Vytvořte si Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Lukáš Hojdn, AK UP legal s.r.o., recepce

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete uzavřít smlouvu mezi společností s ručením omezeným a jejím jednatelem nebo akciovou společností a jejím členem představenstva nebo statutárním ředitelem.
  • Podle stanoviska odborné komise pro rekodifikaci jednatel nebo člen představenstva nemůže být zároveň zaměstnancem dané společnosti, pokud i přesto chcete, aby byl zaměstnancem, použijte Pracovní smlouvu.
  • Bez písemné smlouvy nemůže jednatel nebo člen představenstva brát odměnu za výkon funkce.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu

TATO SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Statutární orgán“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Firma:
Přidat komentář
Zrušit
IČO:
Přidat komentář
Zrušit
Sídlo:
Přidat komentář
Zrušit
Za kterou jedná:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Společnost“)
Přidat komentář
Zrušit
( Statutární orgán a Společnost dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Statutární orgán se zavazuje
vykonávat pro Společnost funkci
za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
2
Práva a povinnosti Smluvních stran
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Statutární orgán se zavazuje vykonávat činnost podle této Smlouvy s péčí řádného hospodáře a loajalitou ke Společnosti, a to v souladu se zájmy Společnosti, se společenskou smlouvou (resp. zakladatelskou listinou), se všemi právními předpisy a závaznými pokyny valné hromady Společnosti a způsobem jednání zapsaným v obchodním rejstříku.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Společnost je povinna poskytnout Statutárnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému výkonu jeho působnosti.
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Statutární orgán v rámci výkonu funkce statutárního orgánu Společnosti je povinen zejména:
Přidat komentář
Zrušit
2.3.1
zastupovat Společnost navenek vůči třetím osobám ve všech jejích záležitostech,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.2
zajišťovat řádné obchodní vedení Společnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.3
svolávat valnou hromadu Společnosti a vykonávat její rozhodnutí v případě, že nejsou v rozporu s příslušnými právními předpisy,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.4
zajišťovat řádně vedení účetnictví Společnosti včetně zajištění vypracování řádných a mimořádných účetních závěrek Společnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.5
řádně hospodařit s prostředky Společnosti a chránit majetek Společnosti,
Přidat komentář
Zrušit
2.3.6
plnit další povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy nebo vnitřními předpisy Společnosti.
Přidat komentář
Zrušit
3
Zákaz konkurence
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Statutární orgán je povinen dodržovat zákaz konkurence dle ust. § 199 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a je povinen informovat dozorčí radu, je-li zřízena, jinak valnou hromadu Společnosti o možném střetu jeho zájmů se zájmy Společnosti, totéž platí obdobně i pro možný střet zájmů osob Statutárnímu orgánu blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.
Přidat komentář
Zrušit
4
Náklady
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Účelné vynaložené náklady Statutárního orgánu vzniklé při plnění povinností vyplývajících z výkonu funkce podle této Smlouvy hradí
.
Přidat komentář
Zrušit
5
Dovolená
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Smluvní strany ujednávají, že Statutární orgán má právo čerpat dovolenou v celkové délce
v každém jednom kalendářním roce.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Statutární orgán
právo na odměnu podle odst. této Smlouvy za dobu čerpání dovolené.
Přidat komentář
Zrušit
6
Trvání a ukončení Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
6.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu výkonu funkce jednatele Společnosti, a skončením výkonu uvedené funkce ve Společnosti tato Smlouva bez dalšího zaniká.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Před uplynutím doby trvání této Smlouvy uvedené výše v tomto článku mohou Smluvní strany tuto Smlouvu ukončit pouze písemnou dohodou obou Smluvních stran; ukončení Smlouvy v tomto případě nemá vliv na trvání funkce Statutárního orgánu.
Přidat komentář
Zrušit
7
Důvěrnost
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Statutární orgán se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s výkonem funkce u Společnosti, zejména nezpřístupní ani nepoužije (i) žádnou takovou informaci obsaženou v jakékoliv smlouvě nebo dohodě, jejíž smluvní stranou je Společnost, (ii) databázi zákazníků Společnosti ani kontakty na ně, (iii) cenovou politiku Společnosti, (iv) marketingovou strategii Společnosti, (v) informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích Společnosti, (vi) způsob fungování závodu Společnosti, (vii) strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry Společnosti (dále jen „Důvěrná informace“).
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy (i) Společnost udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace; (ii) právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci; (iii) takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci výkonu funkce u Společnosti a/nebo kdy (iv) je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
Přidat komentář
Zrušit
8
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 59 násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
9
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____ _____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Lukáš Hojdn | AK UP legal s.r.o., recepce
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.