Vytvořte si Smlouvu o vytvoření autorského díla spoluautory

27715

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Mgr. Jiří Vopička, advokát
Garance  Aktuální
1

Nastavení

Přednastavení smlouvy

Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory

TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ AUTORSKÉHO DÍLA SPOLUAUTORY (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Autor A ")
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako " Autor B ")
( Autor A , Autor B dále též společně jako „Spoluautoři“ a každý jednotlivě jako "Spoluautor")
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Předmět smlouvy
1.1 Předmětem této smlouvy je zejména vzájemná úprava práv a povinností Spoluautorů a to jak mezi nimi samotnými tak navenek v souvislosti s vytvořeným společným autorským dílem Spoluautorů specifikovaným níže (dále jako „autorské dílo“).
1.2 Dílo dle odstavce 1.1 je dílem autorským ve smyslu Autorského zákona.
2 Autorské dílo
2.1 Autorským dílem ve smyslu článku 1 této Smlouvy se rozumí originální počítačový program, jehož obsahem je (dále jen „software“).
3 Tvůrčí přínosy
3.1 Spoluautoři s ohledem na rozsah, druh i náročnost činnosti, kterou se na vytvoření díla spolupodíleli, podpisem této smlouvy stvrzují, že:
Autor A se na vzniku software podílel těmito činnostmi:
- ;
Autor B se na vzniku software podílel těmito činnostmi:
- ;
4 Finanční příspěvek
4.1 Spoluautoři dále, s ohledem na veškeré náklady a výdaje s tvorbou díla spojené, podpisem této Smlouvy stvrzují, že:
Autor A se na vzniku software podílel svými vlastními financemi ve výši
částka
.
Autor B se na vzniku software podílel svými vlastními financemi ve výši
částka
.
5 Tvůrčí podíly
5.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v článku 3 a 4 této smlouvy se Spoluautoři dohodli na určení svých tvůrčích příspěvků a tedy spoluautorských podílů ve smyslu ust. § 8 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona takto:
Autorovi A náleží % podíl z výnosů z autorských práv k software.
Autorovi B náleží % podíl z výnosů z autorských práv k software.
6 Práva a povinnosti spoluautorů
6.1 Všichni Spoluautoři mají právo podílet se na rozhodování o nakládání se software.
6.2 K postoupení práva k výkonu majetkových autorských práv k software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.3 K udělení výhradní licence k software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.4 K udělení nevýhradní licence k software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.5 K udělení práva poskytnout podlicenci třetí osobě k software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.6 Ke změně software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.7 V případě jakéhokoliv jiného nakládání se software je třeba souhlasu Spoluautorů.
6.8 Osobnostní autorská práva spoluautorů ve smyslu Autorského zákona, vzniklá vytvořením díla jsou mezi autory nepřevoditelná a autorství se nelze vzdát. Vyloučený je také převod osobnostních autorských práv na jakoukoliv třetí osobu a to i v případě dědictví. Majetková autorská práva jsou převoditelná za podmínek dle této smlouvy a jsou také předmětem dědictví.
7 Důvěrnost
7.1 Každý ze Spoluautorů se zavazuje, že nezpřístupní, ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní, ani nepoužije:
žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě,
databázi zákazníků ostatních Spoluautorů ani kontakty na ně,
cenovou politiku ostatních Spoluautorů,
marketingovou strategii ostatních Spoluautorů,
informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích ostatních Spoluautorů,
způsob fungování podniku ostatních Spoluautorů,
strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry ostatních Spoluautorů.
(dále jen „Důvěrná informace“).
7.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 7.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy
Spoluautor udělil předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace,
právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informac,
takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy,
je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno,
7.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
8 Smluvní pokuta
8.1 Spoluautoři se dohodli, že v případě, že jakýkoliv ze Spoluautorů poruší jakoukoliv povinnost sjednanou v této Smlouvě, je příslušný Spoluautor povinen zaplatit osatním Spoluautorům dohromady smluvní pokutu ve výši
částka
za každý takový případ.
8.2 V případě porušení povinností vyplývajících z článku 7 této smlouvy některým ze Spoluautorů je tento Spoluautor povinen ostatním Spoluautorům zaplatit smluvní pokutu ve výši
částka
a předat veškerý tím získaný prospěch. Tím nejsou dotčeny nároky na náhradu škody ostatních Spoluautorů.
8.3 Smluvními pokutami podle této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
9 Odměna za tvůrčí příspěvky
9.1 S ohledem na Autorským zákonem dané společné a nerozdílné postavení Spoluautorů musí být v případě jejich rozhodnutí o nakládání se software jeho nezbytnou součástí také jejich vzájemná dohoda o způsobu úhrady odměny za jejich tvůrčí příspěvky a její splatnost.
9.2 Odměna Spoluautorů v souvislosti s poskytnutím licence k software musí být před rozdělením mezi Spoluautory vždy poukazována pouze na samostatný účet tak, aby bylo možné tyto prostředky jednoznačně identifikovat.
9.3 Spoluautoři jsou povinni si za účelem úhrady jejich odměny za tvůrčí příspěvky navzájem na výzvu sdělovat úplné a pravdivé informace o výši a datu úhrady odměny obdržené za poskytnutí majetkových autorských práv od třetích osob.
10 Rozhodné právo
10.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 121/2000 Sb., Autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
11 Závěrečná ustanovení
11.1 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
11.2 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
11.3 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Spoluautory ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
11.4 Pokud není stanoveno jinak, každé oznámení, pokyn, výzva, sdělení, potvrzení nebo jakékoliv jiné oznámení, jež má být podle této smlouvy učiněno, se bude považovat za řádně učiněné, jestliže bude učiněno:
- písemně, podepsáno odesílatelem a doručeno na adresy ostatních spoluautorů uvedené v záhlaví této smlouvy, nebo na jiné adresy, jež každý Spoluautor může ve formě oznámení podle tohoto odstavce oznámit jinému Spoluautorovi.
- elektronicky emailem na emailové adresy jednotlivých Spoluautorů, uvedené v záhlaví této smlouvy.
11.5 Spoluautoři se dohodli, že veškeré informace, které se dozví v souvislosti s touto smlouvou, budou považovány za důvěrné. Spoluautoři se zavazují učinit veškerá opatření k tomu, aby se o důvěrných informacích nedověděly třetí osoby. Autor je oprávněn poskytnout důvěrné informace třetí osobě jen se souhlasem všech ostatních Spoluautorů.
11.6 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Spoluautory.
11.7 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každý Spoluautor obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
11.8 Každá ze Spoluautorů nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
11.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Spoluautory.
11.10 Spoluautoři si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Můžete si vygenerovat tuto smlouvu jen za 199 CZK nebo si za stejnou cenu aktivovat měsíční členství. V něm máte 5 smluv zdarma s možností je jakkoliv upravovat.

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Jiří Vopička
Mgr. Jiří Vopička, advokát

„Svým klientům poskytuji komplexní právní služby od prvotní analýzy po exekuční vymáhání jejich nároků. Základem je výborná znalost platné právní úpravy a profesionální přístup. Kladu důraz na efektivní, rychlé a nejméně nákladné řešení.“

Tip od právníka

V návaznosti na tuto smlouvou mohou spoluautoři využít  licenční smlouvu v aplikaci Legito k tomu, aby umožnili nakládat s dílem třetí osobě nebo některému ze spoluautorů.

Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o vytvoření autorského díla spoluautory uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací