Vytvořte si Smlouvu o vedení účetnictví na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Smlouva o vedení účetnictví

TATO SMLOUVA O VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Účetním je
Jméno:
IČO:
Místo podnikání:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Účetní“)
a
Klient vede
Klientem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Klient“)
( Účetní a Klient dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Je účetní certifikovaný daňový poradce?
Pouze certifikovaný daňový poradce může přímo zpracovávat účetní, mzdovou a daňovou agendu. Pokud není účetní certifikovaný daňový poradce, může zpracovávat podklady pro uvedenou agendu.
1
Předmět Smlouvy
1.1
Účetní se zavazuje pro Klienta za podmínek uvedených v této Smlouvě:
1.1.1
zpracovávat účetní agendu;
1.1.2
zpracovávat mzdovou agendu;
1.1.3
zpracovávat daňovou agendu;
1.1.4
poskytovat odborné konzultace v oblasti účetnictví a daní;
1.1.5
vystavovat účetní a daňové doklady (zejména faktury a pokladní doklady);
1.1.6
vést pokladnu;
1.1.7
vést skladovou evidenci.
1.2
Klient se zavazuje platit Účetnímu za činnosti uvedené v čl. 1.1 této Smlouvy odměnu, a to za podmínek dále uvedených v této Smlouvě.
2
Daňová agenda
2.1
V rámci zpracovávání daňové agendy se Účetní zavazuje pro Klienta zpracovávat:
2.1.1
přiznání k dani z přidané hodnoty za příslušné zdaňovací období;
2.1.2
přiznání k dani z příjmu;
2.1.3
přiznání k silniční dani za příslušné zdaňovací období;
2.1.4
přiznání ke spotřební dani za příslušné zdaňovací období;
2.1.5
přiznání k dani z nemovitostí za příslušné zdaňovací období.
2.2
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z přidané hodnoty nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z přidané hodnoty nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
2.3
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z příjmu nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z příjmu nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
2.4
Klient je povinen předat podklady pro zpracování silniční daně nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k silniční dani nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
2.5
Klient je povinen předat podklady pro zpracování spotřební daně nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k spotřební dani nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
2.6
Klient je povinen předat podklady pro zpracování daně z nemovitostí nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z nemovitostí nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před zákonným termínem úhrady daňové povinnosti.
2.7
Účetní se zavazuje předat veškeré podklady uvedené v tomto článku v formě.
2.8
Klient není povinen předat Účetnímu podklady, které má již Účetní z jakéhokoliv důvodu u sebe nebo které pro Klienta zpracovával přímo Účetní.
2.9
Smluvní strany ujednávají, že příslušná daňová přiznání bude podávat příslušnému správci daně , a to vždy ve lhůtě počet dnů dní od schválení daného daňového přiznání Klientem.
2.10
Schválení daňového přiznání Klientem před jeho zasláním správci daně se nevyžaduje, pokud by nebyl souhlas poskytnut nejpozději poslední den zákonné lhůty pro podání daného daňového přiznání.
3
Účetní závěrka a účetní knihy
3.1
Účetní se zavazuje vést pro Klienta účetní knihy.
3.2
Účetní se zavazuje zpracovat pro Klienta účetní závěrku za každý hospodářský rok. Pro účely této Smlouvy se účetní závěrkou rozumí:
3.2.1
inventurní soupisy;
3.2.2
uzavřené účetní knihy za dané období.
3.3
Klient je povinen předat Účetní(mu) podklady pro zpracování účetní závěrky nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta a Účetní se zavazuje předat přiznání k dani z příjmu nejpozději počet dnů pracovní(ch) dny (dní) před uplynutím zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmu Klienta.
3.4
Účetní se zavazuje předat jím zpracovanou účetní závěrku v formě.
4
Mzdová agenda
4.1
Klient je povinen předat podklady pro zpracování kompletní mzdové agendy pro každého jednoho zaměstnance do . pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají, a Účetní se zavazuje předat kompletní mzdovou agendu pro každého jednoho zaměstnance nejpozději do . pracovního dne v měsíci následujícím po měsíci, za který se mzdy zpracovávají.
5
Kontrola podkladů
5.1
Účetní povinnost formálně kontrolovat Klientem předané podklady a má povinnost bezodkladně Klienta upozornit na formální vady jím předaných podkladů.
5.2
Podklady označené Účetním za vadné má právo Účetní užít až na základě výslovného pokynu Klienta danému Účetnímu po upozornění na vadu takového podkladu.
5.3
Do lhůt uvedených pro Účetního v této Smlouvě se nezapočítává doba od sdělení vady podkladů Klientovi po doručení pokynu Klienta ohledně daného vadného podkladu Účetnímu.
6
Způsob předání
6.1
Podklady v písemné podobě Účetní Klientovi .
6.2
Klient se zavazuje předávat podklady pro Účetního v podobě. Podklady v písemné podobě Klient Účetnímu .
7
Zmocnění
7.1
Za účelem podávání daňových přiznání podle odst. 2.9 této Smlouvy se Klient zavazuje udělit Účetnímu písemnou plnou moc spolu s uzavřením této Smlouvy. Plná moc zaniká bez dalšího spolu se zánikem účinnosti této Smlouvy. Pokud Klient odvolá plnou moc před zánikem účinnosti této Smlouvy, pozbývá spolu s plnou mocí účinnost i ustanovení odst. 2.9 této Smlouvy.
8
Odměna
8.1
Klient se zavazuje zaplatit Účetnímu:
8.1.1
paušální částku + slovy za každý započatý kalendářní měsíc poskytování služeb na základě této Smlouvy;
8.1.2
do paušální odměny ve smyslu čl. 8.1.1 této Smlouvy nespadají následující činnosti, které budou Účetním vyúčtovány zvlášť: popis činnosti;
8.1.3
částku + slovy za každou zaúčtovanou účetní položku, zejména přijatou a vydanou fakturu, pokladní doklad, interní účetní doklad a řádek bankovního výpisu;
8.1.4
částku + slovy za každý vyhotovený účetní doklad, zejména přijatou nebo vydanou fakturu nebo pokladní doklad;
8.1.5
částku + slovy za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě pracovní smlouvy;
8.1.6
částku + slovy za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o pracovní činnosti;
8.1.7
částku + slovy za každé zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance vykonávajícího práci pro Klienta na základě dohody o provedení práce;
8.1.8
částku + slovy za každé zpracování daňového přiznání k dani z příjmu Klienta;
8.1.9
částku + slovy za každé zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty;
8.1.10
částku + slovy za každé zpracování daňového přiznání k silniční dani;
8.1.11
částku + slovy za každé zpracování daňového přiznání ke spotřební dani;
8.1.12
částku + slovy za každé zpracování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí;
8.1.13
částku + slovy za každé zpracování účetní závěrky;
8.1.14
částku + slovy za každou poskytování poradenství a konzultací
(dále společně jako „Odměna“).
8.2
V případě, že Klient čerpá a/nebo bude čerpat dotace a čerpání dotace je spojeno s povinností vyúčtovat danou dotaci jejímu poskytovateli, zvyšuje se Odměna za plnění Účetního poskytnuté Klientovi ve věci spojené s dotací o %.
9
Platební podmínky
9.1
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny DPH.
9.2
Odměna bude vyúčtována vždy společně za .
9.3
Odměna je splatná vždy . dne od konce období uvedeného v odst. 9.2 této Smlouvy.
9.4
Klient se zavazuje platit Odměnu v sídle .
9.5
Účetní má povinnost vystavit na Odměnu řádný daňový doklad – fakturu, jejíž údaje budou shodné s údaji uvedenými v této Smlouvě, a takový daňový doklad – fakturu doručit Klientovi.
9.6
Účetní má právo doručit daňový doklad – fakturu i v elektronické podobě prostřednictvím e-mailové zprávy.
10
Trvání a ukončení Smlouvy
10.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu .
10.2
Kterákoliv Smluvní strana má právo tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou , která počíná běžet , ve kterém je výpověď doručena druhé Smluvní straně.
Účetní má odpovídat za škodu
Jak bude zhotovitel díla odpovídat za škodu způsobenou objednateli špatně provedeným dílem?
11
Odpovědnost za škodu
11.1
Smluvní strany tímto ujednávají limitaci náhrady škody neúmyslně způsobené Účetním Klientovi porušením jakékoliv povinnosti Účetního uvedené v této Smlouvě do celkové výše + slovy.
12
Smluvní pokuta
12.1
V případě, že se Klient dostane do prodlení se zaplacením Odměny nebo její části podle článku 9 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Účetnímu smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení příslušné částky.
12.2
V případě, že se Účetní dostane do prodlení s předáním jakéhokoliv jednoho plnění podle této Smlouvy, zavazuje se Klientovi zaplatit smluvní pokutu ve výši + slovy za každý den prodlení až do předání daného plnění.
12.3
V případě, že Účetní poruší jakoukoliv svou povinnost mlčenlivosti uvedenou v článku 13 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši + slovy za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
12.4
Smluvní pokuta náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo požadovat náhradu škody od druhé Smluvní strany.
13
Důvěrnost
13.1
Účetní se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
13.1.1
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
13.1.2
databázi zákazníků Klienta ani kontakty na ně,
13.1.3
cenovou politiku Klienta,
13.1.4
marketingovou strategii Klienta,
13.1.5
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Klienta,
13.1.6
způsob fungování podniku Klienta,
13.1.7
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Klienta
(dále jen „Důvěrná informace“).
13.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 13.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
13.2.1
Klient udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
13.2.2
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci,
13.2.3
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
13.2.4
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
13.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
13.4
Klient tímto dává Účetnímu souhlas k tomu, aby jej uváděl jako svého zákazníka.
13.5
Účetní bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství Klienta.
13.6
Smluvní strany prohlašují, že za účelem ochrany osobních údajů při jejich zpracovávání Účetním, jakožto zpracovatelem, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) uzavřena zvláštní smlouva o zpracování osobních údajů.
14
Vyšší moc
14.1
Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly.
14.2
Za vyšší moc je pro účely této Smlouvy považována každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možno předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, záplavy, válka, stávka nebo jiné události, které jsou mimo jakoukoliv kontrolu Smluvních stran.
14.3
Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazků podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci.
15
Rozhodné právo
15.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
16
Závěrečná ustanovení
16.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
16.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
16.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
16.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
16.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
16.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
16.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
16.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
_____________________________________
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)