Vytvořte si Smlouvu o výpůjčce na míru

49197

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o výpůjčce

TATO SMLOUVA O VÝPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Půjčitel ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Vypůjčitel ")
( Půjčitel a Vypůjčitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako "Smluvní strana")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Definice
1.1. V této Smlouvě "Věc" znamená značky , model , VIN: , SPZ: , číslo technického průkazu: , barva .
2. Předmět smlouvy
2.1. Půjčitel tím přenechává Vypůjčiteli Věc k bezplatnému užívání a Vypůjčitel Věc jako výpůjčku přijímá a zavazuje se Půjčiteli Věc vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
2.2. Půjčitel půjčuje Věc Vypůjčiteli k užívání přiměřeným povaze věci.
2.3. Vypůjčitel právo Věc přenechat do užívání další osobě.
3. Předání věci
3.1. Půjčitel předá Věc Vypůjčiteli .
3.2. Předání a převzetí Věci stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
4. Vrácení Věci
4.1. Vypůjčitel se zavazuje Věc vrátit Půjčiteli nejpozději dne
DD.MM.RRRR
.
4.2. Věc bude vrácena v místě na .
5. Smluvní pokuta
5.1. V případě, že se Vypůjčitel dostane do prodlení s vrácením Věci podle článku 4. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Půjčiteli smluvní pokutu ve výši + slovy za každý den prodlení až do vrácení Věci.
6. Rozhodné právo
6.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
7.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
7.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
7.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
7.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
7.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
7.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
7.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
  • • Provedeme kontrolu řádné identifikace smluvních stran a kontrolu toho, zda si Vámi předvolené atributy smlouvy neodporují. • Provedeme kontrolu specifikace věcí, které mají být předmětem smlouvy. • Provedeme kontrolu existence dalších specifických podmínek platnosti smlouvy o výpůjčce. • Posoudíme, zda by ve Vašem konkrétním případě nebyl efektivnější jiný právní postup či jinak zvolené předvolby. • Bude-li nám ve smlouvě něco praktického chybět, doporučíme její doplnění či úpravu.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Pavel Kosař, advokátní kancelář UP Legal
Registrační číslo: 17223

„Jsem advokát a rozhodce s generální praxí a specializací na smluvní právo a veškeré právní vztahy k nemovitostem.“

Tip od právníka

  • Použijte, pokud vypůjčujete nějakou věc (např. vozidlo, stroje či jiné věci).
  • Pozor, výpůjčka je klasicky bezúplatný právní institut.
  • Dbejte na pečlivé vymezení předmětu výpůjčky a případné pokyny k užívání věci, zejména pak v případech, kdy má věc nějaká specifika odlišná od ostatních věcí podobného druhu (nefunkční řazení, slabá autobaterie, speciální napaječ atd.).
  • I přesto, že je úprava smlouvy o výpůjčce dispozitivní úpravou a strany si mohou většinu věcí ujednat, dbejte na to, aby si Vámi zvolená ustanovení neodporovala, případně aby nebyla ve vztahu k předmětu smlouvy nepřiměřeně přísná (např. příliš vysoká smluvní pokuta při porušení povinností příkazce atd.). Pak by taková ustanovení mohla být neplatná.
  • Pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku, použijte Smlouvu o zápůjčce
  • Pokud chcete, aby Vám za užívání věci někdo platil, použijte Nájemní smlouvu.
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o výpůjčce uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací