Vytvořte si smlouvu o započtení pohledávek na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Právní úprava započtení je obsažena v § 1982 a následující občanského zákoníku.

Započítat nelze všechny pohledávky, proto si podle zákona zkontrolujte, zda jsou Vaše pohledávky k započtení způsobilé. 

Při započtení, kdy pohledávky obou stran nejsou ve stejné výši, je třeba dbát zejména na to, aby bylo mezi stranami vyjasněno, která část pohledávky zaniká a která část bude trvat dále. 

Vzor smlouvy je koncipován tak, že lze přidat i více pohledávek. V takovém případě je třeba dát pozor na to, aby smluvní strany správně označily, které pohledávky se započítávají se kterými. 

Smlouva o vzájemném započtení pohledávek

TATO SMLOUVA O VZÁJEMNÉM ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Smluvní strana
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Smluvní strana A“)
a
Smluvní strana
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Smluvní strana B“)
(Smluvní strana A a Smluvní strana B dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Předmět započtení
1.1
Smluvní strana A prohlašuje, že má za Smluvní stranou B:
1.1.1
, která vznikla z titulu důvod vzniku.
Pohledávku tvoří:
-
Jistina ve výši + slovy.
-
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
-
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
-
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
Celkem tedy 0 .
dále jen „Pohledávka smluvní strany A
1.2
Smluvní strana B prohlašuje, že má za Smluvní stranou A:
1.2.1
, která vznikla z titulu důvod vzniku.
Pohledávku tvoří:
-
Jistina ve výši + slovy.
-
Úrok z prodlení kapitalizovaný ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
-
Smluvní pokuta ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
-
Příslušenství ke dni uzavření této smlouvy ve výši + slovy.
Celkem tedy 0 .
dále jen „Pohledávka smluvní strany B
1.3
Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B a Pohledávky smluvní strany B mohou být dále společně označeny jen jako „Předmět započtení.
2
Prohlášení smluvních stran
2.1
Smluvní strany prohlašují, že:
2.1.1
Započtení Předmětu započtení není vyloučeno podle ust. § 1988 občanského zákoníku.
2.1.2
Předmět započtení nepovažují za nejistý ani za neurčitý.
2.1.3
Předmět započtení není zatížen zástavním nebo jiným právem ve prospěch třetích osob.
2.1.4
Započtení Předmětu započtení nebrání žádné omezení nebo jiná okolnost, obě smluvní strany jsou tedy oprávněny disponovat s Předmětem započtení a tento Předmět započtení nebyl jakýmkoliv způsobem postoupen na třetí osobu.
3
Předmět smlouvy
Výše pohledávek
3.1
Smluvní strany se tímto dohodly na započtení vzájemných pohledávek tak, že Pohledávka smluvní strany A a Pohledávka smluvní strany B se vzájemně započítávají.
Protože je Pohledávka smluvní strany A nižší než Pohledávka smluvní strany B, tak Pohledávka smluvní strany A zcela zaniká. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem této dohody potvrzují, že provedením zápočtu dle této dohody tak tato Pohledávka smluvní strany A v plné výši zanikla a mezi smluvními stranami jsou ve vztahu k této pohledávce vypořádána veškerá vzájemná práva a povinnosti. Oproti tomu Pohledávka smluvní strany B zaniká pouze v následujícím rozsahu:
-
Jistina zaniká v rozsahu + slovy.
-
Smluvní pokuta zaniká v rozsahu + slovy.
-
Úrok z prodlení zaniká v rozsahu + slovy.
-
Příslušenství zaniká v rozsahu + slovy.
Ve zbývajícím rozsahu tato Pohledávka smluvní strany B nadále trvá.
4
Rozhodné právo
4.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 1982 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5
Závěrečná ustanovení
5.1
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
5.2
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
5.3
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
5.4
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
5.5
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
5.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
5.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
_____________________________________
_____
V , dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.