Vytvořte si Smlouvu o zápůjčce na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.

Instrukce

  • Použijte, pokud si půjčujete peníze nebo někomu poskytujete peněžitou půjčku.
  • Pokud půjčujete nějakou věc (např. vozidlo) a ne peníze, použijte Smlouvu o výpůjčce.
  • Pokud už jste někomu půjčili peníze, ale dlužník nezaplatil včas, můžete použít Uznání dluhu se splátkovým kalendářem
  • Spolu se smlouvou se Vám automaticky vygeneruje i Předávací protokol.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zápůjčce

Zapůjčitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Přidat osobu k této smluvní straně
Vydlužitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Přidat osobu k této smluvní straně
1 Předmět smlouvy
Chcete, aby další osoba ručila za splacení Zápůjčky?
1.1 Zapůjčitel tímto zapůjčuje Vydlužiteli částku slovy (dále jako „Zápůjčka“) a Vydlužitel Zápůjčku přijímá a zavazuje se Zapůjčiteli Zápůjčku vrátit, a to vše za podmínek této Smlouvy.
2 Předání Zápůjčky
2.1 Zapůjčitel se zavazuje poskytnout Vydlužiteli Zápůjčku , a to .
3 Účel
3.1 Smluvní strany ujednávají, že Zapůjčitel poskytuje Zápůjčku Vydlužiteli .
4 Úroky
4.1 Smluvní strany sjednávají Zápůjčku .
5 Vrácení Zápůjčky
Zápůjčka má být vrácena
5.1 Vydlužitel se zavazuje vrátit Zapůjčiteli Zápůjčku nejpozději do na výše uvedené adrese .
6 Smluvní pokuta
6.1 V případě, že se Vydlužitel dostane do prodlení s vrácením Zápůjčky podle odst. 5.1 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Zápůjčky.
7 Zajištění směnkou
7.1 Vydlužitel spolu s uzavřením této Smlouvy (tj. v den uzavření této Smlouvy) vystavil směnku vlastní na řad Zapůjčitele, s místem placení adresa, s avalem za Vydlužitele, kterým je Ručitel, s doložkou „bez protestu“, ve které není ke dni uzavření této Smlouvy doplněno datum splatnosti směnky a směnečná suma (dále též jako „blankosměnka“). Pro vyloučení veškerých pochybností se pro účely této smlouvy rozumí blankosměnkou i směnka úplná, která vznikne po doplnění chybějících údajů.
8 Rozhodné právo
9 Závěrečná ustanovení
V , dne
V , dne
Ručitelské prohlášení
, datum narození , bytem (dále jako „Ručitel“) závazně prohlašuje Zapůjčiteli, že jestliže Vydlužitel nesplní svou povinnost specifikovanou v odst. 1.1 výše uvedené Smlouvy (tedy povinnost vrátit Zápůjčku Věřiteli) a v článku 6 výše uvedené Smlouvy (tj. zaplatit Zapůjčiteli smluvní pokutu), pak Ručitel bezpodmínečně a v plné výši uspokojí Zapůjčitele, tedy uhradí (splní) každý výše specifikovaný peněžitý závazek Dlužníka vyplývající ze Smlouvy, a to včetně jeho příslušenství (vznikne-li), s jehož zaplacením se Vydlužitel ocitne v prodlení, a to nejpozději do dnů od doručení písemné výzvy Zapůjčitele.
V , dne
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o zaplacení (kvitanci)?

Místo a datum vystavení: V , dne
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátní kancelář s.r.o.
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.