Vytvořte si Smlouvu o převodu podílu ve společnosti na míru

27027

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Smlouva o převodu podílu ve společnosti

TATO SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU VE SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Převodce ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Nabyvatel ")
( Převodce a Nabyvatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
V této Smlouvě.
"Společnost" znamená obchodní společnost , IČO: , se sídlem .
"Podíl" znamená obchodní podíl ve Společnosti o velikosti %, kterému odpovídá vklad ve výši
částka
, druh podílu:
2 Předmět smlouvy
2.1 Převodce tímto převádí na Nabyvatele Podíl a Nabyvatel tímto Podíl přijímá a zavazuje se za něj zaplatit Kupní cenu a zavazuje se za to zaplatit Převodci Kupní cenu.
3 Kupní cena
3.1 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Převodci za Podíl částku
částka
(dále jako "Kupní cena").
4 Platební podmínky
4.1 Nabyvatel se zavazuje zaplatit Kupní cenu nebo jakoukoliv její část .
4.2 Kupní cena je splatná .
4.3 O zaplacení Kupní ceny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Kupní ceny. Smluvní strany stvrzují podpise této Smlouvy předání Kupní ceny.
5 Odkládací podmínky
5.1 Účinnost převodu Podílu podle této Smlouvy se odkládá do okamžiku splnění níže uvedených podmínek:
5.1.1 má povinnost ;
5.2 V případě, že nebudou splněny povinnosti uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy nejpozději do
DD.MM.RRRR
, zaniká tato Smlouva bez dalšího od počátku a Smluvní strany jsou povinny vrátit si případná vzájemně poskytnutá plnění.
6 Přistoupení ke společenské smlouvě Společnosti
6.1 Nabyvatel tímto přistupuje ke společenské smlouvě Společnosti.
7 Důvěrnost
7.1 Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije.
7.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
7.1.2 databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně,
7.1.3 cenovou politiku druhé Smluvní strany,
7.1.4 marketingovou strategii druhé Smluvní strany,
7.1.5 informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany,
7.1.6 způsob fungování podniku druhé Smluvní strany,
7.1.7 strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany.
(dále jen „Důvěrná informace“).
7.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy.
7.2.1 druhé Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace.
7.2.2 právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci.
7.2.3 takové zpřístupněním nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy.
7.2.4 je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
7.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
7.4 Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
8 Smluvní pokuta
8.1 V případě, že Smluvní strana poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 7 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit druhé Smluvní straně smluvní pokutu ve výši
částka
za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8.2 Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
9 Rozhodné právo
9.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis je určen pro Společnost.
10.6 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
10.7 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • prověření souladu stanov společnosti se smlouvou, kontrola insolvenčního rejstříku

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Lukáš Hojdn
Mgr. Lukáš Hojdn, LL.B., advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 16941

„Naši právníci jsou specialisté v oboru práva občanského, obchodního, práva veřejných zakázek a práva insolvenčního. Své služby poskytujeme jak spotřebitelům a drobným živnostníkům, tak velkým obchodním korporacím.“

Tip od právníka

  • Použijte pokud potřebujeme převést podíl ve společnosti s ručením omezeným nebo akcie akciové společnosti.
  • Pokud chcete investora, který však nechce být zapsán v obchodním rejstříku, může se Vám hodit Smlouva o tichém společenství.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o převodu podílu ve společnosti uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací