Vytvořte si Smlouvu o společnosti

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud si nepřejete zakládat právnickou osobu se samostatnou právní osobností. 
  • Podstatou je dohoda několika osob o společném sdružení ke společné činnosti nebo ke sdružení majetku. 
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o společnosti

TATO SMLOUVA O SPOLEČNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Typ smluvní strany:
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Účel společnosti
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Smluvní strany se zavazují sdružit jako společníci za společným účelem činnosti a věci dále uvedené v této Smlouvě. Tím vzniká společnost ve smyslu § 2716 občanského zákoníku. Společnost nemá právní osobnost. Ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Činností společnosti je
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
K dosažení účelu, který je uveden v tomto článku Smlouvy, se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
2
Název společnosti
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Smluvní strany se dohodly, že při výkonu společné činnosti podle této Smlouvy budou používat název „
.
Přidat komentář
Zrušit
3
Způsob výkonu společné činnosti
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Zavazuje-li se společník k činnosti pro společnost, použijí se přiměřeně ustanovení o díle nebo o příkazu.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Smluvní strany se dohodly, že _____ se bude zabývat činností (bude vykonávat)
.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Smluvní strany se mohou v průběhu společné činnosti dohodnout na způsobu jejího výkonu jiným způsobem.
Přidat komentář
Zrušit
4
Účet společnosti
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Smluvní strany se zavazují schraňovat finanční prostředky na jediném bankovním účtu (dále jen „bankovní účet“). Prostřednictvím bankovního účtu budou prováděny veškeré bezhotovostní platby související se společnou činností společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Bankovní účet Smluvní strany
u
, č. ú.
.
Přidat komentář
Zrušit
4.3
S peněžními prostředky na bankovním účtu jsou oprávněny nakládat všechny Smluvní strany
. Z toho důvodu bylo k bankovnímu účtu zřízeno dispoziční oprávnění všech Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Ke zřízení dispozičního práva k bankovnímu účtu další třetí osobě je třeba souhlasu všech Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Bankovní účet je možné zrušit jen na základě souhlasu všech Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
5
Vložení majetkových hodnot
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Vkládá-li společník do společnosti věc, použijí se přiměřeně ustanovení o koupi; vkládá-li však jen právo věc užívat, použijí se přiměřeně ustanovení o nájmu, a vkládá-li právo věc požívat, použijí se přiměřeně ustanovení o pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Společník _____ vkládá.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
6
Výše spoluvlastnických podílů společníků
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Podle § 2719 občanského zákona platí, že peněžní prostředky a zuživatelné věci, jakož i věci určené podle druhu vložené do společnosti, se stávají spoluvlastnictvím společníků, kteří vklady přispěli; jiné věci se stávají jejich spoluvlastnictvím jen tehdy, byly-li oceněny penězi. Spoluvlastnické podíly společníků se určí poměrem hodnot majetku, který každý společník do společnosti vložil. K jinému předmětu vkladu nabývají společníci právo bezplatného používání.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Společník, který se zavázal přispět společnému účelu jen činností, má právo na podíl na zisku a právo užívat věci vložené do společnosti, nemá však právo tyto věci používat, ani se nestává spoluvlastníkem podle § 2719 odst. 1.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
Aby se předešlo případným neshodám společníků, tak společníci v souladu s výše uvedeným uvádí, že jejich spoluvlastnické podíly jsou následující:
Přidat komentář
Zrušit
6.3.1
spoluvlastnický podíl společníka _____ na peněžních prostředcích činí
%; pokud jde o věci, tak podíl společníka na konkrétních věcech je následující:
;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7
Podíl na majetku, zisku a ztrátě společnosti
Přidat komentář
Zrušit
Podíly společníků jsou
7.1
Na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti se společníci podílejí stejnou měrou.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
V případě, že se některý ze společníků stane po dobu delší
měsíců neschopným společné činnosti nebo se z jiných důvodů nebude po tuto dobu osobně podílet na společné činnosti, bude účasten na nákladech, zisku a případné ztrátě sdružení v poměru stanoveném podle odpracovaných dní. Všichni společníci se mohou dohodnout jinak.
Přidat komentář
Zrušit
8
Správa společnosti
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Podle § 2730 obč. zák. si společníci mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný. Neučiní-li to, je každý společník vzhledem k těmto záležitostem příkazníkem ostatních společníků.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
Žádný společník nesmí o své vůli podstatně měnit stav nebo účel společného majetku bez zřetele k výhodnosti takové změny.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
Správou společných věcí společníci pověřují ve smyslu § 2731 obč. zákona tohoto
správce:
Přidat komentář
Zrušit
8.3.1
.
Přidat komentář
Zrušit
8.4
Společník, který není oprávněn ke správě, nesmí nakládat se společným majetkem. Učiní-li tak vůči třetí osobě, která je v dobré víře, nelze se proti ní dovolat neplatnosti právního jednání.
Přidat komentář
Zrušit
9
Vyúčtování
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Podle § 2734 obč. zák. vede správce řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti včetně příjmů a výdajů, jakož i zisku, anebo ztráty, nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do dvou měsíců po jeho ukončení.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Vyúčtování nákladů, zisku a ztrát společnosti se provede zpětně vždy nejpozději k
dni následujícího měsíce po skončení každého kalendářního čtvrtletí.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Společníci se mohou do
kalendářních dnů od provedení vyúčtování dohodnout, že zisk či jeho část bude rozdělena mezi společníky v poměru dle čl. 7 této Smlouvy. Nedojde-li k dohodě, bude zisk jako nerozdělený ponechán na bankovním účtu společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Nejpozději do jednoho měsíce po skončení kalendářního roku provedou společníci účetní závěrku společnosti za uplynulý kalendářní rok. Toto vyúčtování bude podkladem pro roční vypořádání zisků či ztrát společnosti podle podílů společníků v poměru dle čl. 7 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Z prostředků společnosti budou hrazeny přednostně všechny výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle zákona o daních z příjmů.
Přidat komentář
Zrušit
10
Jednání společníků
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Rozhodnutí o záležitostech společnosti se přijímají většinou hlasů; každý společník má jeden hlas. Ujednání nebo rozhodnutí společníků bránící některému společníkovi účastnit se rozhodování nemá právní účinky.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
K jednáním v záležitostech nikoliv běžných je třeba souhlasu
společníků.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Za záležitosti nikoliv běžné se považuje zejména:
Přidat komentář
Zrušit
10.3.1
nákup a prodej věcí společnosti v pořizovací či prodejní ceně převyšující
+ slovy
;
Přidat komentář
Zrušit
10.3.2
nakládání s finanční částkou společnosti převyšující
+ slovy
;
Přidat komentář
Zrušit
10.3.3
přijetí či poskytnutí úvěru;
Přidat komentář
Zrušit
10.3.4
záležitosti týkající se pracovněprávních vztahů;
Přidat komentář
Zrušit
10.3.5
sjednání nájmu, podnájmu či pachtu.
Přidat komentář
Zrušit
11
Informační právo
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech, ale při uplatňování tohoto práva nesmí ani rušit provoz společnosti víc, než je nutné, ani bránit ostatním společníkům při uplatňování téhož práva.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Společník má právo požadovat po ostatních společnících informace o jejich činnosti a vysvětlení kterékoliv záležitosti, která se týká společné činnosti.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Společník má právo být v dostatečném předstihu pravdivě informován o zamýšlených jednáních souvisejících se společnou činností.
Přidat komentář
Zrušit
12
Zákaz konkurence
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
Nastane-li skutečnost podle předchozího odstavce, mohou se ostatní společníci domáhat, aby se tento společník takového jednání zdržel.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
Jednal-li společník na vlastní účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby bylo jednání společníka prohlášeno za učiněné na společný účet. Jednal-li společník na cizí účet, mohou se ostatní společníci domáhat, aby jim bylo ve prospěch společného účtu postoupeno právo na odměnu nebo aby jim byla vydána odměna již poskytnutá. Tato práva zanikají, pokud nebyla uplatněna do tří měsíců ode dne, kdy se podnikatel o jednání dozvěděl, nejpozději však rok ode dne, kdy k jednání došlo.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Namísto práv podle čl. 12.3 této Smlouvy mohou ostatní společníci požadovat náhradu škody.
Přidat komentář
Zrušit
13
Přistoupení společníka
Přidat komentář
Zrušit
13.1
Přistoupení společníka ke společnosti je možné pouze se souhlasem všech společníků.
Přidat komentář
Zrušit
13.2
Přistoupení společníka se děje dodatkem k této Smlouvě nebo změnou stávajícího znění této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
14
Vyloučení společníka
Viz § 2740 občanského zákoníku.
Přidat komentář
Zrušit
14.1
Společník může být ze společnosti vyloučen, pokud:
Přidat komentář
Zrušit
14.1.1
závažně nebo opětovně (minimálně 3x) poruší některou povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy nebo ze zákona;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.2
společník přistoupil k návrhu na zahájení insolvenčního řízení, ve kterém se řeší jeho úpadek nebo hrozící úpadek;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.3
bylo o jeho majetku zahájeno insolvenční řízení na jeho návrh;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.4
bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku společníka;
Přidat komentář
Zrušit
14.1.5
omezení společníka ve svéprávnosti je důvodem pro vyloučení společníka jen tehdy, je-li tento jeho stav na újmu společnosti;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
15
Vystoupení společníka
Přidat komentář
Zrušit
15.1
Společník může ze společnosti vystoupit v těchto případech:
Přidat komentář
Zrušit
15.1.1
dohodnou-li se na tom písemně všichni společníci;
Přidat komentář
Zrušit
15.1.2
na základě písemné výpovědi. Výpovědní lhůta činí
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena poslednímu z ostatních účastníků doporučeným dopisem.
Přidat komentář
Zrušit
15.2
Společník nesmí ze společnosti vystoupit v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoli, a to i když byla dohodnuta výpovědní doba.
Přidat komentář
Zrušit
16
Majetkové vypořádání po zániku členství
Přidat komentář
Zrušit
16.1
Společník, jehož členství zaniklo, má právo, aby mu bylo vyúčtováno a vydáno vše, co mu ke dni zániku členství náleží. Podíl na majetku nabytém za trvání společnosti se mu vyplatí v penězích.
Přidat komentář
Zrušit
16.2
Společník při zániku členství vyúčtuje a vyrovná ostatním společníkům vše, k čemu byl vůči společnosti zavázán.
Přidat komentář
Zrušit
17
Dědění
Přidat komentář
Zrušit
17.1
Společenská smlouva
i pro dědice.
Přidat komentář
Zrušit
17.2
Zemře-li společník, aniž je ujednáno, že společenská smlouva platí i pro jeho dědice, zaniká společnost, měla-li dva společníky. Má-li společnost více společníků, má se za to, že ostatní společníci chtějí setrvat ve společnosti i nadále.
Přidat komentář
Zrušit
18
Doba, na kterou je společnost ujednána
Přidat komentář
Zrušit
18.1
Společnost je ujednána na dobu
.
Přidat komentář
Zrušit
19
Zánik společnosti
Přidat komentář
Zrušit
19.1
Podle zákona společnost zaniká, dohodnou-li se o tom společníci, splní-li se podmínky ujednané ve společenské smlouvě, uplyne-li doba, na kterou byla společnost ujednána, dosáhne-li se účelu, k němuž byla společnost zřízena, anebo stane-li se tento účel nemožným.
Přidat komentář
Zrušit
19.2
Společnost zaniká, nastane-li tato podmínka:
.
Přidat komentář
Zrušit
20
Majetkové vypořádání po zániku společnosti
Přidat komentář
Zrušit
20.1
Zanikne-li společnost, podá správce vyúčtování podle § 2734 nejpozději do dvou měsíců od jejího zániku.
Přidat komentář
Zrušit
20.2
Společníkům se vydá, co je jejich vlastnictvím, a společný majetek se rozdělí podle ustanovení o vypořádání spoluvlastnictví.
Přidat komentář
Zrušit
21
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
21.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
22
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
22.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
22.5
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
22.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
22.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.