Vytvořte si Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem nebo akciovou společností a jejím členem představenstva nebo statutárním ředitelem.
  • Podle stanoviska odborné komise pro rekodifikaci jednatel nebo člen představenstva nemůže být zároveň zaměstnancem dané společnosti, pokud i přesto chcete, aby byl zaměstnancem, použijte Pracovní smlouvu.
  • Bez písemné smlouvy nemůže jednatel nebo člen představenstva brát odměnu za výkon funkce.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Statutární orgán“)
a
Firma:
IČO:
Sídlo:
Za kterou jedná:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Společnost“)
( Statutární orgán a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Předmět Smlouvy
1.1
Statutární orgán se zavazuje vykonávat pro Společnost funkci za podmínek uvedených v této Smlouvě.
2
Práva a povinnosti Smluvních stran
2.1
Statutární orgán se zavazuje vykonávat činnost podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a loajalitou ke Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti, se společenskou smlouvou (resp. zakladatelskou listinou), se všemi právními předpisy a závaznými pokyny valné hromady Společnosti a způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku.
2.2
Společnost je povinna poskytnout Statutárnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho působnosti.
2.3
Statutární orgán v rámci výkonu funkce statutárního orgánu Společnosti je povinen zejména:
2.3.1
zastupovat Společnost navenek vůči třetím osobám ve všech jejích záležitostech,
2.3.2
zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti,
2.3.3
svolávat valnou hromadu Společnosti a vykonávat její rozhodnutí v případě, že nejsou v rozporu s příslušnými právními předpisy,
2.3.4
zajišťovat řádně vedení účetnictví Společnosti včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek Společnosti,
2.3.5
řádně hospodařit s prostředky Společnosti a chránit majetek Společnosti,
2.3.6
plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti.
3
Zákaz konkurence
3.1
Statutární orgán je povinen dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 199 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen informovat dozorčí radu, je-li zřízena, jinak valnou hromadu Společnosti o možném střetu jeho zájmů se zájmy Společnosti, totéž platí obdobně i pro možný střet zájmů osob Statutárnímu orgánu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
4
Náklady
4.1
Účelné vynaložené náklady Statutárního orgánu vzniklé při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce podle této Smlouvy hradí .
5
Dovolená
5.1
Smluvní strany ujednávají, že Statutární orgán má právo čerpat dovolenou v celkové délce v každém jednom kalendářním roce.
5.2
Statutární orgán právo na odměnu podle odst. této Smlouvy za dobu čerpání dovolené.
6
Trvání a ukončení Smlouvy
6.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce jednatele Společnosti, a skončením výkonu uvedené funkce ve Společnosti tato Smlouva bez dalšího zaniká.
6.2
Před uplynutím doby trvání této Smlouvy uvedené výše v tomto článku mohou Smluvní strany tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran; ukončení Smlouvy v tomto případě nemá vliv na trvání funkce Statutárního orgánu.
7
Důvěrnost
7.1
Statutární orgán se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s výkonem funkce u Společnosti, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Společnost, (ii) databázi zákazníků Společnosti ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Společnosti, (iv) marketingovou strategii Společnosti, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Společnosti, (vi) způsob fungování závodu Společnosti, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Společnosti (dále jen „Důvěrná informace“).
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Společnost udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci výkonu funkce u Společnosti a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
8
Rozhodné právo
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 59 násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
9
Závěrečná ustanovení
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____ _____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.