Vytvořte si Smlouvu o odpovědném zástupci na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete provozovat živnost, která vyžaduje, abyste měli odborného zástupce, např. bary, restaurace, řemeslné živnosti.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o odpovědném zástupci

TATO SMLOUVA O ODPOVĚDNÉM ZÁSTUPCI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Odpovědným zástupcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Odpovědný zástupce“)
a
Podnikatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Podnikatel“)
( Odpovědný zástupce a Podnikatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Způsobilost
1.1
Odpovědný zástupce prohlašuje, že je osobou splňující všeobecné podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „živnostenský zákon“), a zvláštní podmínky provozování živnosti dle ustanovení § 7 ve spojení s ustanovením § 21 živnostenského zákona, a je tak osobou odborně způsobilou pro výkon živnosti „“ ve smyslu živnostenského zákona a jeho příloh (dále jako „Živnost“).
2
Předmět smlouvy
2.1
Odpovědný zástupce se na základě této Smlouvy zavazuje vykonávat pro Podnikatele činnost odpovědného zástupce pro Živnost podle ustanovení § 11 živnostenského zákona, a stává se tak garantem řádného provozování živnosti a dodržování živnostenskoprávních předpisů.
3
Odměna
3.1
Smluvní strany ujednávají, že Odpovědný zástupce bude pro Podnikatele vykonávat činnost podle této Smlouvy .
3.2
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odpovědnému zástupci za činnost podle této Smlouvy částku + slovy (dále jako „Odměna“).
4
Platební podmínky
4.1
Podnikatel se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část Odpovědnému zástupci na výše uvedené adrese .
4.2
Odměna je splatná .
4.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
5
Trvání a ukončení Smlouvy
5.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu .
5.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou , která počíná běžet , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
6
Práva a povinnosti Odpovědného zástupce
6.1
Odpovědný zástupce je povinen vykonávat činnost podle této Smlouvy s odbornou péčí, v souladu s platnými právními předpisy.
6.2
Podnikatel je povinen do předat Odpovědnému zástupci veškeré doklady, podklady a dokumentaci týkající se jeho činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby mohl Odpovědný zástupce provádět činnost podle této Smlouvy s náležitou péčí a odborností.
6.3
Odpovědný zástupce neodpovídá ani neručí za závazky Podnikatele.
Odpovědný zástupce má odpovídat za škodu, kterou způsobí Podnikateli
Jak bude Odpovědný zástupce odpovídat za škodu?
7
Odpovědnost za škodu
7.1
Odpovědný zástupce plně odpovídá Podnikateli za jakoukoliv škodu způsobenou Odpovědným zástupcem Podnikateli jakýmkoliv porušením povinnosti Odpovědného zástupce uvedené v této Smlouvě.
8
Důvěrnost
8.1
Odpovědný zástupce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
8.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
8.1.2
databázi zákazníků Podnikatele ani kontakty na ně,
8.1.3
cenovou politiku Podnikatele,
8.1.4
marketingovou strategii Podnikatele,
8.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Podnikatele,
8.1.6
způsob fungování podniku (závodu) Podnikatele,
8.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Podnikatele
(dále jen „Důvěrná informace“).
8.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 8.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
8.2.1
Podnikatel udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
8.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
8.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
8.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
8.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
8.4
Odpovědný zástupce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Podnikatele.
9
Vyšší moc
9.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
9.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
9.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
10
Rozhodné právo
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
11
Závěrečná ustanovení
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.