Vytvořte si Stanovy bytového družstva

Vzor pro vás připravil(a): Ilona Černochová, JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka

Instrukce

  • Použijte, pokud zakládáte bytové družstvo nebo se chcete inspirovat při změně stávajících stanov.
  • Při založení bytového družstva je nutno vyhotovit notářský zápis.
  • Právní úprava založení bytového družstva je obsažena v § 555 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Stanovy bytového družstva

Část první - základní ustanovení
1

název

Firma a sídlo družstva
1.1
Firma zní: název
1.2
Sídlo družstva: adresa
1.3
Identifikační číslo:
2
Účel a založení družstva
2.1
Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob a provozovat za podmínek stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů.
2.2
Družstvo vzniká dnem jeho zápisu do obchodního rejstříku vedeného soudem v
2.3
Družstvo je založeno na dobu neurčitou.
3
Předmět činnosti družstva
3.1
Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb jeho členů.
3.2
Družstvo je oprávněno na základě příslušného živnostenského oprávnění provádět i další, vedlejší činnost, např. podnikání, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb.
4
Právní postavení družstva
4.1
Družstvo je obchodní korporací ve smyslu § 1 odst. 1, 3 ZOK.
4.2
Družstvo za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové neručí za závazky a dluhy družstva.
5
Základní kapitál družstva
5.1
Základní kapitál družstva tvoří souhrn všech členských vkladů všech členů družstva.
5.2
Členská schůze může rozhodnout o zvýšení nebo snížení základního členského vkladu v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
Část druhá - Členství v družstvu
Mohou být členy družstva i právnické osoby?
6
Vznik členství
6.1
Členy družstva mohou být jak osoby fyzické, tak i právnické.
6.2
Při zakládání družstva se stává dnem vzniku družstva členem družstva uchazeč o členství v družstvu, který se zúčastnil ustavující schůze družstva, jestliže zároveň splnil tyto podmínky:
podal písemnou přihlášku za člena družstva nejpozději na ustavující schůzi družstva,
zavázal se k úhradě základního členského vkladu ve výši stanovené ustavující schůzí družstva,
zavázal se na ustavující schůzi družstva k plnění dalších povinností člena družstva určených zákonem, těmito stanovami a usneseními jednotlivých členských schůzí.
6.3
Za trvání družstva vzniká členství v družstvu:
přijetím za člena družstva na základě písemné členské přihlášky, přičemž: a) o přijetí za člena družstva rozhoduje družstva, b) členství vzniká až zaplacením základního členského vkladu a zápisného dle čl. XI těchto stanov na bankovní účet družstva,
převodem nebo přechodem družstevního podílu.
6.4
Členská přihláška musí mít písemnou formu a musí obsahovat:
označení, že jde o přihlášku do družstva,
označení přihlašované osoby, tj. jméno, příjmení, datum narození a bydliště nebo firmu, sídlo a IČ právnické osoby,
datum sepsání přihlášky,
podpis přihlašované fyzické osoby nebo osoby/osob oprávněné/oprávněných jednat za přihlašovanou právnickou osobu
6.5
Vznikne-li jen jednomu z manželů za trvání manželství právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, vznikne se společným nájmem bytu i jejich společné členství v družstvu. Z tohoto členství jsou manželé oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Společní členové mají při hlasování jeden hlas.
7
Převod a přechod členství
7.1
Převod práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu na základě dohody nepodléhá souhlasu orgánů družstva. Členská práva a povinnosti spojené s členstvím přecházejí na nabyvatele ve vztahu k družstvu předložením smlouvy o převodu družstevního podílu příslušnému družstvu.
7.2
Smrtí člena družstva přecházejí jeho členská práva a povinnosti na dědice na základě pravomocného usnesení o projednání dědictví.
8
Zánik členství
8.1
Členství v družstvu zaniká:
písemnou dohodou mezi družstvem a členem družstva,
vystoupením člena družstva,
vyloučením člena družstva, člen může být vyloučen, jestliže opětovně a přes výstrahu porušuje členské povinnosti, či jde-li o osobu, která byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin, který spáchala proti družstvu nebo členům družstva. O vyloučení rozhoduje
smrtí člena družstva - fyzické osoby,
vstupem do likvidace, prohlášením konkurzu nebo zánikem právnické osoby,
prohlášením konkurzu na majetek člena, zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, vydáním exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po právní moci usnesení o nařízení exekuce,
převodem či přechodem družstevního podílu,
zánikem družstva bez právního nástupce,
jiným způsobem stanoveným zákonem.
8.2
Společné členství manželů v družstvu zaniká:
smrtí jednoho z manželů,
dohodou rozvedených manželů o úpravě práv bydlení po rozvodu manželství,
vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro jeho vypořádání podle zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
zrušením společného jmění manželů na základě pravomocného rozhodnutí soudu,
smrtí jednoho z bývalých manželů,
v případě zániku členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela,
jiným způsobem stanoveným zákonem.
9
Evidence členů
9.1
Družstvo vede seznam všech svých členů. Do seznamu se zapisuje kromě firmy nebo názvu a sídla právnické osoby také jméno a bydliště fyzické osoby jako člena i výše jejího členského vkladu a výše, v níž byl splacen. Do seznamu se bez zbytečného odkladu vyznačí všechny změny evidovaných skutečností. Družstvo umožní každému, kdo osvědčí právní zájem, aby do seznamu nahlédl. Člen družstva má právo do seznamu nahlížet a žádat vydání potvrzení o svém členství a obsahu jeho zápisu v seznamu.
9.2
Člen družstva je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala. Družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena.
10
Práva a povinnosti členů družstva
10.1
Člen družstva je povinen:
dodržovat a řídit se stanovami družstva a rozhodnutími členské schůze a ostatních orgánů družstva,
splatit členské vklady dle těchto stanov a rozhodnutí členské schůze družstva,
platit řádně a ve stanovených lhůtách úhrady za užívání bytu včetně úhrad na zajištění chodu společných částí domu (platby na opravy a údržbu společných částí domu), jakož i úhrady za služby spojené s užíváním bytů a plnit další podmínky nájemní smlouvy. Při porušení této povinnosti může být člen družstva vyloučen,
dodržovat domovní řád, provozní řád, předpisy o požární ochraně a řádně užívat a udržovat byt, jakož i společné prostory a zařízení domu a dbát, aby on i další osoby užívající byt plně respektovali práva ostatních nájemců v objektech ve vlastnictví družstva,
usilovat o odstranění zjištěných nedostatků v činnosti družstva,
pokud dá svůj byt do podnájmu, přenést odpovídající část svých povinností z těchto stanov, domovního řádu a jiných řídících aktů družstva a z nájemní smlouvy na podnájemce,
oznamovat družstvu ve lhůtě časový údaj veškeré změny týkající se člena a ostatních osob užívajících s ním byt, které jsou podstatné pro vedení členské a ostatní evidence a pro zúčtování služeb,
umožnit pověřeným zástupcům družstva, po předchozím oznámení, zjištění technického stavu užívaného bytu a stavu veškerých měřidel,
hradit příspěvky na správu družstva a poplatky za úkony ve výši navržené představenstvem a schválené členskou schůzí,
provedení veškerých stavebních činností a oprav v bytě, vyjma drobných oprav a běžné údržby bytu,
provádět stavební činnosti a opravy v bytě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), dalšími právními předpisy a příslušnými správními povoleními,
zachovávat dobré mravy a nenarušovat vzájemné vztahy s ostatními členy družstva.
10.2
Člen družstva má zejména tato práva:
účastnit se osobně nebo prostřednictvím svého zástupce na jednání a rozhodování členské schůze a veškeré další činnosti, která není vyhrazena voleným orgánům družstva,
podílet se na řízení družstva,
nahlédnout do řádné i mimořádné účetní závěrky a do výroční zprávy družstva,
vznášet připomínky, stížnosti a náměty včetně hodnocení činnosti družstva jako celku a jeho orgánů,
uzavřít s družstvem smlouvu o nájmu družstevního bytu,
volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a stanovami,
právo na informace o činnosti orgánů družstva,
být seznámen obvyklým způsobem s ročním vyúčtováním zaplacených úhrad za užívání bytu a poskytovaných služeb spojených s jejich užíváním,
právo navrhnout soudu určení neplatnosti usnesení členské schůze pro rozpor s právními předpisy či stanovami. Návrh může člen podat, požádá-li o zaprotokolování námitky na členské schůzi, které usnesení přijalo, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od data konání schůze,
další práva, vyplývající z příslušných ustanovení stanov družstva a příslušných právních předpisů.
10.3
Družstvo má vůči členovi povinnost naplňovat jeho práva podle těchto stanov a současně má právo požadovat po členech plnění jejich povinností vůči družstvu.
11
Členský vklad
11.1
Výše základního členského vkladu činí + slovy a je pro všechny členy bytového družstva stejný.
11.2
Spolu s úhradou základního členského vkladu má žádající/přistupující člen povinnost uhradit zápisné ve výši + slovy.
11.3
Základní členský vklad a zápisné musí být splaceny žadatelem o členství v družstvu nejpozději ke dni podání přihlášky převodem na bankovní účet družstva. Základní členský vklad je peněžitý.
12
Další členský vklad
12.1
Další členský vklad představuje vklad člena do družstva na pořízení družstevního bytového domu a pozemku nebo na financování stavebního a technického zhodnocení domu. Členové družstva jsou povinni zaplatit další členský vklad, který je určen výhradně na záležitosti uvedené v tomto odstavci.
12.2
Výši a termín splacení dalšího členského vkladu jednotlivých členů stanoví členská schůze. Další členský vklad může být pouze peněžitý.
12.3
O převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu bude mezi družstvem a členem uzavřena písemná smlouva.
12.4
Další členský vklad lze vypořádat pouze při zániku členství v družstvu v rámci vypořádacího podílu.
12.5
13
Družstevní podíl
13.1
Podíl představuje účast člena v družstvu a práva a povinnosti plynoucí z členství v družstvu, zejména právo nájmu družstevního bytu. Každý člen může mít pouze jeden podíl.
13.2
Spoluvlastnictví družstevního podílu se vylučuje s výjimkou družstevního podílu ve společném jmění manželů a rodinných příslušníků v přímé linii.
13.3
Člen může svůj podíl v družstvu zastavit pouze pro pořízení tohoto družstevního podílu a se souhlasem bytového družstva.
13.4
Člen družstva je oprávněn převést svůj družstevní podíl na osobu, která splňuje podmínky vzniku členství podle těchto stanov. Převodem družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu nebo k převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s ním spojených, včetně dluhů převodce vůči družstvu a dluhů družstva vůči převodci, které souvisí s užíváním družstevního bytu nebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu.
14
Vypořádací podíl
14.1
Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho dědicům nárok na vypořádací podíl. Vypořádací podíl je roven výši splněného členského vkladu ke dni zániku členství.
14.2
Nárok na vypořádací podíl je splatný uplynutím tří měsíců od schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo, a to za podmínky vyklizení a řádného předání bytu, k němuž měl bývalý člen právo nájmu.
14.3
Zánikem členství v důsledku převodu členských práv a povinností nebo výměny bytu nevzniká dosavadnímu členovi vůči družstvu nárok na vypořádací podíl. Vzájemné nároky si účastníci převodu či výměny bytu vypořádají mezi sebou.
Část třetí - Nájem bytu
15
Nájemní smlouva
15.1
Nájem družstevního bytu vzniká smlouvou, kterou družstvo (jako pronajímatel) přenechává svému členovi (jako nájemci) do užívání družstevní bytu.
15.2
Členovi vznikne právo na uzavření nájemní smlouvy:
na základě rozhodnutí o přidělení družstevního bytu, vydaného příslušným orgánem družstva,
převodem členských práv a povinností nebo převodem části členských práv a povinností,
přechodem družstevního podílu.
15.3
Není-li doba nájmu dohodnuta jinak, platí, že smlouva o nájmu byla uzavřena na dobu neurčitou.
15.4
Nájemní smlouva musí obsahovat označení bytu, jeho příslušenství, rozsah jejich užívání a způsob výpočtu nájemného a úhrady za plnění spojené s užíváním bytu nebo jejich výši. Nájemní smlouva musí mít písemnou formu.
15.5
Není-li s nájemcem dohodnuto jinak, je družstvo povinno odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém pro řádné užívání.
15.6
Nájemce a osoby žijící s ním v domácnosti jsou povinni chovat se tak, aby zajišťovali nerušený výkon práv nájmu ostatních osob v domě.
15.7
Nájemce je povinen hradit veškerou běžnou údržbu a drobné opravy bytu související s jeho užíváním. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a běžnou údržbu bytu, má družstvo právo učinit tak po předchozím vyzvání člena na jeho náklad samo a požadovat od něj náhradu.
15.8
Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit družstvu nebo jím pověřené osobě, aby provedlo instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odpočet naměřených hodnot.
15.9
Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v domě sám nebo ti, kdo bydlí v bytě nájemce. Nestane-li se tak, má družstvo právo po předchozím upozornění závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu vynaložených nákladů.
15.10
Družstvo se zavazuje zajistit členovi družstva plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
15.11
Pokud je stejná záležitost upravena v nájemní smlouvě a stanovách družstva odlišně, má přednost ustanovení stanov.
15.12
Na práva a povinnosti plynoucí z nájmu bytu, která nejsou upravena stanovami ani nájemní smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu.
