Vytvořte si Návrh na snížení/zvýšení výživného pro nezletilé dítě na míru

Vzor pro vás připravil(a): Milan Trávníček, JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor

Instrukce

Tento vzor se vztahuje na situace, kdy již bylo rozhodnuto o výživném, ale je třeba toto rozhodnutí změnit - snížit či zvýšit výživné. 

Právní úprava je obsažena v ustanovení § 910 a následující občanského zákoníku.

Je třeba mít na paměti, že podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.

Uveďte do smlouvy všechny rozhodující skutečnosti a předložte všechny doklady. Zejména doklady týkající se Vašich skutečných příjmů. Platí ust. § 916 obč. zák, že neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu.

Z povahy věci tento vzor nemůže obshánout všechny myslitelné lidské situace. Využijte proto volitelných částí šablony a vyličte, proč v daném případě došlo ke změně poměrů a odůvodněte přesvědčivě, proč by v daném případě bylo na místě již určené výživné zvýšit, nebo naopak snížit.

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo a dokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-schvaleni-dohody-rodicu-o-uprave-pomeru-vychovy-a-vyzivy-nezletilych-deti

 

Pokud o výživném dosud rozhodnuto nebylo, ale nedokážete se jako rodiče dohodnout na péči a výživě, použijte tento vzor:

https://www.legito.cz/navrh-na-upravu-vychovy-a-vyzivy-k-nezletilym-detem

 

Návrh podává
Navrhuje
název soudu
ulice
město
Ke spisové značce: spisová značka
V město, dne
Dítě je v péči (děti jsou v péči)
Nezletilý:
Pohlaví
jméno dítěte, datum narození , bytem adresa;
Rodiče
Jméno matky, nar.
bytem adresa
(dále jako „Matka“)
a
Jméno otce, nar.
bytem adresa
(dále jako „Otec“)
Věc: Návrh otce na snížení výživného pro nezletilého
_________________________________________________________________
Přílohy:
Doklad o příjmech otce
Pracovní smlouva ze dne _____
I.
Stávající úprava
Proběhlo odvolací řízení?
.
Rozsudkem název soudu ze dne , č. j. číslo jednací, bylo rozhodnuto, že nezletilý byl svěřen do výlučné péče matky. Rozsudek nabyl právní moci dne .
Otci bylo uloženo přispívat na výživu nezletilého částkou ve výši + slovy měsíčně.
II.
Změna poměrů
Podle § 923 obč. zák. může soud změnit dohodu a rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, za předpokladu, že došlo ke změně poměrů.
Otec byl v době předchozího rozhodnutí zaměstnán?
Matka byla v době posledního rozhodnutí zaměstnána?
V době, kdy naposledy soud rozhodoval, byl otec zaměstnán u zaměstnavatele označení zaměstnavatele a pobíral průměrný čistý měsíční příjem ve výši + slovy. Matka byla zaměstnána u označení zaměstnavatele a pobírala průměrný čistý měsíční příjem ve výši + slovy.
Otec měl v té době počet vyživovací povinnosti, matka počet vyživovací povinnosti.
Od posledního rozhodnutí se u otce změnilo:
Informace o mzdě otce
Otec zaměstnání, jeho novým zaměstnavatelem je zaměstnavatel otce. Jeho průměrná měsíční mzda nově činí + slovy.
Od posledního rozhodnutí se u matky změnilo:
Informace o mzdě matky
Matka zaměstnání, jejím novým zaměstnavatelem je zaměstnavatel otce. Její průměrná měsíční mzda nově činí + slovy.
U otce se počet vyživovacích povinností
.
Počet vyživovacích povinností otce zůstal stejný.
U matky se počet vyživovacích povinností
.
Počet vyživovacích povinností matky zůstal stejný.
Pokud jde o poměry nezletilého, tak _____ potřeby a životní náklady. Došlo zejména k těmto změnám:
-
nezletilý začal od chodit školské zařízení.
-
zdravotní stav nezletilého , zdravotní stav je zdravotní stav dítěte. Měsíční náklady na zabezpečení léků či zdravotních potřeb činí + slovy.
-
změnil se okruh zájmových kroužků, kdy v současné době nezletilý navštěvuje tyto zájmové aktivity: zájmové aktivity. Měsíční náklady na tyto zájmové aktivity činí + slovy.
Otec se snaží přispívat nad rámec výživného zejména tím, že odůvodnění.
Otec se proto obrací tímto na soud s návrhem na snížení výživného, neboť dosud určené výživné je nepřiměřeně vysoké a neodpovídá současným možnostem, schopnostem, majetkovým a výdělkovým poměrům otce. Otec je obeznámen s potřebami nezletilého a je přesvědčen, že i snížené výživné bude odpovídat jeho potřebám.
Důkazy:
doklad o příjmech otce
pracovní smlouva ze dne
III.
Návrh
S ohledem na výše uvedené otec navrhuje, aby _____ změnil rozsudek Okresního soudu _____ dne _____, č. j. _____, tak, že:
Otec je povinen přispívat na výživu nezletilého, kterým je _____, nar. _____, s účinností od částkou + slovy měsíčně, splatnou vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.
________________________
_____
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
Milan Trávníček | JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.