Vytvořte si Smlouvu o postoupení smlouvy

51451

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o postoupení smlouvy

TATO SMLOUVA O POSTOUPENÍ SMLOUVY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Postupitel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Postupník “)
( Postupitel a Postupník dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Prohlášení
1.1. Postupitel prohlašuje, že:
1.1.1. dne
DD.MM.RRRR
uzavřel
název smlouvy
s , nar.
DD.MM.RRRR
, bytem
adresa
jejímž předmětem je
předmět smlouvy
;
dále jen „Předmět postoupení“.
1.2. Postupitel dále prohlašuje, že povaha Předmětu postoupení nevylučuje postoupení touto Smlouvou, zejména povinnost Postupitele uvedená v Předmětu postoupení není osobní povahy.
+
2. Předmět smlouvy
2.1. Postupitel postupuje Postupníkovi smlouvu ve smyslu čl. 1 této smlouvy jako Předmět postoupení. Postupník tento Předmět postoupení přijímá a zavazuje se za Předmět postoupení zaplatit Postupiteli částku + slovy (dále jen „Cena“).
2.2. Postoupení Předmětu postoupení podle odst. 2.1. této Smlouvy má účinky pouze vůči tomu, co ještě nebylo splněno (tedy vůči budoucím plněním vyplývajících z Předmětu postoupení).
2.3. Na Postupníka přechází i veškeré příslušenství a všechna práva s Předmětem postoupení spojená, včetně případného zajištění.
+
3. Souhlas postoupené strany
3.1. Postoupení smlouvy, která tvoří Předmět postoupení podle článku 1. této Smlouvy , nabývá účinnosti až momentem schválení postoupení osobou uvedenou v článku 1. této Smlouvy.
+
4. Platební podmínky
4.1. Postupník se zavazuje zaplatit Postupiteli Cenu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
4.2. Cena je splatná .
+
5. Odstoupení od smlouvy
5.1. Postupník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se kterékoliv z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1. této Smlouvy ukáže nepravdivým.
5.2. Postupitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny déle než
počet dnů
kalendářních dní.
5.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
+
6. Smluvní pokuta
6.1. V případě, že se Postupník dostane do prodlení se zaplacením Ceny, se zavazuje Postupiteli zaplatit smluvní pokutu ve výši % denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Ceny.
6.2. V případě, že se některé z prohlášení Postupitele ve smyslu čl. 1. této Smlouvy ukáže býti nepravdivým, je Postupitel povinen uhradit Postupníkovi smluvní pokutu ve výši + slovy , a to za každé jednotlivé nepravdivé prohlášení.
+
7. Rozhodné právo
7.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1895 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
8. Závěrečná ustanovení
8.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
8.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Bc. Milan Trávníček
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Registrační číslo: 15791

„Působím jako advokát se všeobecným zaměřením. Zejména se však věnuji právu soukromému. “

Tip od právníka

.

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o postoupení smlouvy uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací