Vytvořte si Smlouvu o postoupení pohledávky

27715

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Přednastavení smlouvy

Smlouva o postoupení pohledávky

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY/SOUBORU POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Postupitel ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Postupník ")
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Prohlášení
1.1 Postupitel prohlašuje, že:
1.1.1 má za dlužníkem - , nar.
DD.MM.RRRR
, bytem . Pohledávka vznikla z titulu . Splatnost pohledávky je
DD.MM.RRRR
. Výše pohledávky činí částku
částka
. Pohledávka zajištěna , a to .
dále jen "Předmět postoupení".
1.2 Postupitel dále prohlašuje, že:
1.2.1 předmět postoupení ve smyslu předešlého odstavce není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob.
1.2.2 postoupení pohledávky nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, je tedy oprávněn neomezeně disponovat s Předmětem postoupení a tento Předmět postoupení nebyl jakýmkoliv způsobem již postoupen a že neexistují a nebudou existovat žádné započitatelné protipohledávky dlužníka či třetích osob.
1.2.3 postoupení Pohledávky není vyloučeno ust. § 1881 občanského zákoníku, protože Pohledávka je zcizitelná, postoupení nevylučuje ujednání Dlužníka a věřitele (Postupitele), nejedná se o pohledávku, která zaniká smrtí nebo jejíž obsah by se změnou věřitele k tíži Dlužníka změnil.
1.2.4 je-li třeba souhlasu soudu k postoupení pohledávky ve smyslu zvláštního zákona (např. zákon o konkurzu a vyrovnání, insolvenční zákon), tak postupitel prohlašuje, že je oprávněn postoupit tuto pohledávku postupníkovi mimo dražbu na základě souhlasu soudu uděleného na základě tohoto zvláštního zákona.
2 Předmět smlouvy
2.1 Postupitel postupuje postupníkovi pohledávku s příslušenstvím ve smyslu čl. 1 této smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit postupiteli částku
částka
(dále jen "Cena").
2.2 Na postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
2.3 Strany berou na vědomí, že podle § 1885 občanského zákoníku byla-li pohledávka postoupena za úplatu, odpovídá postupitel postupníkovi až do výše přijaté úplaty s úroky za to, že pohledávka v době postoupení trvala, a ručí za její dobytnost. To neplatí, pokud postupník věděl, že pohledávka je budoucí, nejistá nebo nedobytná. Postupitel neodpovídá za dobytnost postoupené pohledávky, stala-li se nedobytnou až po postoupení buď náhodou, anebo nedopatřením postupníka. Nedopatření lze postupníku přičíst zejména tehdy, pokud nevymáhá pohledávku bez zbytečného odkladu poté, co se stala splatnou nebo odloží-li splatnost pohledávky.
3 Platební podmínky
3.1 Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
3.2 Cena je splatná .
4 Odstoupení od smlouvy
4.1 Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
4.2 Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než kalendářních dní.
4.3 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
5 Smluvní pokuta
5.1 V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
5.2 V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši
částka
, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
6 Zvláštní ujednání
6.1 Postupitel se zavazuje vyrozumět Dlužníka o postoupení Pohledávky nejpozději do dnů od podpisu smlouvy. Dokud Postupitel Dlužníka nevyrozumí nebo dokud Postupník postoupení Pohledávky Dlužníku neprokáže, může se Dlužník své povinnosti zprostit tím, že splní Postupiteli nebo se s ním nějak vyrovná.
6.2 Postoupení Pohledávky nemá účinky vůči osobě, která dluh zajistila zástavním právem, ručením nebo jinak, dokud jí Postupitel o postoupení Pohledávky nevyrozumí nebo dokud jí Postupník postoupení Pohledávky neprokáže.
6.3 Postupník bere na vědomí, že:
6.3.1 dlužníku zůstávají i po postoupení zachovány námitky proti pohledávce, které měl v době postoupení.
6.3.2 své vzájemné pohledávky vůči Postupiteli může dlužník namítat i vůči Postupníkovi, i když v době postoupení ještě nebyly splatné; musí však své pohledávky Postupníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co se o postoupení dozvěděl.
6.4 Oznámení o postoupení pohledávky a návrh na vstup postupníka do souvisejících řízení zašle po podpisu smlouvy .
6.5 Postupitel vydá postupníkovi při podpisu této smlouvy potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. V případě potřeby se Postupitel zavazuje poskytnout Postupníkovi další vyžádané doklady a informace, a to bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Postupníka.
6.6 Jestliže bude Předmět postoupení nebo jeho část zaplacena po uzavření této smlouvy Postupiteli, Postupitel se zavazuje zaplacenou částku uhradit Postupníkovi do 10 dnů od jejího přijetí.
7 Rozhodné právo
7.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1879 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8 Závěrečná ustanovení
8.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Bc. Milan Trávníček
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Registrační číslo: 15791

„Působím jako advokát se všeobecným zaměřením. Zejména se však věnuji právu soukromému. “

Tip od právníka

  • Použijte, pokud potřebujete na třetí osobu převést své pohledávky za dlužníkem.
  • Zákonnou úpravu naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o postoupení pohledávky uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací