Vytvořte si Smlouvu o zápůjčce na míru zdarma

51452

Uživatelů nám důvěřuje

Co o nás říkají uživatelé?

Připraveno specialistou
Zemanova advokátní kancelář
Garance  Aktuální
1

Nastavení

2

Shrnutí

3

Získání dokumentu

Jazyk hlavního dokumentu

Dvojjazyčné zobrazení smlouvy

Skrýt needitovatelné části smlouvy

Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Zapůjčitel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Vydlužitel “)
( Zapůjčitel a Vydlužitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Předmět smlouvy
1.1. Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku + slovy (dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
1.2. Smluvní strany vyslovují tímto svůj souhlas s ručením Ručitele (jak je definován pod touto Smlouvou) podle ručitelského prohlášení uvedeného pod touto Smlouvou.
2. Předání Zápůjčky
2.1. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku , a to .
2.2. Převzetí Zápůjčky Vydlužitelem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
+
3. Účel
3.1. Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli .
+
4. Úroky
4.1. Smluvní strany sjednávají Zápůjčku .
+
5. Vrácení Zápůjčky
5.1. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do
DD.MM.RRRR
na výše uvedené adrese .
5.2. O vrácení Zápůjčky bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující vrácení Zápůjčky.
+
6. Smluvní pokuta
6.1. V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
+
7. Zajištění směnkou
7.1. Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení
adresa
, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel , s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
7.2. Vydlužitel vystavil blankosměnku k zajištění řádného a včasného plnění své povinnosti uvedené v odstavci 1.1. (způsobem uvedeným v článku 5. ) a v článku 6. této Smlouvy (dále společně jako „zajištěné pohledávky“).
7.3. Vydlužitel uděluje Zapůjčiteli neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje k tomu, aby pravdivě doplnil na blankosměnce chybějící náležitosti, tj. datum splatnosti směnky a směnečnou sumu, a učinil tak z blankosměnky směnku úplnou (dále též jako „vyplňovací právo“).
7.4. Zapůjčitel je oprávněn využít svého vyplňovacího práva v případě, že Vydlužitel bude v prodlení s plněním zajištěných pohledávek nebo jakékoliv jejich části, a je povinen vyplnit dané údaje pravdivě.
7.5. Zapůjčitel je oprávněn započíst plnění z blankosměnky proti zajištěným pohledávkám nebo kterékoliv jejich části.
7.6. Zapůjčitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při uzavření této smlouvy převzal jeden originál blankosměnky. Zapůjčitel je povinen vrátit blankosměnku Vydlužiteli poté, co bude celá Zápůjčka vč. příslušenství uhrazena.
+
8. Rozhodné právo
8.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
+
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
+
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Ručitelské prohlášení
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem (dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1. výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) výše uvedené Smlouvy (tedy zaplatit Zapůjčiteli úroky ze Zápůjčky) a v článku 6. výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu) , pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
V , dne
_____________________
_____

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V , dne
DD.MM.RRRR
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________
Komu:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
částku __________________ Kč, slovy:
Na řad, bez protestu.
Splatno (místo placení) v 5.
Výstavce:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
______________________
Jako rukojmí (aval):
______________________
Pokud si objednáte kontrolu právního dokumentu, advokátní kancelář Vám poskytne také tyto služby:
 • Provedeme lustraci dlužníka v evidenci exekucí a zároveň zkontrolujeme, zda proti dlužníkovi není vedeno insolvenční řízení.
Zabezpečíme a zaplatíme:

Porada s právníkem s danou specializací


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem


Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zabezpečíme:

Poradu s právníkem


Návrhy kroků a postupů k řešení sporu


Zastupování právním zástupcem

Uhradíme:

Výlohy za právníka či advokáta


Soudní poplatky


Znalecké posudky


Zajistíme řešení těmito způsoby:
Mimosoudní řízení – civilní spor Soudní řízení 1. instance – civilní spor Soudní řízení 2. instance – civilní spor Trestní, správní, přestupkové řízení
Základní informace o právech a povinnostech pojištěného Základní informace o procesních možnostech pojištěného Zajištění právního zastoupení pojištěného při uplatnění opravného prostředku Základní informace o právech a povinnostech pojištěného
Analýza podkladů ke sporu pojištěného Zahájení soudního řízení prostřednictvím právního zástupce Podání opravného prostředku u příslušného soudu Připojení se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody
Vyhotovení návrhu na řešení sporu, konzultace s pojištěným Úhrada správních a soudních poplatků Posouzení soudního rozhodnutí 2. instance Posouzení rozhodnutí v rámci přestupkového nebo správního řízení
Mediace – pokus sblížení postojů stran sporu Posouzení soudního rozhodnutí – 1. instance Informace o dalších opravných prostředcích
Informace o průběhu řešení sporu, návrh na další postup Informace o opravných prostředcích
Vyhotovení znaleckého posudku
Řešení sporu – zajištění právního zastoupení pojištěného
Návrh na smír – poslední jednání s protistranou
Limit pojištění: 50 000 Kč
Platnost ochrany: 1 rok nebo do pojistné události / prvního sporu
Pojistné podmínky
Pojištění se vztahuje na spor, týkající se smlouvy:
 • jejíž koncept si pojištěný stáhl z webových stránek Legito;
 • kterou po sjednání pojištění uzavřel s třetí osobou;
 • obsahující jasně specifikovaný předmět smlouvy;
 • v níž jsou jasně uvedeny smluvní strany, které smlouvu uzavírají;
 • uzavřené v českém jazyce a podle českého práva.
Pokud je splněno uvedené, lze pojistit:
 • pracovní smlouvu;
 • smlouvu o dílo;
 • kupní smlouvu;
 • smlouvu o zápůjčce;
 • nájemní smlouvu;
 • darovací smlouvu.
Pojistitelem se rozumí INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., člen skupiny AXA, se sídlem Avenue Louise 166, 1050, Brusel, Belgie, zapsaná v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČ 28225619, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou oddíl A, vložka 59647, nad jejíž činností vykonává dohled Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Prohlašuji, že údaje předané pojistníkovi za účelem vstupu do pojištění jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a se zněním všeobecných pojistných podmínek, ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

