Vytvořte si Smlouvu o poskytování služeb na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Pokud pro nějakého klienta soustavně poskytujete služby (tzv. na paušál). Vhodné zejména pro živnostníky (freelancery, podnikatele na volné noze), kteří jsou subdodavateli větších společností.
  • Pokud poskytujete službu jednorázově, použijte Smlouvu o dílo.
  • Pro opakované (avšak ne soustavné – na paušál) poskytování služeb pro jednoho klienta je vhodná také Rámcová smlouva o dílo.
  • Pokud se Vám nehodí ani jedna z nich, zkuste Smlouvu o spolupráci.
  • Pokud potřebujete jen něco zařídit nebo obstarat, můžete použít Příkazní (mandátní) smlouvu.
  • Tuto smlouvu nepoužívejte pro zaměstnance, pro ty použijte Pracovní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
  • Zajímavý článek týkající se tzv. „švarcsystému“ je k dispozici na stránkách e-pravo.cz

Smlouva o poskytování služeb

Služby se týkají
Přidat komentář
Zrušit
TATO SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Poskytovatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Klientem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Klient“)
Přidat komentář
Zrušit
(Poskytovatel a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Definice
Nepodceňujte řádné a detailní vymezení toho, co je Službou. Čím bližší vymezení, tím lépe. Strany dopředu vědí, co je předmětem smlouvy, co jsou povinny poskytovat a co mohou od druhé strany očekávat.
Přidat komentář
Zrušit
1.1
V této Smlouvě termín „Služby“ znamená programátorskou/informatickou činnost Poskytovatele spočívající v podílení se na vytváření či úpravách
Klienta na internetové adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Obsahem internetových stránek je
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Činnost Poskytovatele bude spočívat v:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.1
aktualizaci a pravidelné údržbě internetových stránek;
Přidat komentář
Zrušit
1.3.2
implementaci nových funkcí a nového obsahu internetových stránek podle výslovných pokynů Objednatele;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
2
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Poskytovatel se zavazuje pravidelně poskytovat Klientovi Služby a Klient se zavazuje Poskytovateli za poskytnuté Služby zaplatit Odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
3
Rozsah poskytování Služeb
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi Služby v rozsahu nejvýše
člověkohodin
.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Poskytnutí Služeb, které by znamenalo překročení výše sjednaného rozsahu, má Poskytovatel právo odmítnout.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
V případě odmítnutí poskytnutí Služby podle předchozího odstavce se poskytnutí dané Služby přesouvá do následujícího dne, pokud Klient nesdělí Poskytovateli, že o poskytnutí Služby v takovém případě nemá zájem.
Přidat komentář
Zrušit
4
Podmínky poskytování Služeb
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Poskytovatel postupuje při poskytování Služeb samostatně, je však povinen dbát pokynů Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Poskytovatel
povinen upozornit Klienta na zřejmě nesprávný pokyn, a to bez zbytečného odkladu, a s jeho plněním vyčkat až do doby, než Klient potvrdí Poskytovateli, že na splnění pokynu i přesto trvá.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Poskytovatel
právo požadovat během poskytování Služeb přiměřenou část náhrady nákladů s přihlédnutím k vynaloženým nákladům na poskytování Služeb.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
V případě prodlení Klienta se zaplacením jakéhokoliv finančního plnění Poskytovateli podle této Smlouvy
Poskytovatel právo přerušit poskytování Služeb do zaplacení daného finančního plnění.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Poskytovatel
právo přenechat poskytování Služeb třetím osobám (subdodavatelům).
Přidat komentář
Zrušit
4.6
V případě, že Poskytovatel bude pro řádné poskytování Služeb potřebovat informace od Klienta, má Klient povinnost poskytnout Poskytovateli součinnost (zejména mu sdělit veškeré požadované informace), a to bez zbytečného odkladu.
Přidat komentář
Zrušit
4.7
Klient se zavazuje zajistit Poskytovateli a/nebo jím určeným osobám veškeré podmínky nezbytné pro řádné poskytování Služeb, zejména se Klient zavazuje zajistit a/nebo poskytnout všechny potřebné přístupy.
Přidat komentář
Zrušit
4.8
Je-li podstatou poskytování služeb Poskytovatelem na základě této smlouvy autorská činnost ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), příp. je-li výsledkem činnosti Poskytovatele autorské dílo – počítačový program a databáze, jakož i kartografická díla, která nejsou kolektivními díly, jedná se ve smyslu § 58 odst. 7 autorského zákona o zaměstnanecké dílo. Poskytovatel poskytuje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu autorových majetkových práv k dílu třetí osobě. Odměna je již součástí odměny dle čl. 5 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
4.9
Vyžaduje-li poskytnutí služeb podle této Smlouvy, aby Poskytovatel za Klienta právně jednal, vydá Klient Poskytovateli plnou moc současně s podpisem této smlouvy, resp. bude ji vydávat podle potřeby.
