Vytvořte si Zprostředkovatelskou smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Bc. Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

  • Použijte, pokud pro někoho zprostředkováváte uzavření smlouvy (obchodu) za provizi.
  • Pokud potřebujete uzavřít smlouvu s obchodním zástupcem, který pro vás bude zprostředkovávat obchody dlouhodobě, použijte Smlouvu o obchodním zastoupení.
  • Pokud potřebujete jen zařídit nějakou záležitost, může se Vám hodit Příkazní (mandátní) smlouva.
  • Zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Zprostředkovatelská smlouva

Předmětem zprostředkovávané smlouvy je
Chci zprostředkovat
Chci zprostředkovat
TATO ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Zprostředkovatelem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Přidat osobu k této smluvní straně
(dále jako „Zprostředkovatel“)
a
Zájemcem je
Jméno:
Datum narození:
Rodné číslo:
Trvalé bydliště:
Telefon:
E-mail:
Přidat osobu k této smluvní straně
(dále jako „Zájemce“)
( Zprostředkovatel a Zájemce dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
1 Definice
1.1 V této Smlouvě „Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, kterou si Zájemce přeje uzavřít. Též „Zprostředkovávaná smlouva“.
1.2 V této Smlouvě „Budoucí Zprostředkovaná smlouva“ znamená smlouvu, na základě které se nejméně jedna strana zavazuje uzavřít po vyzvání v ujednané lhůtě, jinak do jednoho roku, Zprostředkovanou smlouvu.
1.3 V této Smlouvě „Uzavření smlouvy“ znamená uzavření Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy mezi Zájemcem a .
1.4 V této Smlouvě „Věc“ znamená
číslo o výměře m2, nacházející se v podlaží budovy č. p. (dále jako „Budova“) umístěné na pozemku – parcele č. (dále jako „Pozemek“)
a spoluvlastnický podíl na společných částech Budovy o velikosti
a spoluvlastnický podíl na Pozemku o velikosti přidat parcelu
, přičemž uvedené nemovitosti leží v katastrálním území , obec .
1.5 Věc je zapsána na listu vlastnictví č. , v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro , Katastrální pracoviště .
Zájemce je v pozici
2 Předmět Smlouvy
2.1 Předmětem Zprostředkovávané smlouvy je prodej věci.
2.2 Zájemce má v úmyslu prodat třetí osobě Věc.
2.3 Skutečnosti, které mají ze strany Zájemce rozhodný význam pro uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
2.3.1 kupní cena nebude než slovy,
2.3.2
Ze zákona je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % prodávající.
poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
2.3.3 kupní cena bude hrazena skrze úschovu,
2.3.4 bližší podrobnosti ohledně lokality, okolí, dispozice, výměry, stavu, příp. vybavení: specifikace,
2.4 Skutečnosti, které mají ze strany Zprostředkovatele rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření Zprostředkované smlouvy, jsou tyto:
2.5 Zprostředkovatel se zavazuje, že Zájemci Zprostředkované smlouvy nebo Budoucí Zprostředkované smlouvy a Zájemce se zavazuje za to zaplatit Zprostředkovateli Provizi.
2.6 Zprostředkovatel se dále zavazuje, že:
2.6.1 sjedná a provede prohlídky;
2.6.2 zajistí inzerci a propagaci;
2.6.3 vyhotoví potřebnou fotodokumentaci pro prezentaci;
2.6.4 obstará veškerou komunikaci (telefonáty, e-maily a osobní kontakt) se třetími osobami;
2.6.5 zabezpečí prostřednictvím jím zvolené advokátní kanceláře sepsání Zprostředkované smlouvy;
2.6.6 zabezpečí prostřednictvím jím zvolené advokátní kanceláře úschovu peněžních prostředků;
2.6.7 zabezpečí předání nemovitých věcí a za tím účelem vyhotoví předávací protokol;
2.6.8 na žádost Zájemce mu sdělí údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje;
Přidat další závazek Zprostředkovatele
2.7 Zájemce se zavazuje, že:
2.7.1 umožní prohlídky předmětu zprostředkování;
2.7.2 poskytne Zprostředkovateli potřebnou součinnost, informace a podklady, které jsou důležité k řádnému plnění smluvních závazků;
2.7.3 bude sdělovat Zprostředkovateli veškeré nové okolnosti související s plněním této smlouvy;
2.7.4 nezatíží předmětné věci zástavním právem, věcným břemenem či jakýmkoli jiným právem (zejména nájemním či obdobným) ve prospěch třetí osoby, s výjimkou těch zatížení, která budou sjednána s potenciálními zájemci ve Zprostředkované smlouvě či v jejich prospěch;
2.7.5 po dobu účinnosti této smlouvy neuzavře s jinou třetí osobou obdobnou smlouvu, jejíž účel bude totožný či obdobný s touto smlouvou;
2.7.6 Zprostředkovanou smlouvu uzavře pouze s třetími osobami, které mu budou prezentovány Zprostředkovatelem, a to za účasti Zprostředkovatele, a že nebude vyvíjet činnost směřující k uzavření Zprostředkované smlouvy bez účasti Zprostředkovatele;
Přidat další závazek Zájemce
2.8 Zájemce výslovně prohlašuje, že na předmětu Zprostředkované smlouvy neváznou žádné dluhy, zástavní práva, věcná břemena či jakékoli jiné právo (zejména nájemní či obdobné) ve prospěch třetích osob, vyjma těch, která Zájemce výslovně uvedl v této smlouvě. Dále prohlašuje, že vůči jeho osobě není vedeno insolvenční řízení ani mu není známo, že by byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Dále prohlašuje, že na jeho majetek není ke dni uzavření této smlouvy prohlášen konkurz, povolena reorganizace či oddlužení. Dále prohlašuje, že neexistuje žádné pravomocné soudní rozhodnutí, rozhodčí nález či jiné rozhodnutí, na základě kterého by mohlo dojít k nařízení výkonu rozhodnutí či k zahájení exekuce, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno jakékoli řízení o výkon rozhodnutí či exekuční řízení.
3 Provize
3.1 Provize Zprostředkovatele se stanovuje , a to slovy (dále jako „Provize“).
3.2 K Provizi dále náleží DPH v zákonné výši.
3.3 Zprostředkovatel má vedle Provize právo i na náhradu nákladů spojených se zprostředkováním. Provize podle předchozích odstavců tedy nezahrnuje tyto náklady. Smluvní strany tímto vylučují ustanovení § 2449 občanského zákoníku.
Odměna má být zaplacena
4 Platební podmínky
4.1 Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli Provizi nebo jakoukoliv její část na výše uvedené adrese Zprostředkovatele, a to ve lhůtě splatnosti.
4.2 Provize je splatná počet dnů dnů od Zprostředkované smlouvy či Budoucí Zprostředkované smlouvy.
4.3 O zaplacení Odměny nebo jakékoliv její části bude Smluvními stranami sepsán a podepsán předávací protokol nebo jiný dokument potvrzující zaplacení Provize.
4.4 Pro případ prodlení s jakýmkoli peněžitým plněním dle této smlouvy se sjednává úrok z prodlení ve výši % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
5 Trvání smlouvy
5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu ,
5.2 Smlouvu zrušit písemným oznámením druhé straně.
5.3 Právu Zprostředkovatele na Provizi není na újmu, byla-li smlouva, k níž se vztahovala činnost Zprostředkovatele, uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze Zprostředkovatelské smlouvy. V takovém případě je Zájemce povinen Zprostředkovatele o takovém uzavření či splnění bez odkladu informovat.
6 Důvěrnost
6.1 Každá Smluvní strana se zavazuje, že nezpřístupní ani nepoužije žádnou informaci obchodní a/nebo výrobní povahy, se kterou se seznámí v souvislosti s plněním této Smlouvy, zejména nezpřístupní ani nepoužije:
6.1.1 žádnou takovou informaci obsaženou v této Smlouvě;
6.1.2 databázi zákazníků druhé Smluvní strany ani kontakty na ně;
6.1.3 cenovou politiku druhé Smluvní strany;
6.1.4 marketingovou strategii druhé Smluvní strany;
6.1.5 informace o uzavřených smlouvách a dodavatelích druhé Smluvní strany;
6.1.6 způsob fungování podniku druhé Smluvní strany;
6.1.7 strategická rozhodnutí a podnikatelské záměry druhé Smluvní strany;
Přidat důvěrnou informaci
(dále jen „Důvěrná informace“).
6.2 Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 6.1 této Smlouvy platí s výjimkou případů, kdy:
6.2.1 druhá Smluvní strana udělila předchozí písemný souhlas s takovým zpřístupněním nebo použitím Důvěrné informace;
6.2.2 právní předpis nebo veřejnoprávní orgán stanoví povinnost zpřístupnit nebo použít Důvěrnou informaci;
6.2.3 takové zpřístupnění nebo použití Důvěrné informace je nezbytné pro realizaci této Smlouvy;
6.2.4 je to podle jakékoliv smlouvy nebo dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dovoleno;
Přidat výjimku
6.3 Mezi Důvěrné informace nepatří žádné informace, které jsou v době jejich zpřístupnění nebo použití běžně dostupné veřejnosti.
6.4 Smluvní strany si tímto vzájemně dávají souhlas k tomu, aby je druhá Smluvní strana uváděla jako svého zákazníka a/nebo obchodního partnera.
6.5 Každá Smluvní strana bere na vědomí, že Důvěrné informace tvoří obchodní tajemství druhé Smluvní strany.
7 Smluvní pokuta
7.1 V případě, že se Zájemce dostane do prodlení se zaplacením Provize podle čl. 3 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení Provize.
7.2 V případě, že Zájemce poruší kteroukoli povinnost podle čl. 2.7 této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši slovy. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do počet dnů dnů ode dne porušení dané povinnosti.
7.3 V případě, že se prohlášení učiněné Zájemcem v čl. 2.8 této Smlouvy ukáže nepravdivým, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši slovy. Zprostředkovatel je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do dnů ode dne, kdy vyjde najevo nepravdivost Zájemcova prohlášení.
7.4 V případě, že Zprostředkovatel poruší kteroukoli povinnost podle čl. 2.6 této Smlouvy, vzniká Zprostředkovateli povinnost zaplatit Zájemci smluvní pokutu ve výši slovy. Zájemce je v takovém případě rovněž oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta je splatná do počet dnů dnů ode dne porušení dané povinnosti.
7.5 V případě, že Zájemce poruší povinnost informovat podle čl. 5.3 této Smlouvy, vzniká Zájemci povinnost zaplatit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši slovy. Smluvní pokuta je splatná do počet dnů dnů ode dne, kdy se o porušení dané povinnosti Zprostředkovatel dozvěděl.
7.6 V případě vzniku nároku Zprostředkovatele na zaplacení smluvní pokuty vzniká tato povinnost všem osobám, které tuto Smlouvu uzavírají na straně Zájemce, společně a nerozdílně.
Přidat smluvní pokutu
8 Rozhodné právo
8.1 Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména ust. § 2445 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9 Závěrečná ustanovení
9.1 Zájemce jakožto spotřebitel prohlašuje, že byl Zprostředkovatelem jakožto podnikatelem v dostatečném předstihu před uzavřením této Smlouvy seznámen se skutečnostmi uvedenými v § 1811 a § 1820 občanského zákoníku. Zejména byl seznámen s tím, že Zájemce jakožto spotřebitel má právo do 14 dnů ode dne uzavření této Smlouvy od ní odstoupit, a to bez udání důvodu. Zájemce jako spotřebitel dále ve smyslu ustanovení §1823 občanského zákoníku výslovně žádá Zprostředkovatele, aby začal s plněním svých povinností ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Zájemce bere na vědomí, že Zájemce jako spotřebitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit poté, co Zprostředkovatel splnil své povinnosti dle této Smlouvy.
9.2 V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
9.3 Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
9.4 Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
9.5 Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
9.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
9.7 Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
9.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
9.9 Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
V dne
_____________________________________
_____
V dne
_____________________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Bc. Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.