15.13
Zánikem členství osoby v bytovém družstvu zanikne její nájem bytu. Vrácení členského podílu se může člen domáhat teprve po vystěhování z bytu, a to ve lhůtě
16
Nájemné
16.1
Člen družstva - nájemce družstevního bytu je povinen platit nájemné za užívání družstevního bytu ve výši skutečných nákladů družstva vynaložených na jeho provoz a správu.
16.2
Do výše nájemného je zahrnuto zejména:
náklady na opravy a údržbu bytů a domu a jeho příslušenství a výdaje na technické zhodnocení domu,
náklady na správu družstva a domu,
náklady na pojištění domu,
náklady spojené s užíváním pozemku věcně příslušejícího k domu.
16.3
Součástí nájemného je také částka určená na opravy a údržbu společných částí domu. Její výši stanoví členská schůze v souladu s předpokládanou mírou postupného opotřebení družstevního domu. Členská schůze může rozhodnout o povinnosti uhradit jednorázový příspěvek na konkrétně určenou opravu nebo investici.
16.4
Záloha na nájemné se platí měsíčně, a to nejpozději do 25. (dvacátého pátého) dne kalendářního měsíce, za který se platí nájemné. Rozdíl mezi zálohou a skutečnými náklady vynaloženými družstvem na provoz a správu bytu za kalendářní rok vyúčtuje družstvo se členem nejpozději v termínu dle platných předpisů.
17
Podnájem bytu
17.1
Pronajatý byt nebo jeho část lze jinému přenechat do podnájmu jen s předchozím písemným souhlasem
Část čtvrtá - Orgány bytového družstva
Statutárním orgánem bude předseda, či představenstvo?
Bude zřízena kontrolní komise?
18
Obecné ustanovení o orgánech družstva
18.1
Orgány bytového družstva jsou: a) členská schůze družstva, b) předseda družstva c) kontrolní komise
18.2
a kontrolní komise družstva jsou volenými orgány družstva. Člen představenstva nesmí být současně členem kontrolní komise.
18.3
Členem volených orgánů družstva může být jen osoba, která je členem družstva, je plně svéprávná a bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Funkční období volených členů orgánů družstva je roky/let. Členové družstva mohou být voleni do orgánů družstva opětovně.
19
Členská schůze
19.1
Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.
19.2
19.3
Do působnosti členské schůze patří zejména:
přijímat a měnit stanovy,
volit a odvolávat předsedu nebo kontrolní komise
rozhodovat o přijetí za člena družstva, včetně jeho příslušného výkonu funkce,
rozhodovat o vyloučení člena družstva,
schvalovat řádnou účetní závěrku,
rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva,
rozhodovat o tvorbě a použití fondů družstva,
rozhodovat o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,
rozhodovat o vydání dluhopisů,
rozhodovat o zvýšení nebo snížení členských vkladů a o dalších členských vkladech,
rozhodovat o přeměně družstva,
rozhodovat o zrušení družstva s likvidací,
volit a odvolávat likvidátora a rozhodovat o jeho odměně,
rozhodovat o nájmu bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva,
rozhodovat o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěří do její působnosti.
19.4
Členskou schůzi svolává předseda družstva podle potřeby alespoň jednou ročně formou pozvánky uveřejněné na internetových stránkách družstva, na vývěsce v domě a současně ji zašle členům na adresu uvedenou v seznamu členů nejméně dnů přede dnem konání členské schůze. Členům, kteří na sebe předali kontakt formou e-mailové adresy, ji zasílá předseda družstva i elektronicky na sdělenou e-mailovou adresu.
19.5
Jednání členské schůze řídí předseda družstva. O každém průběhu členské schůze se sepisuje zápis, který obsahuje:
datum a konání schůze,
přijatá rozhodnutí,
výsledky hlasování s uvedením hlasů pro, proti a zdržel se hlasování,
nepřijaté námitky členů, kteří požádali o zaprotokolování.
Přílohu tvoří prezenční listina, pozvánka na členskou schůzi a podklady, které byly předloženy k projednávaným bodům.
19.6
Člen družstva může podat návrh soudu na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, jestliže požádal o zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala, nebo jestliže námitku oznámil družstvu do 1 (jednoho) měsíce od konání této schůze. Návrh soudu lze podat jen do 1 (jednoho) měsíce ode dne, kdy člen požádal o zaprotokolování námitky, nebo od oznámení námitky družstvu.
