Vytvořte si Smlouvu o přepravě na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Michaela Švecová, JUDr. Michaela Švecová, advokátka

Instrukce

.

Smlouva o přepravě

Co budete přepravovat?
TATO SMLOUVA O PŘEPRAVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dopravcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Dopravce“)
a
Klientem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Klient“)
( Dopravce a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Předmět smlouvy
1.1
Dopravce se touto Smlouvou zavazuje přepravit z místo do místo a Klient se za to zavazuje Dopravci zaplatit Odměnu.
Má Dopravce přepravní řád?
2
Povinnosti Dopravce
2.1
Dopravce se při přepravě postará o bezpečnost a pohodlí Klienta v souladu s Přepravním řádem, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této Smlouvy.
2.2
Má-li Klient zavazadlo, přepraví je Dopravce .
Odměna je stanovena
3
Odměna
3.1
Klient se zavazuje zaplatit Dopravci za přepravu podle této Smlouvy částku + slovy.
3.2
Dopravci poměrná část Odměny s přihlédnutím k již uskutečněné přepravě, nemůže-li Dopravce dokončit přepravu z důvodů, za něž neodpovídá.
Odměna má být zaplacena
4
Platební podmínky
4.1
Klient se zavazuje zaplatit Odměnu nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese .
4.2
Odměna je splatná .
4.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
5
Odstoupení od Smlouvy
5.1
Klient má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
5.1.1
Dopravce je v prodlení s přepravou delším než počet dnů dny/dní;
5.1.2
Dopravce vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Dopravce a/nebo Dopravce vstoupí do insolvence;
5.1.3
Dopravcem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
5.2
Dopravce má právo od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
5.2.1
Klient je v prodlení se zaplacením Odměny nebo její části delším než počet dnů dny/dní;
5.2.2
Klient vstoupí do likvidace nebo bude na jeho majetek prohlášen soudem konkurz nebo bude zamítnut návrh na vyhlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zanikne bez likvidace a/nebo bude soudem prohlášen úpadek Klient a/nebo Klient vstoupí do insolvence;
5.2.3
Klientem oznámené okolnosti vyšší moci trvají déle než počet dnů dny/dní a Smluvní strany se nedohodnou jinak.
5.3
Kterákoliv Smluvní strana má právo odstoupit od této Smlouvy i z kteréhokoliv zákonného důvodu.
5.4
Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
5.5
V případě odstoupení Smluvní strany povinny vrátit si vzájemně poskytnutá plnění.
6
Důvěrnost
6.1
Dopravce se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
6.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
6.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně;
6.1.3
cenovou politiku Klienta;
6.1.4
marketingovou strategii Klienta;
6.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta;
6.1.6
způsob fungování podniku Klienta;
6.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta.
(dále jen „Důvěrná informace“).
6.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 6.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
6.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
6.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
6.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
6.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
6.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
6.4
Klient tímto dává Dopravci souhlas k tomu, aby jej Dopravce uváděl jako svého zákazníka.
6.5
Dopravce bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
7
Smluvní pokuta
7.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Dopravci smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
7.2
V případě, že se Dopravce dostane do prodlení s přepravou Klienta podle odst. této Smlouvy, zavazuje se Klientovi poskytnout slevu z Odměny ve výši % z Odměny za každý den prodlení až do přepravy Klienta.
7.3
V případě, že Dopravce poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 6 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
7.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
8
Vyšší moc
8.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
8.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
8.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
9
Rozhodné právo
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
10.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
10.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení odměny za přepravu (kvitanci)?

Příloha č. 1

PŘEPRAVNÍ ŘÁD DOPRAVCE JE NÁSLEDUJÍCÍ:
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Michaela Švecová | JUDr. Michaela Švecová, advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.