Vytvořte si Rámcovou kupní smlouvu na míru

Vzor pro vás připravil(a): JUDr. Daniela Trávníčková, JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka

Instrukce

  • Pokud opakovaně dodáváte nebo odebíráte zboží. Vhodné zejména pro živnostníky.
  • V případě, že chcete jednorázově prodat věc, můžete použít Kupní smlouvu.
  • Pro plnění smlouvy se Vám může hodit i Předávací protokol.
  • Jedná se o nepojmenovanou smlouvu; zákonnou úpravu týkající se této smlouvy naleznete zde.

Rámcová kupní smlouva

TATO RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA (DÁLE JEN „SMLOUVA“) BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI
Přidat komentář
Zrušit
Prodávajícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Prodávající“)
Přidat komentář
Zrušit
a
Přidat komentář
Zrušit
Kupujícím je
Přidat komentář
Zrušit
Jméno:
Přidat komentář
Zrušit
Datum narození:
Přidat komentář
Zrušit
Rodné číslo:
Přidat komentář
Zrušit
Trvalé bydliště:
Přidat komentář
Zrušit
Telefon:
Přidat komentář
Zrušit
E-mail:
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Kupující“)
Přidat komentář
Zrušit
( Prodávající a Kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)
Přidat komentář
Zrušit
SMLUVNÍ STRANY UJEDNÁVAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ:
Přidat komentář
Zrušit
Bude Zboží Prodávajícím upravováno dle přání zákazníka?
Zvolte ano například při prodeji reklamního zboží, tj. tehdy, když má prodávající na Zboží natisknout logo kupujícího.
Přidat komentář
Zrušit
Je Zboží dodáváno ve vratných obalech?
Přidat komentář
Zrušit
1
Předmět Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
1.1
Předmětem této Smlouvy je rámcová úprava právních vztahů Smluvních stran vznikajících při prodeji Zboží Prodávajícího.
Přidat komentář
Zrušit
1.2
V této Smlouvě „Zboží“ znamená
.
Přidat komentář
Zrušit
1.3
V této Smlouvě „Obaly“ znamenají
a další předměty sloužící k zajištění Zboží během přepravy a skladování.
Přidat komentář
Zrušit
1.4
Prodávající se zavazuje odevzdávat Kupujícímu Zboží za podmínek uvedených v této Smlouvě a umožnit Kupujícímu nabytí vlastnického práva ke Zboží. Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu Kupní cenu.
Přidat komentář
Zrušit
1.5
Tato Smlouva má povahu rámcové smlouvy, která upravuje podmínky sjednávání dílčích kupních smluv uzavíraných na základě objednávek Kupujícího, které budou mezi účastníky v budoucnu uzavírány na jednotlivé dodávky Zboží, jakož i další podmínky jako např. dodání Zboží, platební podmínky a jiné. Nebude-li v jednotlivých dílčích kupních smlouvách dohodnuto jinak, budou se tyto dílčí kupní smlouvy a vztahy z nich vyplývající řídit touto Rámcovou kupní smlouvou.
Přidat komentář
Zrušit
2
Objednávka
Přidat komentář
Zrušit
2.1
Kupující objednává Zboží
objednávkou. Za písemnou formu se
e-mail.
Přidat komentář
Zrušit
2.2
Osobou oprávněnou učinit za Kupujícího objednávku je
Přidat komentář
Zrušit
2.3
Kupující může písemně dodatečně sdělit Prodávajícímu seznam osob, které jsou oprávněny za něho činit objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
2.4
Objednávka Kupujícího musí obsahovat alespoň:
Přidat komentář
Zrušit
2.4.1
informaci, že se jedná o objednávku,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.2
označení Kupujícího,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.3
specifikaci Zboží,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.4
požadované množství Zboží,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.5
jednotkovou cenu Zboží,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.6
způsob a místo dodání Zboží,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.7
termín dodání Zboží,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.8
jméno a příjmení zaměstnance Kupujícího pověřeného k přejímce Zboží a/nebo SPZ vozidla Kupujícího pro přejímky Zboží ze skladu Prodávajícího,
Přidat komentář
Zrušit
2.4.9
jméno, příjmení a funkce pověřeného zaměstnance Kupujícího či jiné osoby na straně Kupujícího, která objednávku vyhotovila,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Objednávka“).
Přidat komentář
Zrušit
2.5
Kupující doručí Objednávku Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
Přidat komentář
Zrušit
2.5.1
písemně na adresu
,
Přidat komentář
Zrušit
2.5.2
elektronicky na e-mailovou adresu
,
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
(dále jako „Doručení Objednávky“).