Uložení dokumentu (PDF + Word)

Uplatnit kupón

Toto je premiová služba. Dostupná pouze pro premium uživatele. Vytvořte si premiový účet.

Smlouva o zápůjčce

TATO SMLOUVA O ZÁPŮJČCE (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Zapůjčitel “)
a
Jméno:
Datum narození:
DD.MM.RRRR
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „ Vydlužitel “)
( Zapůjčitel a Vydlužitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1. Předmět smlouvy
1.1. Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku (dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
1.2. Smluvní strany vyslovují tímto svůj souhlas s ručením Ručitele (jak je definován pod touto Smlouvou) podle ručitelského prohlášení uvedeného pod touto Smlouvou.
2. Předání Zápůjčky
2.1. Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku , a to .
2.2. Převzetí Zápůjčky Vydlužitelem stvrzují Smluvní strany podpisem této Smlouvy.
3. Účel
3.1. Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli .
4. Úroky
4.1. Smluvní strany sjednávají Zápůjčku .
5. Vrácení Zápůjčky
5.1. Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do
DD.MM.RRRR
na výše uvedené adrese .
5.2. O vrácení Zápůjčky bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující vrácení Zápůjčky.
6. Smluvní pokuta
6.1. V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1. této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
7. Zajištění směnkou
7.1. Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení
adresa
, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel , s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
7.2. Vydlužitel vystavil blankosměnku k zajištění řádného a včasného plnění své povinnosti uvedené v odstavci 1.1. (způsobem uvedeným v článku 5. ) a v článku 6. této Smlouvy (dále společně jako „zajištěné pohledávky“).
7.3. Vydlužitel uděluje Zapůjčiteli neodvolatelné vyplňovací právo směnečné, které Věřitele opravňuje k tomu, aby pravdivě doplnil na blankosměnce chybějící náležitosti, tj. datum splatnosti směnky a směnečnou sumu, a učinil tak z blankosměnky směnku úplnou (dále též jako „vyplňovací právo“).
7.4. Zapůjčitel je oprávněn využít svého vyplňovacího práva v případě, že Vydlužitel bude v prodlení s plněním zajištěných pohledávek nebo jakékoliv jejich části, a je povinen vyplnit dané údaje pravdivě.
7.5. Zapůjčitel je oprávněn započíst plnění z blankosměnky proti zajištěným pohledávkám nebo kterékoliv jejich části.
7.6. Zapůjčitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že při uzavření této smlouvy převzal jeden originál blankosměnky. Zapůjčitel je povinen vrátit blankosměnku Vydlužiteli poté, co bude celá Zápůjčka vč. příslušenství uhrazena.
8. Rozhodné právo
8.1. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. 2390 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.2. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.3. Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.4. Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.5. Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.6. Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.7. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.8. Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
V , dne
DD.MM.RRRR
_____________________________________
_____
Ručitelské prohlášení
, datum narození
DD.MM.RRRR
, bytem (dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1. výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) výše uvedené Smlouvy (tedy zaplatit Zapůjčiteli úroky ze Zápůjčky) a v článku 6. výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu) , pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
Toto prohlášení je ručitelským prohlášením podle § 2018 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
V , dne
_____________________
_____

Směnka vlastní

Místo a datum vystavení: V , dne
DD.MM.RRRR
Za tuto směnku zaplatím dne _____________________________
Komu:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
částku __________________ Kč, slovy:
Na řad, bez protestu.
Splatno (místo placení) v 5.
Výstavce:
Jméno: _____
Rodné číslo: _____
Trvalé bydliště: _____
______________________
Jako rukojmí (aval):
______________________

Tento právní dokument vytvořil

Mgr. Jaroslav Zeman
Zemanova advokátní kancelář

„Zaměřuji se na právo obchodních společností, právo insolvenční, realitní a problematiku vymáhání pohledávek.“

Mgr. Lucie Macková
Zemanova advokátní kancelář

„Specializuji se zejména na právo občanské, právo obchodních společností, správní právo, veřejné zakázky a zajišťování komplexního právního servisu pro společenství vlastníků jednotek.“

Tip od právníka

 • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
 • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo) a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
 • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
 • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
 • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.
Nemáte na vytvoření smlouvy čas?

Dokument Smlouva o zápůjčce uložíme a pošleme Vám odkaz na tuto smlouvu. Budete se k ní tak moci kdykoliv vrátit. Stačí zadat Váš email.

Váš názor pro nás hodně znamená. Děkujeme, že věnujete čas naší zpětné vazbě!

Tato internetová stránka používá soubory cookies. Pokračováním v prohlížení této internetové stránky nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím", souhlasíte s použitím souborů cookies. Více informací