Vytvořte si Zástavní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): Mgr. Jaroslav Zeman, Spring Walk advokátni kancelář

Instrukce

  • Použijte, pokud potřebujete zajistit své peněžité i nepeněžité pohledávky.
  • Pokud dlužník nebude plnit, máte právo zástavu prodat.
  • Další možností, jak posílit své postavení vůči dlužníkovi, je Uznání dluhu.
  • Pokud chcete pohledávku soudně vymáhat, odešlete Předžalobní upomínku a následně podejte Návrh na vydání platebního rozkazu.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zástavní smlouva

TATO ZÁSTAVNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Dlužníkem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Dlužník“)
a
Věřitelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
(dále jako „Věřitel“)
( Dlužník a Věřitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Chci zastavit
Nemovistostí je:
Chci zastavit
1
Definice
1.1
V této Smlouvě „Zástava“ znamená.
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.2
Zástava je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
1.3
V této Smlouvě „Dluh “ znamená povinnost Dlužníka , a to do , který vyplývá ze ze dne .
2
Prohlášení
2.1
Dlužník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zástavy a má právo zřídit touto Smlouvou zástavní právo k Zástavě.
3
Předmět Smlouvy
3.1
Smluvní strany touto Smlouvou zřizují k Zástavě zástavní právo ve prospěch Věřitele, a to k zajištění řádného a včasného splnění Dluhu.
3.2
Smluvní strany ujednávají, že zástavní právo podle této Smlouvy zajišťuje i smluvní pokutu vztahující se k Dluhu.
3.3
Nesplní-li Dlužník Dluh řádně a včas, má Věřitel právo uspokojit se z výtěžku zpeněžení Zástavy do výše Dluhu s příslušenstvím a smluvní pokutou vztahující se k Dluhu ke dni zpeněžení Zástavy.
3.4
Dlužník je povinen zdržet se všeho, čím se Zástava zhoršuje na úkor Věřitele.
4
Zpeněžení Zástavy
4.1
Věřitel má právo Zástavu zpeněžit
4.2
Věřitel může Zástavu zpeněžit nejdříve po uplynutí počet dnů dnů poté, co započetí výkonu zástavního práva Dlužníkovi oznámil.
5
Katastr nemovitostí
5.1
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že zástavní právo k Zástavě vzniká až vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad.
5.2
Návrh na vklad zástavního práva k Zástavě podá u příslušného katastrálního úřadu neprodleně po uzavření této Smlouvy a je povinen k tomuto účelu poskytnout veškerou nezbytnou součinnost, zejména podepsat návrh na vklad.
5.3
V případě, že příslušný katastrální úřad zamítne předmětný návrh na vklad, Smluvní strany se zavazují znovu uzavřít tuto Smlouvu nebo její dodatek či jakýkoliv jiný dokument tak, aby podmínky či požadavky katastrálního úřadu byly k zápisu vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí splněny. Správní poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva k Zástavě podle této Smlouvy do katastru nemovitostí hradí .
6
Zánik zástavního práva
6.1
Zanikne-li Dluh, zanikne i zástavní právo podle této Smlouvy.
7
Rozhodné právo
7.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 1309 násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8
Závěrečná ustanovení
8.1
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
8.2
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
8.3
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
8.4
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
8.5
Tato Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy a 1 stejnopis této Smlouvy je určen pro příslušný katastr nemovitostí.
8.6
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
8.7
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
8.8
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i předávací protokol k zástavě?
Chcete ke smlouvě automaticky vygenerovat i potvrzení o splnění dluhu (kvitanci)?
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Mgr. Jaroslav Zeman | Spring Walk advokátni kancelář
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.