Vytvořte si Smlouvu o postoupení smlouvy

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

.

Smlouva o postoupení smlouvy

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Postupitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Postupitel“)
a
Postupníkem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Postupník“)
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Kde chcete postupované smlouvy specifikovat?
Pokud převádíte velké množství pohledávek, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
1
Pokud převádíte velké množství smluv, je vhodné zvolit možnost „Přiložím jejich seznam do přílohy smlouvy“.
Prohlášení
1.1
Postupitel prohlašuje, že:
1.1.1
dne uzavřel název smlouvy s , nar. , bytem adresa, jejímž předmětem je předmět smlouvy;
dále jen „Předmět postoupení.
1.2
Postupitel dále prohlašuje, že povaha Předmětu postoupení nevylučuje postoupení touto Smlouvou, zejména povinnost Postupitele uvedená v Předmětu postoupení není osobní povahy.
Je smlouva postoupena bezúplatně?
2
Předmět smlouvy
2.1
Postupitel postupuje Postupníkovi smlouvu ve smyslu čl. 1 této smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku + slovy (dále jen „Cena“).
2.2
Postoupení Předmětu postoupení podle odst. 2.1 této Smlouvy má účinky pouze vůči tomu, co ještě nebylo splněno (tedy vůči budoucím plněním vyplývajících z Předmětu postoupení).
2.3
Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
3
Postoupená strana je druhá strana původní smlouvy, kterou postupitel touto smlouvu postupuje na postupníka. Zákon vyžaduje k postoupení původní smlouvy souhlas postoupené strany. Souhlas s postoupením výrazně doporučujeme získat v písemné podobě (může postačit také emailem). Pokud postoupená strana souhlasila s postoupením předem, je vůči ní postoupení účinné okamžikem, kdy je jí oznámeno.
Souhlas postoupené strany
3.1
Postoupení smlouvy, která tvoří Předmět postoupení podle článku 1 této Smlouvy, nabývá účinnosti až momentem schválení postoupení osobou uvedenou v článku 1 této Smlouvy.
Cena má být zaplacena
4
Platební podmínky
4.1
Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
4.2
Cena je splatná .
5
Odstoupení od smlouvy
5.1
Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže nepravdivým.
5.2
Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než počet dnů kalendářních dní.
5.3
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
6
Smluvní pokuta
6.1
V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
6.2
V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1 této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši + slovy, a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
7
Rozhodné právo
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8
Závěrečná ustanovení
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.