1
Zhotovitel právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
3.2
V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
3.3
Zhotovitel právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
3.4
V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
3.5
V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
3.6
Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Cena bude určena
Cena Díla je určena rozpočtem s nezaručenou úplností: Zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení ceny za dílo, pokud došlo při provádění díla ke zjištění potřeby dalších činností do rozpočtu nezahrnutých, které ale nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy o dílo.
4
Cena Díla
4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku + slovy (dále jako „Cena“).
4.2
Cena je pevná a neměnná, tj. jsou v ní obsaženy i případné vícepráce či méněpráce.
4.3
V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do + slovy.
Cena Díla má být zaplacena
Jakým způsobem si přejete nastavit splatnost ceny za dílo?
5
Platební podmínky
5.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2
Cena za dílo je splatná .
5.3
O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Ceny.
6
Předání Díla
6.1
Zhotovitel povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
6.2
Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
6.3
Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do .
6.4
Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla popis předání díla.
6.5
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
7
Vady Díla
7.1
Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
7.2
Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
7.3
Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
7.4
Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě počet dnů dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
7.5
Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
8
Záruka
8.1
Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce počet měsíců měsíců od předání Díla Objednateli.
8.2
Zhotovitel poskytuje záruku
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
9
Obstarání věci k provedení Díla
9.1
Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla, zahrnuta v Ceně Díla.
9.2
Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
9.3
Zhotovitel záruku za jakost Věcí, a to v délce počet měsíců měsíců od .
10
Přechod vlastnického práva
10.1
Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele .
Zhotovitel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným Dílem?
11
Odpovědnost za škodu
11.1
Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
12
Přechod nebezpečí škody
12.1
Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem .
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
13
Autorská práva
13.1
Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
13.2
Licence je udělena
13.3
Objednatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to .
13.4
Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
13.5
Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
13.6
Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
14
Odstoupení od Smlouvy
14.1
Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1
Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než počet dnů dní.
14.1.2
Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
14.1.3
Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.1.4
Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 13.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
14.2
Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1
Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než počet dnů dní.
14.2.2
Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatel a/nebo Objednatel vstoupí do insolvence.
14.2.3
Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
14.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
14.5
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
15
Důvěrnost
15.1
Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
15.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
15.1.2
databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
15.1.3
cenovou politiku Objednatele,
15.1.4
marketingovou strategii Objednatele,
15.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
15.1.6
způsob fungování podniku Objednatele,
15.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
(dále jen „Důvěrná informace“).
15.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
15.2.1
Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo s použitím Důvěrné informace,
15.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
15.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
15.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
15.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
15.4
Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
15.5
Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
16
Smluvní pokuta
16.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
16.2
V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši % z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
16.3
V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
16.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
17
Vyšší moc
17.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
17.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
17.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
18
Rozhodné právo
18.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19
Závěrečná ustanovení
19.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
19.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
19.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
19.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
19.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
19.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
19.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
19.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D. | JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát, Dostupný advokát s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.