Vytvořte si Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu a poskytnutí licence

TATO SMLOUVA O VYTVOŘENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU A POSKYTNUTÍ LICENCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Objednatelem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednatel“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Výkonným umělcem je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Umělec“ nebo též „Výkonný umělec“)
Přidat komentář
Zrušit
( Objednatel a Umělec dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
1
Vymezení pojmů
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Uměleckým výkonem“ se pro účely této Smlouvy rozumí ve smyslu § 67 autorského zákona výkon
.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
Činnost Umělce podle této Smlouvy spočívá v podílení se na vytvoření Díla. „Dílem“ se pro účely této Smlouvy rozumí
s názvem
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
Podrobnější identifikace Díla:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.1
autor:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.2
režie:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.3
scénář:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.4
výtvarník scény:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.5
kostymér:
Přidat komentář
Zrušit
1.3.6
hudební doprovod/kapela/skupina:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
, přičemž účelem vytvoření Uměleckého výkonu je jeho zařazení do Díla.
Přidat komentář
Zrušit
1.4
Uměleckým výkonem je tedy přesněji:
Přidat komentář
Zrušit
1.4.1
v rámci Díla nastudování a opakované vytváření (provádění, ztvárnění a realizace) herecké role označené
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
1.5
Šatnou“ se pro účely této Smlouvy rozumí místnost/prostor, která/který slouží zejména k převlékání. Šatna musí být čistá, osvětlená a uzamykatelná. Šatna bude vybavená elektrickou přípojkou na 220 V, věšákem, židlemi, stolem, zrcadlem
.
Přidat komentář
Zrušit
1.6
Detailnější popis Uměleckého výkonu, technické požadavky a podmínky, za kterých se Umělec zavazuje provést Umělecký výkon, případně další podmínky, tvoří přílohu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
2
Předmět smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Umělec se touto Smlouvou zavazuje vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Umělecký výkon a Objednatel se zavazuje za Umělecký výkon zaplatit/platit Umělci odměnu, a to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
Přidat komentář
Zrušit
3
Podmínky plnění
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Umělec se zavazuje Umělecký výkon vytvořit podle svých nejlepších schopností a dovedností.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Místo provedení Uměleckého výkonu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Termín provedení Uměleckého výkonu
.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Umělec se zavazuje provést Umělecký výkon na předem sjednaném místě v předem domluveném termínu. Umělec se zavazuje dostavit se na sjednané místo ve stavu, který umožní provedení Uměleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
Nemůže-li se Umělec zúčastnit se závažných důvodů Uměleckého výkonu či zkoušek a jiných povinností souvisejících, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele a řádně doložit důvod své nepřítomnosti. Závažným důvodem se rozumí důvody způsobené vyšší mocí a důvody, které Umělec nemohl předvídat ani jim zabránit, např. nemoc, úraz apod. Případnou nemoc musí doložit písemným potvrzením lékaře.
Přidat komentář
Zrušit
3.6
Umělec je povinen vytvořit Umělecký výkon ve spolupráci s případnými dalšími výkonnými umělci (budou-li součástí Díla) a autory Díla a na základě scénáře k Dílu dále a podle pokynů režiséra Díla a/nebo podle pokynů Objednatele.
Přidat komentář
Zrušit
3.7
Dílo bude vytvářeno od
do
. Umělec je povinen účastnit se vytváření Díla podle pokynů Objednatele, zejména je povinen se v Objednatelem sdělené časy dostavit na Objednatelem určené místo. Objednatel je povinen respektovat již existující závazky Umělce sdělené Objednateli při uzavření Smlouvy. Umělec je povinen odpovídajícím způsobem spolupracovat na vytváření Díla až do okamžiku dokončení Díla, i když budou překročeny výše uvedené termíny.
Přidat komentář
Zrušit
3.8
Umělec se zavazuje, že až do dokončení Uměleckého výkonu nezmění bez souhlasu Objednatele výrazným způsobem svůj vzhled.
Přidat komentář
Zrušit
3.9
Náklady na výrobu Díla hradí na vlastní účet Objednatel.
Přidat komentář
Zrušit
3.10
Objednatel se zavazuje zajistit pro Umělce samostatnou Šatnu.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4
Autorská práva
Přidat komentář
Zrušit
4.1
Umělec poskytuje Objednateli za následujících podmínek následující oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví ve smyslu § 2358 občanského zákoníku (dále jako „Licence“):
Přidat komentář
Zrušit
4.1.1
právo užití Uměleckého výkonu Umělce a případně dalších zapojených osob na straně Umělce sdělováním Uměleckého výkonu veřejnosti jeho živým provozováním,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.2
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukový záznam,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.3
právo k zaznamenání Uměleckého výkonu na zvukově obrazový záznam,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.4
obrazový či zvukově obrazový záznam ani využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy Umělce nesmí sloužit pro jiné účely než pro přímou propagaci Uměleckého výkonu; taková propagace nesmí být přímou nebo nepřímou propagací třetí osoby ani jejích výrobků nebo služeb,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.5
právo k zařazení Uměleckého výkonu do Díla,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.6
Licence k užití Uměleckého výkonu se poskytuje jako výhradní,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.7
Licence je poskytována na dobu
Umělce k Uměleckému výkonu,
Přidat komentář
Zrušit
4.1.8
Licence je
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Součástí Licence jsou též následující oprávnění:
Přidat komentář
Zrušit
4.2.1
užít fotografie z natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla v neomezeném rozsahu;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.2
Umělecký výkon a/nebo Dílo zpracovat, upravit či jinak změnit a/nebo spojit s jiným dílem či zařadit do díla souborného;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.3
opatřit Umělecký výkon a/nebo Dílo titulky a/nebo dabingem v cizím jazyce;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.4
užít jen část Uměleckého výkonu a/nebo Díla nebo některé jeho části včetně oprávnění užít odděleně zvukovou a obrazovou složku Uměleckého výkonu a/nebo Díla;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.5
užít zvukový a/nebo zvukově obrazový materiál pořízený při natáčení Uměleckého výkonu a/nebo Díla pro účely dokumentu o vzniku Díla a neomezeně jej následně užít;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.6
zařadit části Uměleckého výkonu a/nebo Díla do jiného audiovizuálního díla a užít je v jeho rámci v neomezeném rozsahu;
Přidat komentář
Zrušit
4.2.7
při televizním, internetovém či jiném způsobu vysílání Uměleckého výkonu a/nebo Díla jej přerušovat reklamou;
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Objednatel
povinen Licenci využít.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Objednatel
oprávněn práva z Licence poskytnout podlicenčně (v neomezeném rozsahu co do počtu podlicencí) nebo postoupením Licence třetí osobě bez omezení, k čemuž tímto Umělec uděluje souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Umělec souhlasí se zveřejněním Uměleckého výkonu a/nebo Díla za podmínek této Smlouvy s tím, aby byl Umělecký výkon užit i bez uvedení jeho jména, nebo je-li to pro daný účel užití Díla obvyklé. Objednatel má však právo uvádět jméno Umělce v souvislosti s Dílem, uzná-li to za vhodné.
Přidat komentář
Zrušit
5
Odměna
Přidat komentář
Zrušit
Chci sjednat
5.1
Objednatel je povinen za provedení Uměleckého výkonu Umělci uhradit odměnu ve výši
+ slovy
(dále jako „Odměna“).
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Umělec má právo na Odměnu v plné výši i pokud Objednatel nevyužije plný rozsah služeb poskytovaných Umělcem a nemá právo na navýšení Odměny, pokud daný rozsah překročí.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Všechny částky uvedené v této Smlouvě jsou uvedeny
DPH.
Přidat komentář
Zrušit
6
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Odměna má být zaplacena
6.1
Objednatel
Umělci Odměnu nebo jakoukoliv její část
na výše uvedené adrese
.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
Odměna je splatná
.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
7
Odstoupení od smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Umělec poruší svou povinnost ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.4
Umělec je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel využije Licenci v rozporu s touto Smlouvou či nad rámec této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Umělec je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.6
Každá ze Smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že dosud nebylo započato plnění Smlouvy, a to nejpozději
kalendářních dní před sjednaným termínem konání Uměleckého výkonu.
Přidat komentář
Zrušit
7.7
Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení druhé Smluvní straně. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno případné právo na náhradu škody či právo na zaplacení smluvních pokut.
Přidat komentář
Zrušit
8
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
8.1
V případě, že se Objednatel dostane do prodlení se zaplacením Odměny, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu ve výši
% denně z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Odměny.
Přidat komentář
Zrušit
8.2
V případě, že Objednatel poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Umělci zaplatit smluvní pokutu:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Přidat komentář
Zrušit
8.3
V případě, že Umělec poruší některou svou v tomto odstavci výslovně vyjmenovanou povinnost, se zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu:
Přidat komentář
Zrušit
8.3.1
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.4 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
8.3.2
ve výši
+ slovy
pro porušení povinnosti ve smyslu odst. 3.8 této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Povinnost zaplatit smluvní pokutu platí za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností.
Přidat komentář
Zrušit
9
Neodvratitelná událost
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Tato Smlouva zaniká a Smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky v případě, že Uměleckému výkonu bude zabráněno v důsledku nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv Smluvních stran, např. v důsledku přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod. Strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat druhou Stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Přidat komentář
Zrušit
10
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
11
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
11.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
11.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
11.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.