Vytvořte si Smlouvu o zřízení služebnosti na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Radek Motzke, Mgr. Radek Motzke, advokát

Instrukce

  • Služebnost je také nazývána věcné břemeno.
  • Použijte, pokud potřebujete zřídit např. právo cesty přes cizí pozemek, právo vést přes cizí pozemek inženýrské sítě, právo užívat cizí věc (nemovitost, vůz).
  • Pokud chcete stavět na cizím pozemku, můžete použít Smlouvu o právu stavby.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Smlouva o zřízení služebnosti

Chci zatížit služebností
Nemovitostí je
TATO SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zřizovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále společně jako „Zřizovatel“)
a
Oprávněným je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Oprávněný“)
( Zřizovatel a Oprávněný dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Zatížená věc“ znamená
jednotku – číslo , zapsaný na listě vlastnictví č. , nacházející se v budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. , zapsané na listě vlastnictví č. (dále jako „Pozemek“),
spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
1.2
Všechny uvedené nemovité věci se nachází v katastrálním území , obec , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
2
Prohlášení Zřizovatele
2.1
Zřizovatel prohlašuje, že je oprávněn zřídit Služebnost k Zatížené věci podle této Smlouvy.
3
Zřízení služebnosti
3.1
Smluvní strany tímto zřizují služebnost
k Zatížené věci ve prospěch
– parc. č. , ležící v katastrálním území , obec , zapsaného na listě vlastnictví č. vedeného u Katastrálního úřadu pro , Katastrální pracoviště přidat další pozemek
(dále též jako „Služebnost“).
4
Právo Zřizovatele
4.1
Zřizovatel právo užívat Zatíženou věc spolu s Oprávněným.
5
Úplata za zřízení Služebnosti
5.1
Služebnost se zřizuje .
6
Náklady na Zatíženou věc
6.1
Náklady na zachování a opravy Zatížené věci hradí .
7
Katastr nemovitostí
7.1
Služebnost vzniká zápisem Služebnosti do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na zápis.
7.2
Návrh na zápis Služebnosti ve prospěch Oprávněného je povinen podat k příslušnému katastrálnímu úřadu , a to neprodleně po uzavření této Smlouvy. Smluvní strany jsou si povinny k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat příslušný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
7.3
V případě, že příslušný katastrální úřad návrh zamítne, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek tak, aby byly splněny podmínky či požadavky katastrálního úřadu k zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí.
7.4
Správní poplatek katastrálního úřadu v souvislosti s zápisem Služebnosti je povinen zaplatit .
8
Trvání Služebnosti
8.1
Služebnost se zřizuje .
8.2
právo vypovědět tuto smlouvu pro podstatné porušení povinností druhou Smluvní stranou.
9
Rozhodné právo
9.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1257 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
10
Závěrečná ustanovení
10.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
10.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
10.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
10.4
Tato Smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
10.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy s ověřenými podpisy je určen pro podání k příslušnému katastru nemovitostí.
10.6
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
10.7
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Radek Motzke | Mgr. Radek Motzke, advokát
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.