Vytvořte si Smlouvu o dílo na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát

Tip od právníka

 • Použijte, pokud něco jednorázově vytváříte, stavíte, opravujete, rekonstruujete, upravujete nebo pokud poskytujete službu.
 • V případě, že vytváříte díla pro jednoho klienta opakovaně, můžete použít Rámcovou smlouvu o dílo.
 • Pokud pro někoho soustavně poskujete služby (tzv. na paušál), můžete využít Smlouvu o poskytování služeb.
 • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
 • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
 • Tuto smlouvu lze použít i pro vztah mezi subdodavatelem a dodavatelem. 

Smlouva o dílo

Smlouva se váže k
TATO SMLOUVA O DÍLO (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zhotovitelem je
Jméno:
Datum narození: DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zhotovitel“)
a
Objednatelem je
Jméno:
Datum narození: DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Objednatel“)
( Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Dílo“ znamená specifikace díla.
1.2 Detailní specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy.
2 Předmět Smlouvy
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
3 Zhotovení Díla
3.1 Zhotovitel právo požadovat během provádění Díla přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.
3.2 V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Zhotoviteli podle této Smlouvy Zhotovitel právo přerušit provádění Díla do zaplacení daného finančního plnění.
3.3 Zhotovitel právo přenechat provádění Díla třetím osobám (subdodavatelům).
3.4 V případě, že Zhotoviteli bude jakákoliv část zadání Díla nejasná, má Zhotovitel právo informovat se u Objednatele, resp. vyžádat si od Objednatele upřesňující informace, a Objednatel má povinnost poskytnout Zhotoviteli součinnost, a to bez zbytečného odkladu.
3.5 V případě předčasného ukončení plnění Zhotovitele (tj. jen částečného provedení Díla) podle této Smlouvy Zhotovitel právo na uhrazení části odměny za provedenou část Díla.
3.6 Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné provádění Díla, zejména se Objednatel zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
4 Cena Díla
Cena bude určena
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo částku slovy (dále jako „Cena“).
4.2 Cena je pevná a neměnná, tj. jsou v ní obsaženy i případné vícepráce či méněpráce.
4.3 V případě víceprací menšího rozsahu a pokud se na tom Strany v každém jednotlivém případě dohodnou, může být provedení případných víceprací a navýšení celkové Ceny Díla upraveno pouhým souhlasným prohlášením Stran i v elektronické formě. Za vícepráce menšího rozsahu je považováno plnění v ceně do slovy.
5 Platební podmínky
Cena Díla má být zaplacena
5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
5.2 Cena za dílo je splatná .
5.3 O zaplacení Ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Ceny.
6 Předání Díla
6.1 Zhotovitel povinnost předvést Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu.
6.2 Smluvní strany ujednávají, že Dílo je provedeno jeho předvedením a předáním Objednateli pokud je způsobilé sloužit svému účelu.
6.3 Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě do DD.MM.RRRR.
6.4 Smluvní strany ujednávají, že způsob předání Díla popis předání díla.
6.5 O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující předání Díla.
7 Vady Díla
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli.
7.2 Objednatel je povinen Dílo náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
7.3 Za vytknutí vad Díla se považuje i zaznamenání vad Díla do předávacího protokolu.
7.4 Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit ve lhůtě počet dnů dní od doručení oznámení o vytknutí vad Díla.
7.5 Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla v uvedené lhůtě, má Objednatel právo vytknuté vady Díla odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele a Zhotovitel se zavazuje tyto náklady Objednateli uhradit.
8 Záruka
8.1 Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost Díla v délce počet měsíců měsíců od předání Díla Objednateli.
8.2 Zhotovitel poskytuje záruku
9 Obstarání věci k provedení Díla
Bude zhotovitel obstarávat (kupovat) věci k provedení Díla?
9.1 Kupní cena věcí, které Zhotovitel obstará k provedení Díla, zahrnuta v Ceně Díla.
9.2 Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla obstarat č. 2 této Smlouvy (dále jako „Věci“).
9.3 Zhotovitel záruku za jakost Věcí, a to v délce počet měsíců měsíců od .
10 Přechod vlastnického práva
10.1 Vznikne-li provedením Díla hmotná věc, přechází vlastnické právo k takové věci na Objednatele .
11 Odpovědnost za škodu
Zhotovitel má odpovídat za škodu
11.1 Zhotovitel plně odpovídá Objednateli za jakoukoliv škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli jakýmkoliv porušením povinnosti Zhotovitele uvedené v této Smlouvě.
12 Přechod nebezpečí škody
12.1 Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednavatele momentem .
Bude vytvořené dílo autorským dílem (např. socha, obraz)?
13 Autorská práva
13.1 Zhotovitel poskytuje bezplatně Objednateli k Dílu licenci, a to , na dobu (dále jako „Licence“).
13.2 Licence je udělena
13.3 Objednatel právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu Licence, a to .
13.4 Objednatel má právo zcela nebo částečně postoupit Licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Zhotovitel souhlas.
13.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv k Dílu.
13.6 Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy k Dílu nesjednanou v této Smlouvě.
14 Odstoupení od Smlouvy
14.1 Objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla delším než počet dnů dní.
14.1.2 Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zhotovitele a/nebo Zhotovitel vstoupí do insolvence.
14.1.3 Zhotovitelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.1.4 Prohlášení Zhotovitele uvedené v odst. 13.5 této Smlouvy se ukáže jako nepravdivé.
14.2 Zhotovitel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
14.2.1 Objednatel je v prodlení se zaplacením Ceny nebo její části delším než počet dnů dní.
14.2.2 Objednatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Objednatel a/nebo Objednatel vstoupí do insolvence.
14.2.3 Objednatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
14.3 Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
14.4 Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
14.5 V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
15 Důvěrnost
15.1 Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
15.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
15.1.2 databázi zákazníků Objednatele ani kontakty na ně,
15.1.3 cenovou politiku Objednatele,
15.1.4 marketingovou strategii Objednatele,
15.1.5 informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Objednatele,
15.1.6 způsob fungování podniku Objednatele,
15.1.7 strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Objednatele.
(dále jen „Důvěrná informace“).
15.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 15.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
15.2.1 Objednatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo s použitím Důvěrné informace,
15.2.2 právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
15.2.3 takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
15.2.4 je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
15.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
15.4 Objednatel tímto dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby jej Zhotovitel uváděl jako svého zákazníka.
15.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Objednatele.
16 Smluvní pokuta
16.1 V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Ceny nebo její části podle článku 5 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
16.2 V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním Díla podle odst. 6.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli poskytnout slevu z Ceny ve výši % z Ceny za každý den prodlení až do předání Díla.
16.3 V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 15 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
16.4 Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
17 Vyšší moc
17.1 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
17.2 Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
17.3 Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
18 Rozhodné právo
18.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
19 Závěrečná ustanovení
19.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak; význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
19.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
19.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
19.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
19.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
19.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
19.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
19.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k dílu?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení ceny za dílo (kvitanci)?