19.7
Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. K přijetí usnesení je potřeba souhlas většiny přítomných členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
19.8
Při hlasování na členské schůzi má každý člen družstva jeden hlas bez ohledu na jeho družstevní podíl. Společní členové družstva mají jeden hlas a hlasují vždy společně, jinak ten společný člen družstva, který se členské schůze účastní.
19.9
Hlasování . O způsobu hlasování rozhoduje členská schůze.
20
Předseda družstva
20.1
Předseda družstva je statutárním orgánem družstva. Přísluší mu vedení družstva, s výjimkou těch rozhodování, která stanovy nebo zákon svěřují do pravomoci jiného orgánu družstva. Předseda je volen členskou schůzí.
20.2
Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva navenek ve všech věcech.
20.3
Předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda družstva plní usnesení členské schůze a odpovídá za jejich dodržování.
20.4
Předsedou družstva byl zvolen
21
Kontrolní komise
21.1
Kontrolní komise kontroluje veškerou činnost družstva, projednává stížnosti členů a může požadovat jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva. Při výkonu své působnosti je kontrolní komise nezávislá na ostatních orgánech družstva.
21.2
Kontrolní komise má členů, kteří jsou voleni členskou schůzí výhradně z řad členů družstva.
21.3
Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, pokud zákon nebo stanovy nestanoví jinak.
21.4
Kontrolní komise volí ze svých členů předsedu a
21.5
Kontrolní komise dává písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Na zjištěné nedostatky kontrolní komise upozorní představenstvo a dohlíží na zjednání nápravy.
21.6
Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Schůzi svolává a řídí předseda, popřípadě místopředseda kontrolní komise.
Část pátá
22
Hospodaření družstva
22.1
Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.
22.2
Předseda družstva
je povinen zabezpečit vypracování řádné účetní závěrky a navrhnout i způsob rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztrát,
je povinnen vypracovat výroční zprávu o hospodaření družstva, která obsahuje přehled činností v uplynulém období a předpoklady jeho dalšího hospodaření,
je povinno vypracovat výroční zprávu o hospodaření spolu s řádnou účetní závěrkou a předložit k projednání a schválení členské schůzi.
22.3
Členové družstva si mohou vyžádat řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhrady ztráty k nahlédnutí.
Část šestá - zánik, zrušení a likvidace družstva
23
Zánik družstva
23.1
Družstvo zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
24
Zrušení družstva
24.1
Družstvo se zrušuje:
dobrovolně na základě usnesení členské schůze,
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkurzu z důvodu, že majetek úpadce je zcela nepostačující,
rozhodnutím soudu.
24.2
O rozhodnutí členské schůze o zrušení musí být pořízen notářský zápis.
24.3
Rozhodne-li členská schůze o zrušení družstva s likvidací, ustanoví likvidátora. Likvidátor při likvidaci družstva postupuje v souladu s příslušnými právními předpisy.  
Část sedmá - Závěrečná ustanovení
25
Doručování
25.1
Družstvo doručuje svým členům písemnosti zpravidla poštou nebo jiným vhodným způsobem, a to na adresu, kterou člen sdělil nebo do místa, které je družstvu známé.
25.2
Doručení písemnosti doporučeným dopisem nebo do vlastních rukou je nutné pouze v případech stanovených zákonem nebo rozhodnutím členské schůze. Povinnost družstva doručit písemnost doporučeným dopisem je splněna, jakmile pošta písemnost doručí nebo jakmile ji vrátí družstvu z poslední známé adresy člena jako nedoručitelnou. Tato povinnost je splněna i tehdy, jakmile je písemnost doručena funkcionářem družstva a člen její převzetí písemně potvrdí nebo převzetí odmítne. Povinnost družstva doručit písemnost do vlastních rukou je splněna při doručování písemnosti funkcionářem družstva, jakmile člen její převzetí písemně potvrdí, při doručování poštou, jakmile pošta písemnost do vlastních rukou doručí. Účinnost doručení nastane i tehdy, jestliže pošta písemnost vrátí družstvu jako nedoručitelnou nebo jestliže člen přijetí písemnosti odmítl.
26
Účinnost a změna stanov
26.1
Tyto stanovy byly přijaty na ustavující členské schůzi družstva konané dne
26.2
O změně stanov rozhoduje členská schůze.
26.3
Právní poměry neupravené těmito stanovami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 90/2012, zákon o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů.  
26.4
Pokud by tyto stanovy v některém svém ustanovení odporovaly obecně platným právním předpisům, např. v důsledku pozdější změny zákona, jsou neplatné pouze v tomto odporujícím ustanovení a jejich celková platnost tím není dotčena.
1
1.1
V dne
1.2

podpis

_____________________________________
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Ilona Černochová | JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.