Vytvořte si Úschovní či svěřeneckou smlouvu na míru

51452

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Přednastavení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o úschově

TATO SMLOUVA O ÚSCHOVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Složitel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Schovatel “)
( Složitel a Schovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě „Věc“ znamená:
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“) ,
společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy o velikosti ,
dále spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti .
Všechny shora vedené nemovité věci leží v katastrálním území , obec .
1.2. Všechny shora vedené nemovité věci jsou zapsány na listu (listech) vlastnictví č. pro katastrální území _____ , obec _____ u Katastrálního úřadu , Katastrální pracoviště .
+
2. Prohlášení stran
2.1. Složitel jako kupující se třetí osobou jako prodávající Kupní smlouvu ze dne
DD.MM.RRRR
.
2.2. Předmětem smlouvy podle odst. 2.1. je převod vlastnického práva třetí osoby k Věci na Složitele.
2.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za převod vlastnického práva k Věci bude hrazena prostřednictvím úschovy u Schovatele, který ji za podmínek této smlouvy vyplatí třetí osobě.
2.4. Celková částka ve smyslu čl. 2.3. činí + slovy . Část z této částky ve výši + slovy hrazena přímo Oprávněnému, třetí osobě či k rukám realitní kanceláře; na tuto částku se tedy tato smlouva nevztahuje a její úhrada či její vrácení je řešeno Smluvními stranami zvlášť.
+
3. Složení předmětu úschovy
3.1. Složitel se zavazuje složit finanční prostředky v celkové výši + slovy na účet úschovy následujícím způsobem:
3.1.1. Částku + slovy složí Složitel nejpozději
DD.MM.RRRR
z bezhotovostním převodem na účet úschovy Schovatele vedený u
název banky
, č. ú. pod variabilním symbolem .
3.2. Složitel zmocňuje Schovatele k převzetí celé částky podle předchozích odstavců do úschovy shora uvedeným způsobem a bere na vědomí, že bankovní účet úschovy je veden jako zvláštní neúročený účet určený pouze k úschově finančních prostředků Složitele a že po celou dobu trvání úschovy budou na tomto bankovním účtu uloženy pouze finanční prostředky složené Složitelem.
3.3. Složením částky se rozumí připsání částky na účet úschovy Schovatele.
3.4. O složení částky vystaví Schovatel Složiteli potvrzení, a to do
počet dnů
pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet úschovy. Toto potvrzení zašle na e-mailové adresy: .
+
4. Úschova listin
4.1. Součástí úschovy podle této Smlouvy úschova listin.
4.2. Smluvní strany se dohodly na tom a výslovně zmocňují Schovatele, aby Schovatel převzal do úschovy následující listiny:
4.2.1. ze dne
DD.MM.RRRR
;
přičemž s těmito listinami Schovatel naloží dle níže uvedené dohody Smluvních stran.
4.3. Schovatel se zavazuje listinu uvedenou v článku 4.2. na příslušný , a to do
počet dnů
pracovních dnů ode dne, co dojde ke složení částky ve smyslu čl. 3.1. . Schovatel si nechá podání listiny od příjemce listiny potvrdit.
+
5. Vyplacení úschovy
5.1. Schovatel se zavazuje vyplatit složené finanční prostředky z úschovy následujícím způsobem:
5.1.1. Částku ve výši + slovy se Schovatel zavazuje vyplatit na bankovní účet vedený u
název banky
, č. ú. pod variabilním symbolem . Schovatel se zavazuje tuto svoji povinnost splnit do
počet dnů
pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Složitelem dán pokyn k vyplacení finančních prostředků.
5.2. Schovatel je povinen vrátit složenou finanční částku na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude předloženo:
5.2.1. Písemné prohlášení Složitele, že žádá o vrácení uschované částky.
5.3. Nenastanou-li právní skutečnosti, kterými je podmíněno vyplacení finančních částek Schovatelem dle tohoto článku (tj. např. nebudou-li Schovateli předloženy požadované listiny), v době ani do
DD.MM.RRRR
, je Schovatel povinen vrátit složenou finanční částku, popřípadě její nevyplacenou část na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů od konce této doby.
+
6. Zánik smlouvy
6.1. Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li Složitelem ke složení celého ujednaného předmětu úschovy ve smyslu čl. 3. této smlouvy nejpozději do
DD.MM.RRRR
, zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy. Zároveň se Schovatel zavazuje vrátit jakoukoliv již složenou část předmětu úschovy na účet, ze kterého byla poukázána na úschovní účet, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od výše stanoveného data. Strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení této doby.
+
7. Prohlášení
7.1. Složitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že složené finanční prostředky nenabyl prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
+
8. Rozhodné právo
8.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5. Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků této Smlouvy po jejím podpisu obdržel 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____ _____ _____ _____ _____

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

JUDr. Bc. Milan Trávníček
JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Registrační číslo: 15791

„Působím jako advokát se všeobecným zaměřením. Zejména se však věnuji právu soukromému. “

Tip od právníka

  • Použijte, pokud advokát, realitní makléř či jiná osoba poskytuje klientům úschovy peněžních prostředků a úschovy listin.
  • K rozdílu mezi advokátní úschovou peněz a svěřeneckou smlouvou zde.
  • Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zde.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o úschově uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací