Vytvořte si Úschovní či svěřeneckou smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud advokát, realitní makléř či jiná osoba poskytuje klientům úschovy peněžních prostředků a úschovy listin.
  • K rozdílu mezi advokátní úschovou peněz a svěřeneckou smlouvou zde.
  • Placení ceny za převod družstevního podílu v bytovém družstvu zde.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o úschově

Tuto smlouvu uzavírá
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Svěřeneckou smlouvu uzavírá jen složitel, schovatel a oprávněný. Úschovní smlouvu uzavírá jen složitel a schovatel.
Tuto smlouvu uzavíráte v souvislosti s
TATO SMLOUVA O ÚSCHOVĚ (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Složitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Složitel“)
a
Schovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Schovatel“)
( Složitel a Schovatel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Předmětem kupní smlouvy nebo vypořádání je
Zvolte typ nemovitosti
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Věc“ znamená:
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“),
společně se spoluvlastnickým podílem na společných částech Budovy o velikosti ,
dále spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti .
Všechny shora vedené nemovité věci leží v katastrálním území , obec .
1.2
Všechny shora vedené nemovité věci jsou zapsány na listu (listech) vlastnictví č. pro katastrální území _____, obec _____ u Katastrálního úřadu , Katastrální pracoviště .
Byla či bude část kupní ceny zaplacena prodávajícímu (např. jako rezervační poplatek)?
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
Prodávajícímu může být cena zaplacena přímo k jeho rukám, nebo také k rukám realitní kanceláře, která prodávající při prodeji zastupuje.
2
Prohlášení stran
2.1
Složitel jako kupující se třetí osobou jako prodávající Kupní smlouvu ze dne .
2.2
Předmětem smlouvy podle odst. 2.1 je převod vlastnického práva třetí osoby k Věci na Složitele.
2.3
Smluvní strany se dohodly na tom, že kupní cena za převod vlastnického práva k Věci bude hrazena prostřednictvím úschovy u Schovatele, který ji za podmínek této smlouvy vyplatí třetí osobě.
2.4
Celková částka ve smyslu čl. 2.3 činí + slovy. Část z této částky ve výši + slovy hrazena přímo Oprávněnému, třetí osobě či k rukám realitní kanceláře; na tuto částku se tedy tato smlouva nevztahuje a její úhrada či její vrácení je řešeno Smluvními stranami zvlášť.
3
Složení předmětu úschovy
3.1
Složitel se zavazuje složit finanční prostředky v celkové výši + slovy na účet úschovy následujícím způsobem:
3.1.1
Částku + slovy složí Složitel nejpozději z bezhotovostním převodem na účet úschovy Schovatele vedený u název banky, č. ú. pod variabilním symbolem .
3.2
Složitel zmocňuje Schovatele k převzetí celé částky podle předchozích odstavců do úschovy shora uvedeným způsobem a bere na vědomí, že bankovní účet úschovy je veden jako zvláštní neúročený účet určený pouze k úschově finančních prostředků Složitele a že po celou dobu trvání úschovy budou na tomto bankovním účtu uloženy pouze finanční prostředky složené Složitelem.
3.3
Složením částky se rozumí připsání částky na účet úschovy Schovatele.
3.4
O složení částky vystaví Schovatel Složiteli potvrzení, a to do počet dnů pracovních dnů ode dne připsání peněz na účet úschovy. Toto potvrzení zašle na e-mailové adresy: .
4
Úschova listin
4.1
Součástí úschovy podle této Smlouvy úschova listin.
4.2
Smluvní strany se dohodly na tom a výslovně zmocňují Schovatele, aby Schovatel převzal do úschovy následující listiny:
4.2.1
ze dne ;
přičemž s těmito listinami Schovatel naloží dle níže uvedené dohody Smluvních stran.
4.3
Schovatel se zavazuje listinu uvedenou v článku 4.2 na příslušný , a to do počet dnů pracovních dnů ode dne, co dojde ke složení částky ve smyslu čl. 3.1. Schovatel si nechá podání listiny od příjemce listiny potvrdit.
5
Vyplacení úschovy
5.1
Schovatel se zavazuje vyplatit složené finanční prostředky z úschovy následujícím způsobem:
5.1.1
Částku ve výši + slovy se Schovatel zavazuje vyplatit na bankovní účet vedený u název banky, č. ú. pod variabilním symbolem . Schovatel se zavazuje tuto svoji povinnost splnit do počet dnů pracovních dnů ode dne, kdy mu bude Složitelem dán pokyn k vyplacení finančních prostředků.
5.2
Schovatel je povinen vrátit složenou finanční částku na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude předloženo:
5.2.1
Písemné prohlášení Složitele, že žádá o vrácení uschované částky.
5.3
Nenastanou-li právní skutečnosti, kterými je podmíněno vyplacení finančních částek Schovatelem dle tohoto článku (tj. např. nebudou-li Schovateli předloženy požadované listiny), v době ani do , je Schovatel povinen vrátit složenou finanční částku, popřípadě její nevyplacenou část na účet, ze kterého byla finanční částka poukázána, nejpozději do deseti kalendářních dnů od konce této doby.
6
Zánik smlouvy
6.1
Smluvní strany se dohodly, že nedojde-li Složitelem ke složení celého ujednaného předmětu úschovy ve smyslu čl. 3 této smlouvy nejpozději do , zanikají všechna práva a povinnosti z této smlouvy. Zároveň se Schovatel zavazuje vrátit jakoukoliv již složenou část předmětu úschovy na účet, ze kterého byla poukázána na úschovní účet, a to nejpozději do deseti kalendářních dnů od výše stanoveného data. Strany se mohou písemně dohodnout na prodloužení této doby.
7
Prohlášení
7.1
Složitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že složené finanční prostředky nenabyl prostřednictvím trestné činnosti, a to žádným způsobem ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.
8
Rozhodné právo
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2402 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9
Závěrečná ustanovení
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v tolika stejnopisech, aby každý z účastníků této Smlouvy po jejím podpisu obdržel 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.