Smlouva o dílo

THIS AGREEMENT ON WORK (hereinafter referred to as the "Agreement") HAS BEEN ENTERED INTO ON THE DAY, MONTH AND YEAR SPECIFIED BELOW, BY AND BETWEEN THE FOLLOWING PARTIES
Name:
Date of birth: DD-MM-YYYY
Personal Id. No.:
Residing at:
Telephone:
E-mail:
(hereinafter referred to as „the Contractor")
and
Name:
Date of birth: DD-MM-YYYY
Personal Id. No.:
Residing at:
Telephone:
E-mail:
(hereinafter referred to as „the Client")
( the Contractor and the Client hereinafter jointly referred to as the "Parties" and individually as the "Party")
THE PARTIES HEREBY AGREE AS FOLLOWS:
1 Definitions
1.1 In this Agreement “Work” means .
1.2 The Work is described in detail in Annex No. 1 hereof.
2 Subject-matter of the Agreement
2.1 The Contractor agrees to perform Work for the Client and the Client agrees to take the Work over and pay the Contractor a Price for it in line with all the terms and conditions stipulated herein.
3 Performance of Work
3.1 The Contractor request payment of a reasonable part of the costs incurred during the performance of the Work.
3.2 If the Client is in default with any payments of the consideration to be paid to the Contractor, the Contractor suspend the Work under this Agreement until the relevant consideration is paid. performance of the Work until the corresponding consideration is paid.
3.3 The Contractor subcontract the Work (to hire a third party).
3.4 If the Contractor is unclear about any part of the assigned Work, he/she/it may ask the Client for clarification, i.e. the Contractor may ask the Client to provide more detailed information, and the Client is obliged to provide the Contractor with cooperation without undue delay.
3.5 In the event of early termination of the performance by the Contractor (i.e. in the event of a partial performance of the Work) under this Agreement the Client the part of the remuneration for the performed part of the Work.
3.6 The Client agrees to create such conditions for the Contractor and/or any persons determined by the Contractor that will be suitable for due performance of the Work, including without limitation, the Client agrees to ensure or enable any necessary access.
4 Price for Work
4.1 The Client agrees to pay to the Contractor the amount of (hereinafter only the "Price").
4.2 The Price is fixed and final, i.e. it includes any potential extra work as well as work not performed.
4.3 If there are any extra-work of a minor scope needed and provided that the Parties agree in each particular case, the extra-work and the increase of the total Price for the Work may be agreed by a mere electronic confirmation between the Parties. Extra-work of a minor scope means performance up to the amount of .
5 Payment Terms
5.1 The Client agrees to pay the Price or any part of it at the above address of the .
5.2 The Price for the Work is payable .
5.3 The Parties will draft and sign an acceptance certificate confirming the payment of the Price or its part, or any other document proving that the Price has been paid.
6 Handover of Work
6.1 The Contractor demonstrate to the Client that the Work is fit for its purpose.
6.2 The Parties agree that the Work is delivered upon such demonstration and upon handover to the Client. if it is fit for its purpose .
6.3 The Contractor is obliged to perform the Work by DD-MM-YYYY.
6.4 The Parties agree that the Work will be handed over .
6.5 The Parties will draft and sign an acceptance certificate or any other document proving that the Work has been handed over and accepted.
7 Defects of Work
7.1 The Contractor shall be liable for any defects of the Work existing at the time of its handover to the Client.
7.2 The Client is obliged to duly inspect the Work and alert the Contractor to any apparent defects of the Work and should he/she/it fail to do so, the Work shall be presumed to be free of any apparent defects.
7.3 Defects of the Work shall be considered as claimed even if they are just recorded in the acceptance certificate.
7.4 The Contractor is obliged to remove any defects of the Work within days from the delivery of the notification of the claimed defects of the Work.
7.5 Should the Contractor fail to remove the defects of the Work in the set period, the Client may remove the claimed defects of the Work on his/her/its own or through a third party at the cost of the Contractor and the Contractor agrees to reimburse such cost to the Client.
8 Warranty
8.1 The Contractor provides warranty on the quality of the Work for months from the handover and takeover of the Work to the Client.
8.2 The warranty of the Contractor shall apply to
9 Procurement of a Thing to Perform the Work
9.1 The purchase price of the thing that the Contractor will procure included in the Price for the Work.