Přidat komentář
Zrušit
2.6
Prodávající potvrdí doručení Objednávky přijaté e-mailem krátkou e-mailovou zprávou, že Objednávka byla přijata a předána ke zpracování, které slouží jako důkaz o doručení Objednávky.
Přidat komentář
Zrušit
Proces vzniku dílčí kupní smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
3
Vznik dílčí kupní smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
3.1
Dílčí kupní smlouva vzniká potvrzením Objednávky
Prodávajícího.
Přidat komentář
Zrušit
3.2
Potvrdí-li Prodávající Objednávku pouze co do části objednaného množství nebo jen některých položek Zboží, má se za to, že
.
Přidat komentář
Zrušit
3.3
Potvrzení Objednávky Prodávajícím s uvedením jiné ceny za Zboží
považováno za protinávrh a nemá tedy za následek vznik dílčí kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
3.4
Potvrzení Objednávky s jinou nepodstatnou změnou
považováno za protinávrh a za splnění případných dalších podmínek nebrání vzniku dílčí kupní smlouvy již tímto Potvrzením.
Přidat komentář
Zrušit
3.5
V případě sporu o ceně jsou rozhodující údaje dle
zasílaného Kupujícímu a platného v den
Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
3.6
Doručení písemností zasílaných e-mailem ve smyslu tohoto článku druhá strana potvrdí krátkou e-mailovou zprávou. Nebude-li toto potvrzení zasláno do
dnů od odeslání e-mailové zprávy, má se za to, že zpráva
doručena.
Přidat komentář
Zrušit
4
Dodací podmínky
Přidat komentář
Zrušit
Chcete stanovit podmínky dodání Zboží pomocí pravidel Incoterms?
4.1
Nebude-li v Objednávce uveden způsob dodání Zboží, Prodávající dodá Zboží Kupujícímu za podmínek Incoterms
.
Přidat komentář
Zrušit
4.2
Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce s tolerancí podle následujících pravidel:
Přidat komentář
Zrušit
4.2.1
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou se může lišit maximálně o
,
Přidat komentář
Zrušit
4.2.2
množství skutečně dodaného Zboží od množství Zboží sjednaného kupní smlouvou, pokud se Zboží liší v barevném provedení, se může lišit maximálně o
.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
4.3
Kupující je oprávněn odmítnout převzetí Zboží nad uvedenou toleranci.
Přidat komentář
Zrušit
4.4
Při dodávce Zboží do místa Kupujícího je Zboží dodáváno do
dnů ode dne uzavření dílčí kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
4.5
Veškeré dodávky se uskutečňují s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě.
Přidat komentář
Zrušit
4.6
Dokladem o dodání a množstevní přejímce Zboží je Dodací list potvrzený zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Dodací list obsahuje nejméně tyto údaje:
Přidat komentář
Zrušit
4.6.1
obchodní firmu, IČ a sídlo resp. jméno, příjmení, IČ a místo podnikání Prodávajícího a Kupujícího;
Přidat komentář
Zrušit
4.6.2
datum dodání;
Přidat komentář
Zrušit
4.6.3
množství a druh vratných obalů dodaných se Zbožím;
Přidat komentář
Zrušit
4.6.4
množství a druh vratných obalů vrácených Kupujícím;
Přidat komentář
Zrušit
4.6.5
jméno, příjmení, pozici a podpis pověřeného zaměstnance Kupujícího, případně razítko Kupujícího.
Přidat komentář
Zrušit
4.7
Zástupcem Prodávajícího při přejímce Zboží je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.8
Zástupcem Kupujícího oprávněným k přejímce v místě provozovny Kupujícího je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.9
Zástupcem Kupujícího pro přejímku ve skladu Prodávajícího je
.
Přidat komentář
Zrušit
4.10
Prodávající může odmítnout Zboží vydat, dokud totožnost zástupce Kupujícího vhodným způsobem neověří.
Přidat komentář
Zrušit
4.11
Kupující je při přejímce povinen zkontrolovat množství Zboží. Pokud zjistí množstevní nedostatky Zboží, je povinen je vytknout okamžitě při přejímce, před podpisem dodacího listu.
Přidat komentář
Zrušit
4.12
V případě rozporu mezi údaji o netto hmotnosti na obalech Zboží a hmotností Zboží uvedené na dodacím listu je rozhodující
. V takovém případě jsou zástupci Prodávajícího a Kupujícího povinni skutečnou hmotnost na dodacím listu vyznačit, předtištěný údaj na dodacím listě přeškrtnout a tuto změnu stvrdit svými podpisy.
Přidat komentář
Zrušit
4.13
Pokud není v dodacím listu uveden údaj o vrácených vratných obalech, má se za to, že žádné obaly vráceny nebyly.
Přidat komentář
Zrušit
4.14
Údaje o netto hmotnosti dodaného Zboží, počtu dodaných kusů Zboží, vratných obalů a o počtu vrácených vratných obalů potvrzené zástupci Kupujícího a Prodávajícího v dodacím listu jsou nesporným podkladem pro vyúčtování a fakturaci Kupní ceny.
Přidat komentář
Zrušit
5
Platební podmínky
Přidat komentář
Zrušit
5.1
Veškeré ceny se vždy rozumí v
, pokud není výslovně uvedeno jinak.
Přidat komentář
Zrušit
5.2
Prodávající Kupní cenu vyúčtuje fakturou každou jednotlivou dodávku, a to vždy podle údajů uvedených na dodacím listu, který potvrdila strana Kupující.
Přidat komentář
Zrušit
5.3
Datem zdanitelného plnění se rozumí den dodání Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
5.4
Faktura za Zboží musí obsahovat náležitosti dle obecně závazných právních předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
5.5
K cenám Zboží a služeb se účtuje DPH dle právních předpisů platných a účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.
Přidat komentář
Zrušit
5.6
Vratné obaly jsou fakturovány společně se Zbožím.
Přidat komentář
Zrušit
5.7
Kupující může během kalendářního roku vrátit stejné množství a druh vratných obalů, které mu byly dodány. Vrácené obaly se zaúčtují formou dobropisu. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající automaticky provede zápočet dobropisované částky za vrácené obaly proti příslušné části pohledávky za dodání Zboží a vratných obalů v nejbližší faktuře.
Přidat komentář
Zrušit
5.8
Splatnost faktury činí
dnů a počítá se vždy od
, a to i v případě nutnosti vystavení opravné nebo nové faktury.
Přidat komentář
Zrušit
6
Smluvní pokuta
Přidat komentář
Zrušit
6.1
V případě, že Prodávající poruší povinnost dodat Zboží dle dohodnuté tolerance podle čl. 4.2 této Smlouvy, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši
z dohodnuté Kupní ceny. Kupující pro ten případ
právo od předmětné Dílčí kupní smlouvy odstoupit.
Přidat komentář
Zrušit
6.2
V případě, že se Prodávající ocitne v prodlení s povinností dodat Zboží, zavazuje se Kupujícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do splnění povinnosti řádně dodat Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
6.3
V případě, že se Kupující ocitne v prodlení s povinností zaplatit Kupní cenu, zavazuje se Prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši
z Kupní ceny za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné částky.
Přidat komentář
Zrušit
6.4
Smluvní pokuta
náhradu škody a poškozená Smluvní strana nemá právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
Přidat komentář
Zrušit
7
Záruky, reklamace a vratky Zboží
Přidat komentář
Zrušit
7.1
Prodávající prohlašuje, že dodávané Zboží je bez právních vad.
Přidat komentář
Zrušit
7.2
Prodávající odpovídá za to, že dodané Zboží je v souladu s dílčí kupní smlouvou, má jakost a užitné vlastnosti dílčí kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro Zboží takového typu obvyklé, odpovídá požadavkům právních předpisů a je dodáno v množství podle dílčí kupní smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
7.3
Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost časově vymezenou
v souladu s příslušnými právními předpisy.
Přidat komentář
Zrušit
7.4
V případě, že výrobce příslušného Zboží poskytuje delší záruční dobu, poskytne ji i Prodávající Kupujícímu. Tuto prodlouženou záruční lhůtu deklaruje Prodávající Kupujícímu písemně, na základě požadavku Kupujícího.
Přidat komentář
Zrušit
7.5
Za zjevné vady se považují zejména:
Přidat komentář
Zrušit
7.5.1
vady obalu bránící dalšímu zamýšlenému užití Zboží;
Přidat komentář
Zrušit
7.5.2
zjevné senzorické vady;
Přidat komentář
Zrušit
7.5.3
neodpovídající teplota Zboží při dodání (zejm. v případě dodání Zboží, které se rychle kazí);
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
7.6
S ohledem na povahu dodávaného Zboží Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady Zboží výhradně v následujících lhůtách:
Přidat komentář
Zrušit
7.6.1
zjevné vady Zboží musí být vytknuty
.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.2
Veškeré vratky musí být Prodávajícímu předem nahlášeny e-mailem nebo telefonicky, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vad.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.3
Vrácené Zboží musí splňovat následující náležitosti a musí být vráceno s následujícími doklady:
.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.4
Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vrácené Zboží, které nesplňuje Náležitosti vratky.
Přidat komentář
Zrušit
7.6.5
V případě, že vady dodaného Zboží budou reklamovány jiným způsobem než způsobem stanoveným v čl. 7 této Smlouvy, má se za to, že zboží bylo dodáno bez vad.
Přidat komentář
Zrušit
8
Trvání Smlouvy
Přidat komentář
Zrušit
8.1
Tato Smlouva je uzavřena na dobu
, a to do
.
Přidat komentář
Zrušit
Chcete automatické prodlužování této Smlouvy?
Přidat komentář
Zrušit
9
Automatické prodloužení
Přidat komentář
Zrušit
9.1
Doba trvání této Smlouvy se automaticky prodlužuje o dalších
, pokud alespoň jedna ze stran
k poštovní přepravě a/nebo doručí
, které je uvedeno v článku 8 této Smlouvy, písemné oznámení, že trvá na jejím prodloužení.
Přidat komentář
Zrušit
10
Ostatní práva a povinnosti stran
Přidat komentář
Zrušit
10.1
Smluvní strany se dohodly, že úrok z prodlení s úhradou peněžité pohledávky vzniklé dle této Smlouvy činí
% z dlužné částky
.
Přidat komentář
Zrušit
10.2
Kupující se zavazuje dodržovat technické pokyny Prodávajícího ve vztahu ke Zboží a jeho použití, a umožnit tak Prodávajícímu kontrolu spolehlivosti Zboží.
Přidat komentář
Zrušit
10.3
Kupující se zavazuje vést evidenci reklamací Zboží, které provedou jeho odběratelé, tj. třetí osoby, jež zakoupily Zboží odebrané Kupujícím na základě této Smlouvy, a jím dále distribuované. Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o přijatých reklamacích a podniknout veškeré kroky, které budou zapotřebí v souvislosti s účinným upozorňováním svých zákazníků na případná rizika týkající se Zboží a jeho spolehlivosti, mimo jiné je vyzvat, aby se s rizikovým Zbožím dostavili za účelem jeho oprav k Prodávajícímu, nebo v souvislosti s realizací opatření na stažení Zboží, vznikne-li taková potřeba.
Přidat komentář
Zrušit
10.4
Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího o poznatcích, stížnostech nebo sporech souvisejících se Zbožím.
Přidat komentář
Zrušit
10.5
Kupující se zavazuje, že nebude na Zboží provádět žádné úpravy s výjimkou takových úprav, ke kterým dá Prodávající předchozí písemný souhlas.
Přidat komentář
Zrušit
10.6
Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní či jiné tajemství Prodávajícího a o kterých se zaměstnanci Kupujícího dozví při výkonu služby. Tato povinnost trvá i po skončení platnosti a účinnosti této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
11
Rozhodné právo
Přidat komentář
Zrušit
11.1
Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
Přidat komentář
Zrušit
12
Závěrečná ustanovení
Přidat komentář
Zrušit
12.1
Tato Smlouva vylučuje jakékoli použití všeobecných obchodních podmínek Smluvních stran.
Přidat komentář
Zrušit
12.2
V této Smlouvě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají vliv na výklad této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.3
Je-li v této Smlouvě určena lhůta podle dnů, má se za to, že se jedná o dny kalendářní, není-li výslovně uvedeno jinak.
Přidat komentář
Zrušit
12.4
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.5
Tato Smlouva představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí ujednání ohledně předmětu této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.6
Tato Smlouva může být změněna písemnými dodatky podepsanými všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
12.7
Tato Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech. Každá Smluvní strana obdrží 1 stejnopis této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.8
Každá ze Smluvních stran nese své vlastní náklady vzniklé v důsledku uzavírání této Smlouvy.
Přidat komentář
Zrušit
12.9
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu všemi Smluvními stranami.
Přidat komentář
Zrušit
12.10
Smluvní strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně.
Přidat komentář
Zrušit
NA DŮKAZ ČEHOŽ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJUJÍ SVÉ PODPISY
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
V
, dne
Přidat komentář
Zrušit
_____________________________________
Přidat komentář
Zrušit
_____
Přidat komentář
Zrušit
Chci ověřit dokument advokátní kanceláří
JUDr. Daniela Trávníčková | JUDr. Daniela Trávníčková, advokátka
Zobrazit více informací Skrýt
Chci si nechat posílat upozornění na termíny ZDARMA
Systém vás automaticky upozorní na blížící se lhůty ve smlouvě

Získejte dokument v PDF a Word

Cena za tento dokument je 199 Kč (240,79 Kč s DPH)

Prosíme o strpení, dokument se právě generuje.