Přidat komentář
Zrušit
4.10
Klient žádá Poskytovatele, aby ve smyslu § 1823 občanského zákoníku začal s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
5
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Chci sjednat
5.1
Klient se zavazuje zaplatit Poskytovateli za poskytování Služeb v rozsahu sjednaném v článku 3 této Smlouvy fixní odměnu ve výši
+ slovy
za každý jeden kalendářní
poskytování Služeb podle této Smlouvy (dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Poskytovatel má právo na Odměnu v plné výši i pokud Klient nevyužije plný rozsah Služeb uvedený v článku 3 této Smlouvy a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
6
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Odměna je splatná
. dne
, za který je Odměna placena.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Jakékoliv finanční plnění pro Poskytovatele se platí
v sídle
.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Poskytovatel má povinnost vystavit na Odměnu nebo jiné finanční plnění podle této Smlouvy řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad (fakturu) doručit Klientovi.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Poskytovatel má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
Přidat komentář
Zrušit
7
Autorská práva
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Smluvní strany ujednávají a činí nesporným, že počítačový program, který je předmětem Služby, je Poskytovatelem vytvořen na objednávku Klienta a Klient vykonává svým jménem a na svůj účet majetková autorská práva Poskytovatele k počítačovému programu, který je součástí Služby, a to podle ust. § 58 odst. 1 ve spojení odst. 7 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
V případě, že se ustanovení odst. 7.1 této Smlouvy ukáže z jakéhokoliv důvodu jako neplatné a/nebo neúčinné (odkládací podmínka), postupuje tímto Poskytovatel Klientovi právo výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas s postoupením práva výkonu majetkových autorských práv k počítačovému programu jakékoliv třetí osobě a jakékoliv třetí osobě neomezeně dále.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi souhlas ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu počítačového programu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného jakož i k tomu, aby Klient uváděl počítačový program na veřejnost pod svým jménem.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Poskytovatel tímto uděluje Klientovi svolení k dokončení nehotového počítačového programu.
Přidat komentář
Zrušit
7.6
Poskytovatel tímto převádí na Klienta zvláštní práva pořizovatele databáze, která jsou součástí Služby, tedy právo na vytěžování nebo na zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva, a Klient zvláštní práva pořizovatele databáze přijímá.
Přidat komentář
Zrušit
7.7
Poskytovatel poskytuje bezplatně Klientovi k částem Služby, které nejsou počítačovým programem nebo databází, zejména ke grafice,
licenci, a to
, na dobu
(dále jako „licence“).
Přidat komentář
Zrušit
7.8
Licence je udělena
Přidat komentář
Zrušit
7.9
Klient
právo udělit třetím osobám podlicenci(e) v plném nebo částečném rozsahu licence, a to
.
Přidat komentář
Zrušit
7.10
Klient má právo zcela nebo částečně postoupit licenci kterékoliv třetí osobě a tato třetí osoba neomezeně dále, s čímž uděluje Poskytovatel souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
7.11
Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými právy vyplývajícími z duševního vlastnictví k poskytnutí výše uvedených autorských práv ke Službě.
Přidat komentář
Zrušit
7.12
Poskytovatel nemá právo na jakoukoliv dodatečnou odměnu v souvislosti s autorskými právy ke Službě nesjednanou v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
8
Zadávání pokynů Poskytovateli
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Klient bude zadávat pokyny pro poskytování Služeb Poskytovateli jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
8.1.1
písemně na adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
8.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
8.1.3
telefonicky na tel. č.
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
9
Komunikace s Klientem
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Poskytovatel bude komunikovat s Klientem, zejm. zasílat žádosti o informace, upozorňovat na nesprávnost pokynů, případně na vyžádání Klienta zasílat zprávy o provádění služeb a výstupy z provedených Služeb, jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
9.1.1
písemně na adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
9.1.2
elektronicky na e-mailovou adresu
;
Přidat komentář
Zrušit
9.1.3
telefonicky na tel. č.
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
10
Trvání a ukončení Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou
, která počíná běžet
, ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
11
Odpovědnost za škodu
Přidat komentář
Zrušit
Poskytovatel má odpovídat za škodu
Jak bude Zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou Objednateli špatně provedeným dílem?
11.1
Poskytovatel plně odpovídá Klientovi za jakoukoliv škodu způsobenou Poskytovatelem Klientovi jakýmkoliv porušením povinnosti Poskytovatele uvedené v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
12
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Poskytovatel se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
Přidat komentář
Zrušit
12.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.3
cenovou politiku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.4
marketingovou strategii Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
Přidat komentář
Zrušit
12.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
12.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 12.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
Přidat komentář
Zrušit
12.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
Přidat komentář
Zrušit
12.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
Přidat komentář
Zrušit
12.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
Přidat komentář
Zrušit
12.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
12.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Klient tímto dává Poskytovateli souhlas k tomu, aby jej Poskytovatel uváděl jako svého zákazníka.
Přidat komentář
Zrušit
12.5
Poskytovatel bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
Přidat komentář
Zrušit
13
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
13.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle odstavce 6.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši
% z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
V případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 12 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši
+ slovy
za každé jedno porušení uvedené povinnosti.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
13.3
Zaplacení smluvní pokuty
nárok druhé Smluvní strany na náhradu škody v plném rozsahu.
Přidat komentář
Zrušit
14
Odstoupení od Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
14.1.1
Poskytovatel je v prodlení s poskytnutím Služeb delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.2
Poskytovatel vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Poskytovatele a/nebo Poskytovatel vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.3
Poskytovatelem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
14.2
Poskytovatel má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
14.2.1
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než
dní;
Přidat komentář
Zrušit
14.2.2
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klienta a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
Přidat komentář
Zrušit
14.2.3
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než
dní a smluvní strany se nedohodnou jinak;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
14.3
Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
Přidat komentář
Zrušit
14.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
Přidat komentář
Zrušit
14.5
V případě odstoupení
Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
Přidat komentář
Zrušit
15
Vyšší moc
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silná vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
15.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
Přidat komentář
Zrušit
16
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
17
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
17.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
17.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
17.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.