9.2 The Client agrees to procure No. 2 hereto (hereinafter only the "Things")..
9.3 The Contractor warranty for the quality of the Things for months from .
10 Passage of the Ownership Title
10.1 Where the performance of the Work results in a tangible asset, the ownership title to such asset shall pass to the Client .
11 Liability
11.1 The Contractor is fully liable to the Client for any damage caused by the Contractor to the Client as a result of a breach of any of the Contractor’s obligations specified herein.
12 Risk of Damage
12.1 The risk of damage to the Work shall pass from the Contractor to the Client .
13 Copyright
13.1 The Contractor provides the Client, free of charge, licence, , (hereinafter only the "Licence")..
13.2 The Licence covers
13.3 The Client .
13.4 The Client may fully or partially assign the Licence to any third party and the third party may assign it further without any limitation, to which the Contractor hereby gives its/his/her consent.
13.5 The Contractor represents that it holds any and all intellectual property rights to grant the above proprietary copyright to the Work.
13.6 The Contractor is not entitled to any additional remuneration in connection with the copyright to the Work that has not been agreed herein.
14 Withdrawal
14.1 The Client has the right to withdraw from this Agreement if:
14.1.1 The Contractor is in default with completion of the Work for more than days.
14.1.2 The Contractor is subject to liquidation or it has been adjudicated bankrupt by court, or the insolvency petition has been dismissed due to insufficient assets, or has been dissolved without liquidation and/or the Contractor has been adjudicated insolvent by court and/or the Contractor is subject to insolvency proceedings;
14.1.3 Circumstances caused by force majeure reported by the Contractor have persisted for more than days and the Parties fail to agree otherwise.
14.1.4 The representation of the Contractor under Paragraph 13.5 hereof proves to be false.
14.2 The Contractor has the right to withdraw from this Agreement if:
14.2.1 The Client is in default with the payment of the Remuneration or its part for more than days;
14.2.2 The Client is subject to liquidation or it has been adjudicated bankrupt by court, or the insolvency petition has been dismissed due to insufficient assets, or has been dissolved without liquidation and/or the Client has been adjudicated insolvent by court and/or the Client is subject to insolvency proceedings;
14.2.3 Circumstances caused by force majeure reported by the Client have persisted for more than days and the Parties fail to agree otherwise;
14.3 Either of the Parties may withdraw from the Agreement also on any statutory grounds.
14.4 The withdrawal becomes effective upon delivery of the written notice of withdrawal to the other Party.
14.5 8.5 In the event of withdrawal the Parties return any performance provided to that date.
15 Non-disclosure
15.1 The Contractor agrees to refrain from disclosing or using any information on trade and/or production value that they may have learnt in connection with the performance hereof, including but not limited to disclosing or using.
15.1.1 Any such information contained in this Agreement,
15.1.2 A database of the customers of the Client, or their contact details,
15.1.3 The pricing policy of the Client,
15.1.4 The marketing policy of the Client,
15.1.5 Information about any existing contracts and contractors of the Client,
15.1.6 Operation principles of the business of the Client,
15.1.7 Strategic decisions and business plans of the Client,
(hereinafter only the “Confidential Information”).
15.2 The non-disclosure obligation under 15.1 hereof shall apply, except when:
15.2.1 The Client has granted its prior written consent to such disclosure or use of the Confidential Information.
15.2.2 Legislation or a public authority requires such disclosure or use of the Confidential Information.
15.2.3 Such disclosure or use of the Confidential Information is necessary for the performance of this Agreement.
15.2.4 It has been permitted under a contract or agreement made by and between the Parties.
15.3 The Confidential Information does not include any information that is publicly available at the time of its disclosure or use.
15.4 The Client hereby gives its/his/her consent to the Contractor to mention the Client as its customer.
15.5 The Contractor acknowledges that the Confidential Information constitutes the trade secret of the Client.
16 Contractual Penalty
16.1 If the Client is in default with the payment of the Price or a part thereof under Article 5 of this Agreement, the Client shall pay to the Contractor a contractual penalty in the amount of % of the due amount for each day in default until the outstanding amount has been fully paid.
16.2 If the Contractor is in default with the handover of the Work under Paragraph 6.3 hereof, the Contractor shall provide the Client a discount in the amount of % from the Price for each day in default until the Work has been handed over.
16.3 If the Contractor breaches any of its non-disclosure obligations set out in Article 15 hereof, the Contractor shall be obliged to pay to the Client a contractual penalty in the amount of for each and every breach of any obligation specified therein.
16.4 The contractual penalty damages and the harmed Party is not entitled to any compensation of any damage from the other Party.
17 Force Majeure
17.1 The Parties release each other from any liability for failure to fulfil obligations hereunder as long as an event of force majeure lasts, provided that they could not be required to prevent their failure to fulfil their obligations hereunder due to force majeure.
17.2 For the purposes of this Agreement, force majeure shall mean any event beyond the will of the Parties that impedes the fulfilment of their contractual obligations and that could not be foreseen at the moment this Agreement was entered into. For the purposes of this Agreement, force majeure includes, but is not limited to, any natural disasters, fires, explosions, gales, earthquakes, inundations, wars, strikes or any other events that are beyond the control of the Parties.
17.3 As long as the event of force majeure lasts, the obligations hereunder shall be suspended until the moment when the consequences of the force majeure are removed.
18 Governing Law
18.1 This Agreement is governed by the laws and regulations of the Czech Republic, including without limitation, by provisions of Section 2586 et seq. of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended.
19 Final Provisions
19.1 In the Agreement, unless the context indicates otherwise, the meaning of words in a singular form also includes the plural and vice versa; references to a specific gender also include the other gender. Headings are used for convenience only and they do not influence the interpretation of the Agreement.
19.2 Any unenforceable or invalid provisions contained herein do not influence enforceability or the effect the remainder of the provisions hereof unless the nature of such provision or its content makes it unseverable from the remaining contents of the Agreement.
19.3 This Agreement constitutes a full arrangement between the Parties in relation to the subject-matter hereof and it replaces any previous arrangements related thereto.
19.4 This Agreement may be modified by written amendments executed by both the Parties.
19.5 This Agreement has been made in two counterparts. Each Party shall obtain one counterpart hereof.
19.6 Each Party shall bear its own costs incurred as a result of the conclusion hereof.
19.7 This Agreement comes into force and effect upon its execution by both Parties.
19.8 The Parties have read the Agreement, they agree with its contents and declare that it has been concluded based on their free will.
IN WITNESS WHEREOF, THE PARTIES AFFIX THEIR RESPECTIVE SIGNATURES
In , on DD-MM-YYYY
_____________________________________
_____
In , on DD-MM-YYYY
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D.

JUDr. Ondřej Preuss, Ph.D., advokát
1 000 Kč
 • Konzultace s advokátem – zhodnocení rizik a dalšího postupu.
 • Specialisté najdou to nejlepší možné řešení vaší situace
 • Revizi dokumentu obdržíte do druhého pracovního dne
 • Advokátní kancelář odpovídá za právní bezchybnost dokumentu
 • Advokátní kancelář má uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu
 • Platba advokátní kanceláři proběhne až po úspěšném vyřízení případu

Pojistěte se proti porušení smlouvy druhou stranou
Získáte právní ochranu AXA ASSISTANCE
210 Kč

Zabezpečíme a zaplatíme

Porada s právníkem s danou specializací
Návrhy kroků a postupů k řešení sporu
Zastupování právní zástupcem
Výlohy za právníka či advokáta
Soudní poplatky
Znalecké posudky
Pojištěný je

Zajistíme řešení těmito způsoby:

Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup
Vyhotovení znaleckého posudku
Vyhotovení znaleckého posudku
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou

Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky

Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.

Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.


Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě
zdarma

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč

nebo

Aktivujte si za stejnou cenu měsíční předplatné – další 4 dokumenty zdarma, neomezené úpravy a možnost uložení nastavení

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací