Vytvořte si Smlouvu o zápůjčce na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
  • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo), a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
  • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zapůjčitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Zapůjčitel“)
a
Vydlužitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Vydlužitel“)
( Zapůjčitel a Vydlužitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Chcete, aby další osoba ručila za splacení Zápůjčky?
1
Předmět smlouvy
1.1
Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku + slovy (dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
1.2
Smluvní strany vyslovují tímto svůj souhlas s ručením Ručitele (jak je definován pod touto Smlouvou) podle ručitelského prohlášení uvedeného pod touto Smlouvou.
2
Předání Zápůjčky
2.1
Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku , a to .
2.2
Převzetí Zápůjčky Vydlužitelem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
3
Účel
3.1
Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli .
4
Úroky
4.1
Smluvní strany sjednávají Zápůjčku .
Zápůjčka má být vrácena
Vyberte jednu z možností.
5
Vrácení Zápůjčky
5.1
Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do na výše uvedené adrese .
5.2
O vrácení Zápůjčky bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující vrácení Zápůjčky.
6
Smluvní pokuta
6.1
V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
7
Zajištění směnkou
7.1
Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení adresa, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel, s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
7.2
Vydlužitel vystavil blankosměnku k zajištění řádného a včasného plnění své povinnosti uvedené v odstavci 1.1 (způsobem uvedeným v článku 5 ) a v článku 6 této Smlouvy (dále společně jako „zajištěné pohledávky“).
7.3
Vydlužitel uděluje Zapůjčiteli neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje k tomu, aby pravdivě doplnil na blankosměnce chybějící náležitosti, tj. datum splatnosti směnky a směnečnou sumu, a učinil tak z blankosměnky směnku úplnou (dále též jako „vyplňovací právo“).
7.4
Zapůjčitel je oprávněn využít svého vyplňovacího práva v případě, že Vydlužitel bude v prodlení s plněním zajištěných pohledávek nebo jakékoliv jejich části, a je povinen vyplnit dané údaje pravdivě.
7.5
Zapůjčitel je oprávněn započíst plnění z blankosměnky proti zajištěným pohledávkám nebo kterékoliv jejich části.
7.6
Zapůjčitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při uzavření této smlouvy převzal jeden originál blankosměnky. Zapůjčitel je povinen vrátit blankosměnku Vydlužiteli poté, co bude celá Zápůjčka vč. příslušenství uhrazena.
8
Rozhodné právo
8.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9
Závěrečná ustanovení
9.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Ručitelské prohlášení
, datum narození , bytem (dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1 výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) a v článku 6 výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu), pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
V dne
_____________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení (kvitanci)?

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V dne
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________
Komu:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
částku __________________ Kč, slovy:
Na řad, bez protestu.
Splatno (místo placení) v _____.
Výstavce:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
______________________
Jako rukojmí (aval):
______________________
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.