Vytvořte si Smlouvu o obchodním zastoupení na míru

Vzor pro vás připravil(a): Šimon Vlček LL.B., Advokátní kancelář Vlček & Partners s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který je nezávislým podnikatelem (živnostník, společnost).
  • Pokud je váš obchodní zástupce zaměstnanec, použijte Pracovní smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen jednorázově zprostředkovat nějaký obchod, použijte Zprostředkovatelskou smlouvu.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o obchodním zastoupení

TATO SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Obchodním zástupcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Obchodní zástupce“)
a
Zastoupeným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zastoupený“)
( Obchodní zástupce a Zastoupený dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Obchody“ znamenají .
1.2
Obchody jsou detailně specifikovány v příloze č. 1 této Smlouvy.
2
Předmět Smlouvy
2.1
Touto Smlouvou se Obchodní zástupce zavazuje vyvíjet pro Zastoupeného činnost směřující k uzavírání Obchodů mezi Zastoupeným a třetími osobami a Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi, a to vše za podmínek stanovených v této Smlouvě.
3
Území
3.1
Obchodní zástupce bude činnost podle této Smlouvy vykonávat na území popis území.
4
Zastoupení
4.1
Smluvní strany ujednávají, že Obchodní zástupce bude na území podle odst. 3.1 této Smlouvy vykonávat obchodní zastoupení.
4.2
Zastoupený se zavazuje neuzavřít s žádnou třetí osobou smlouvu o obchodním zastoupení pro uzavírání Obchodů pro území podle odst. 3.1 této Smlouvy.
5
Trvání Smlouvy
5.1
Tato Smlouva je uzavřena na , a to do .
6
Provize
6.1
Zastoupený se zavazuje zaplatit Obchodnímu zástupci za zprostředkování Obchodů Provizi.
6.2
Provize Obchodního zástupce je pro všechny typy Obchodů.
6.3
Provize Obchodního zástupce je sjednána jako ve výši + slovy (dále jako „Provize“).
6.4
Obchodní zástupce má v případě zániku obchodního zastoupení právo na zvláštní odměnu podle § ust. 2514 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to za podmínek tam stanovených.
7
Náklady Obchodního zástupce
7.1
Provize náklady Obchodního zástupce spojené s obchodním zastoupením a další činností podle této Smlouvy.
8
Platební podmínky
8.1
Zastoupený se zavazuje platit Obchodnímu zástupci Provizi na bankovní účet, č. ú. , vedený u název banky, a to nejpozději den , ve kterém je finanční plnění třetí strany Zastoupenému, na které je Provize vázána, zaplaceno Zastoupenému.
8.2
Obchodnímu zástupci nárok na Provizi za finanční plnění z Obchodů v případě, že dané finanční plnění není zaplaceno Zastoupenému a pokud není zaplaceno ve lhůtě splatnosti, považuje se pro účely splatnosti Provize poslední den lhůty splatnosti za den zaplacení finančního plnění, na které je daná Provize vázána.
9
Uzavírání Obchodů
9.1
Obchodní zástupce právo uzavírat Obchody jménem Zastoupeného a na jeho účet.
9.2
Při uzavírání Obchodů jménem Zastoupeného a na jeho účet má Obchodní zástupce právo podepisovat příslušné právní dokumenty (smlouvy) spojené s uzavíráním Obchodů a Zastoupený k tomu tímto Obchodnímu zástupci udílí plnou moc, kterou Obchodní zástupce přijímá; plná moc zaniká spolu se zánikem obchodního zastoupení.
10
Další činnost Obchodního zástupce
10.1
Obchodní zástupce se zavazuje kromě zprostředkovávání Obchodů vykonávat i následující činnost: popis činnosti.
11
Zákaz konkurence
11.1
Obchodní zástupce se zavazuje, že v době účinnosti této Smlouvy nebude na území název území vykonávat na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
11.2
Obchodní zástupce se zavazuje, že nebude na území název území vykonávat po dobu počet měsíců měsíců(e) po zániku obchodního zastoupení podle této Smlouvy na vlastní nebo cizí účet činnost, která by měla soutěžní povahu ve vztahu k podnikání zastoupeného, zejména nebude zprostředkovávat uzavírání Obchodů ve prospěch jiné osoby, než je Zastoupený.
12
Výpověď Smlouvy
12.1
Smluvní strany mají právo vypovědět tuto Smlouvu z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.
12.2
Výpovědní doba činí a počíná běžet , ve kterém byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.
12.3
Obchodní zastoupení končí uplynutím výpovědní doby.
13
Odstoupení od Smlouvy
13.1
Zastoupený má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
13.1.1
Obchodní zástupce porušil zákaz konkurence podle článku 11 této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost zákazu konkurence vliv;
13.1.2
Obchodní zástupce porušil povinnost mlčenlivosti podle článku 14 této Smlouvy; odstoupení nemá na účinnost povinnosti dodržet mlčenlivost vliv;
13.1.3
Obchodní zástupce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Obchodního zástupce a/nebo Obchodní zástupce vstoupí do insolvence;
13.1.4
Obchodním zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
13.2
Obchodní zástupce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
13.2.1
Zastoupený je v prodlení se zaplacením Provize nebo její části delším než počet dnů dní;
13.2.2
Zastoupený vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Zastoupeného a/nebo Zastoupený vstoupí do insolvence;
13.2.3
Zástupcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak;
13.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
13.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
13.5
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění; tím není dotčen nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
14
Důvěrnost
14.1
Obchodní zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s touto Smlouvou a/nebo jejím plněním, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Zastoupený, (ii) databázi zákazníků Zastoupeného ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Zastoupeného, (iv) marketingovou strategii Zastoupeného, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Zastoupeného, (vi) způsob fungování podniku Zastoupeného, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Zastoupeného (dále jen „Důvěrná informace“).
14.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 14.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Zastoupený udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
14.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
15
Vyšší moc
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
16
Rozhodné právo
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2483 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
17
Závěrečná ustanovení
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.